Ktl-icon-tai-lieu

chống độc

Được đăng lên bởi Andy Triển
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài giảng Chống độc

Ngé ®éc c¸c thuèc vµ hãa chÊt g©y co giËt
1.
2.
3.
4.

Bµi gi¶ng: L©m sµng
thêi gian gi¶ng: 2 tiÕt
®Þa ®iÓm: Khoa Chèng ®éc BV B¹ch mai
môc tiªu häc tËp:
4.2.
ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh co giËt do ngé ®éc thuèc vµ ho¸ chÊt
4.3.
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt co giËt do c¸c nguyªn nh©n kh¸c
4.4.
§iÒu trÞ co giËt do ngé ®éc thuèc hoÆc ho¸ chÊt
5. Néi dung:
Mét vµi con sè (DÞch tÔ): Tû lÖ nhiÔm ®éc cña ViÖt Nam ( theo niªn gi¸m

thèng kª Bé Y tÕ 2000, trang 158):

GÇn 80 bÖnh nh©n N§/100.000 d©n/n¨m. Hay 800 bÖnh nh©n N§/1triÖu
d©n/n¨m. 64000 tr­êng hîp N§/ 80 triÖu d©n/n¨m
Tû lÖ tö vong do nhiÔm ®éc lµ:
15 bÖnh nh©n tö vong/1 triÖu d©n/n¨m tøc 1200 ng­êi chÕt/ 80 triÖu d©n
T¸c nh©n g©y ®éc nhiÒu, phøc t¹p, vµ nguy hiÓm
- Hãa chÊt b¶o vÖ thùc vËt: g©y co giËt , g©y rèi lo¹n nhÞp tim, rèi lo¹n trÝ nhí vµ
t©m thÇn: Trifluoroacetate, Cyanacetamide, Striazin, Tetramin
- Kim lo¹i nÆng: Ch×, Hg, Arsenic, Thallium...
- KhÝ: CS (vò khÝ hãa häc), CO, CN trong c¸c vô ch¸y nhµ...
- C¸ nãc, thÞt cãc, ong ®èt, r¾n ®éc c¾n, l¸ ®éc , thuèc d©n gian (mËt c¸, dï
m¹i...), nhiÔm ®éc thùc phÈm, nÊm ®éc, bét ng«...
- RÊt nhiÒu c¸c hãa chÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ gia dông.
- Ma tóy (opiate, cocain, amphetamin...), HIV
- Qu¸ liÒu vµ t¸c dông phô cña d­îc phÈm ®«ng - t©y y
Vµ nhiÒu ®éc chÊt cßn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc
NhiÔm ®éc thµnh côm, hµng lo¹t, g©y lo l¾ng, bøc xóc cho x· héi
Mét sè vô ®iÓn h×nh qua b¸o chÝ:
 MiÒn B¾c:
- 280 ng­êi nhiÔm ®éc b¸nh dÇy t¹i 3 th«n An Phó, Xu©n Phó, Xu©n An (Yªn Dòng,
B¾c Giang) (B¸o Lao ®éng ra ngµy 27/6/2002)
- 87 n÷ c«ng nh©n cña XÝ nghiÖp giµy Liªn Dinh vµ 119 n÷ c«ng nh©n cña c«ng ty
TNHH Sao Vµng (H¶i Phßng) nhiÔm ®éc thøc ¨n (B¸o Lao ®éng ra ngµy
25/6/2002)
- Vô nhiÔm ®éc b¸nh bét ng« ë Hµ Giang 2/2002, Cao B»ng tö vong cao (19/21 BN)
- C¸c vô nhiÔm ®éc g©y chÕt nhiÒu ng­êi ë Vò T©y -Th¸i B×nh Th¸ng (9-2002),
§éng l©m - HiÖp Hßa - Phó Thä (th¸ng 12-2002) g©y d­ luËn xÊu trong nh©n d©n
vÒ bÖnh l¹ vµ nh÷ng hiÖn t­îng mª tÝn cóng b¸i ...
 MiÒn Nam:
- 154 häc sinh tr­êng D­¬ng Minh Ch©u (TP HCM) nhiÔm ®éc do thøc ¨n
nhiÔm vi khuÈn (B¸o Lao ®éng, ra ngµy 16/5/2002)
- 206 c«ng nh©n c«ng ty Dong Yang (Long Kh¸nh, §ång Nai) nhiÔm ®éc thøc
¨n (B¸o Nh©n d©n, ra ngµy 04/4/2002)
- Thµnh phè Hå chÝ Minh n¨m 2002 sè vô nhiÔm ®éc thùc phÈm lµ cao nhÊt
trong 4 n¨m qua trong ®ã cã 14 vô nhiÔm ®éc thùc phÈm ë c¸c bÕp ¨n tËp thÓ g©y
bÖnh cho 1465 ng­êi. §Æc biÖt lµ tØ lÖ nguyªn nh©n do hãa chÊt chiÕm h¬n nöa
(57,1%) còng cã xu h­íng t¨ng m¹nh

