Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chi dưới

Được đăng lên bởi Xuân Đức
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ 

CHI TRÊN
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU

CƠ CHI TRÊN
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1- KỂ TÊN CÁC CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG
2- KỂ TÊN CÁC CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI THÀNH NGỰC
3- KỂ TÊN VÀ CHỖ BÁM CƠ VÙNG VAI
4- KỂ TÊN, CHỖ BÁM, ĐỘNG TÁC CƠ VÙNG CÁNH TAY
5- KỂ TÊN CƠ THEO LỚP, CHỖ BÁM, ĐỘNG TÁC CƠ VÙNG CẲNG TAY
6- KỂ TÊN NHÓM CƠ, ĐỘNG TÁC CƠ VÙNG BÀN TAY

CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG

1- CƠ THANG

2- CƠ LƯNG RỘNG

3 - CƠ TRÁM LỚN

4- CƠ TRÁM BÉ

5- CƠ NÂNG VAI

CƠ CHI TRÊN
3- CƠ NÂNG VAI

4- CƠ TRÁM BÉ
1- CƠ THANG
5- CƠ TRÁM LỚN

2- CƠ LƯNG RỘNG

CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ CHI TRÊN
NỐI VỚI THÀNH NGỰC

1- CƠ NGỰC LỚN

2- CƠ NGỰC BÉ

3- CƠ DƯỚI ĐÒN

4- CƠ RĂNG TRƯỚC

CƠ CHI TRÊN
CƠ
CƠNGỰC
NGỰCLỚN
LỚN

BÓ ĐÒN

BÁM TẬN RÃNH
GIAN CỦ
BÓ ỨC
KHÉP VÀ XOAY
TRONG CÁNH TAY

BