Ktl-icon-tai-lieu

cơ bắp con người

Được đăng lên bởi damsan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2. Hệ cơ

32

HỆ CƠ
Mục tiêu học tập:
Biết được phân loại và các phần của cơ vân.
Nhờ đặc tính cơ bản của cơ là sự co cơ, nên cơ giúp cho cơ thể có thể hoạt động được như
vận động cơ thể và các tạng khác.
Cơ được chia làm ba loại đó là:
- Cơ tim,
- Cơ trơn,
- Cơ vân.

Hình 7.1. Các cơ vân của cơ thể

Trong nội dung của phần này chỉ đề cập đến cơ vân.
Cơ vân hay còn gọi là cơ xương, co bóp theo ý muốn, được cấu tạo bởi những sợi cơ. Cấu tạo
chung gồm hai phần: giữa là phần thịt hay bụng cơ, hai đầu là phần gân bám vào xương hay
da.
Dựa vào số lượng, hình dạng, vị trí và chức năng người ta chia cơ làm nhiều loại:
- Theo hình dạng: cơ dài, cơ ngắn, cơ vòng...

Chương 2. Hệ cơ

33

- Theo số lượng thân và gân: nhị đầu, tam đầu, tứ đầu.
- Theo hướng cơ: cơ chéo, cơ thẳng, cơ ngang...
- Theo chức năng: cơ gấp, cơ duỗi…
Cơ được hỗ trợ bởi các phần phụ thuộc cơ giúp cho sự hoạt động của cơ thể thuận tiện hơn,
các phần phụ thuộc đó là: mạc, bao hoạt dịch, túi hoạt dịch...

Hình 7.2. Các loại cơ theo hình dạng
1. Cơ một bụng

2. Cơ hai đầu

5. Cơ bị gân cắt ngang

3. Cơ hai bụng

4. Cơ nhiều đầu (cơ dẹt)

6. Cơ một cánh

7. Cơ hai cánh

Chương 2. Hệ cơ

34

Mục tiêu học tập:
1. Biết được tính chất chung của các cơ mặt.
2. Biết đến tên và các đặc tính chung của nhóm cơ nhai.
3. Mô tả được các cơ vùng cổ trước.

I. Cơ vùng đầu
Dựa vào chức năng cũng như nguồn gốc phôi thai, cơ vùng đầu được chia thành hai nhóm: cơ
mặt và cơ nhai.
1. Cơ mặt
Cơ mặt thường được gọi là cơ bám da, là phương tiện diễn đạt tình cảm và đóng mở các lỗ tự
nhiên của vùng đầu mặt. Các cơ mặt có các đặc tính sau.
- Có nguyên ủy ở xương và bám tận ở da.
- Dây thần kinh mặt chi phối vận động.
- Bám quanh các lỗ tự nhiên.
Cơ mặt được chia thành các nhóm:
1.1. Cơ trên sọ: có hai cơ.
1.2. Cơ tai: có ba cơ rất kém phát triển
1.3. Cơ mắt: gồm có ba cơ.Trong ba cơ của nhóm cơ mắt thì cơ vòng mắt là quan trọng có
nhiệm vụ khép mắt, nên khi thần kinh chi phối cơ này là thần kinh mặt bị tổn thương thì mắt
không thể nhắm được.
1.4. Nhóm cơ mũi: gồm các cơ kém phát triển.
1.5. Cơ miệng: gồm nhiều cơ vì miệng hoạt động nhiều: cơ vòng miệng, cơ nâng môi trên, cơ
hạ môi dưới...
2. Các cơ nhai
Gồm có bốn cơ có chung các tính chất sau:
- Nguyên ủy ở khối xương sọ, bám tận ở xương hàm dưới.
- Dây thần kinh hàm dưới chi phối vận động.
- Tác dụng là vận động xương hàm dưới.
1.2.1. Cơ thái dương: nguyên ủy ở hố thái dương, bám tận ở mỏm vẹt xương hàm dưới, hình
nan quạt, che phủ gần hết mặt bên vòm sọ.
1.2.2. ...
Chương 2. H cơ
32
H CƠ
Mc tiêu hc tp:
Biết được phân loi và các phn ca cơ vân.
Nh đặc tính cơ bn ca cơ là s co cơ, nên cơ giúp cho cơ th có th hot động được như
vn động cơ th và các tng khác.
Cơ được chia làm ba loi đó là:
- Cơ tim,
- Cơ trơn,
- Cơ vân.
Hình 7.1. Các cơ vân ca cơ th
Trong ni dung ca phn này ch đề cp đến cơ vân.
Cơ vân hay còn gi là cơ xương, co bóp theo ý mun, được cu to bi nhng si cơ. Cu to
chung gm hai phn: gia là phn tht hay bng cơ, hai đầu là phn gân bám vào xương hay
da.
Da vào s lượng, hình dng, v trí và chc năng người ta chia cơ làm nhiu loi:
- Theo hình dng: cơ dài, cơ ngn, cơ vòng...
cơ bắp con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ bắp con người - Người đăng: damsan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
cơ bắp con người 9 10 476