1

Bài giảng...
Bài giảng Chống độc
1
Ngé ®éc c¸c thuèc vµ hãa chÊt g©y co giËt
1. Bµi gi¶ng: L©m sµng
2. thêi gian gi¶ng: 2 tiÕt
3. ®Þa ®iÓm: Khoa Chèng ®éc BV B¹ch mai
4. môc tiªu häc tËp:
4.2. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh co giËt do ngé ®éc thuèc vµ ho¸ chÊt
4.3. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt co giËt do c¸c nguyªn nh©n kh¸c
4.4. §iÒu trÞ co giËt do ngé ®éc thuèc hoÆc ho¸ chÊt
5. Néi dung:
Mét vµi con (DÞch tÔ): lÖ nhiÔm ®éc cña ViÖt Nam ( theo niªn gi¸m
thèng kª Bé Y tÕ 2000, trang 158):
GÇn 80 bÖnh nh©n N§/100.000 d©n/n¨m. Hay 800 bÖnh nh©n N§/1triÖu
d©n/n¨m. 64000 trêng hîp N§/ 80 triÖu d©n/n¨m
Tû lÖ tö vong do nhiÔm ®éc lµ:
15 bÖnh nh©n tö vong/1 triÖu d©n/n¨m tøc 1200 ngêi chÕt/ 80 triÖu d©n
T¸c nh©n g©y ®éc nhiÒu, phøc t¹p, vµ nguy hiÓm
- Hãa chÊt o vÖ thùc vËt: y co giËt , y rèi lo¹n nhÞp tim, rèi lo¹n tnhí
t©m thÇn: Trifluoroacetate, Cyanacetamide, Striazin, Tetramin
- Kim lo¹i nÆng: Ch×, Hg, Arsenic, Thallium...
- KhÝ: CS (vò khÝ hãa häc), CO, CN trong c¸c vô ch¸y nhµ...
- C¸ nãc, thÞt cãc, ong ®èt, r¾n ®éc c¾n, ®éc , thuèc d©n gian (mËt c¸,
m¹i...), nhiÔm ®éc thùc phÈm, nÊm ®éc, bét ng«...
- t nhiÒu c¸c hãa chÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ gia dông.
- Ma tóy (opiate, cocain, amphetamin...), HIV
- Qu¸ liÒu vµ t¸c dông phô cña dîc phÈm ®«ng - t©y y
Vµ nhiÒu ®éc chÊt c ßn cha x¸c ®Þnh ®îc
NhiÔm ®éc thµnh côm, hµng lo¹t, g©y lo l¾ng, bøc xóc cho x· héi
Mét sè vô ®iÓn h×nh qua b¸o chÝ:
MiÒn B¾c:
- 280 ngêi nhiÔm ®éc nh dÇy t¹i 3 th«n An Phó, Xu©n Phó, Xu©n An (Yªn Dòng,
B¾c Giang) (B¸o Lao ®éng ra ngµy 27/6/2002)
- 87 c«ng nh©n cña nghiÖp giµy Liªn Dinh 119 c«ng nh©n cña c«ng ty
TNHH Sao Vµng (H¶i Phßng) nhiÔm ®éc thøc ¨n (B¸o Lao ®éng ra ngµy
25/6/2002)
- Vô nhiÔm ®éc b¸nh bét ng« ë Hµ Giang 2/2002, Cao B»ng tö vong cao (19/21 BN)
- C¸c vô nhiÔm ®éc g©y chÕt nhu ngêi ë T©y -Th¸i B×nh Th¸ng (9 -2002),
§éng l©m - HiÖp Hßa - Phó T(th¸ng 12-2002) g©y d luËn xÊu trong nh©n d©n
vÒ bÖnh l¹ vµ nh÷ng hiÖn tîng mª tÝn cóng b¸i ...
MiÒn Nam:
- 154 häc sinh trêng D¬ng Minh Ch©u (TP HCM) nhiÔm ®éc do thøc ¨n
nhiÔm vi khuÈn (B¸o Lao ®éng, ra ngµy 16/5/2002)
- 206 c«ng nh©n c«ng ty Dong Yang (Long Kh¸nh, §ång Nai) nhiÔm ®éc thøc
¨n (B¸o Nh©n d©n, ra ngµy 04/4/2002)
- Thµnh phè Hå chÝ Minh n¨m 2002 sè vô nhiÔm ®éc thùc phÈm lµ cao nhÊt
trong 4 n¨m qua trong ®ã cã 14 vô nhiÔm ®éc thùc phÈm ë c¸c bÕp ¨n tËp thÓ g©y
bÖnh cho 1465 ngêi. §Æc biÖt lµ tØ lÖ nguyªn nh©n do hãa chÊt chiÕm h¬n nöa
(57,1%) còng cã xu híng t¨ng m¹nh
chống độc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chống độc - Người đăng: Andy Triển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
chống độc 9 10 552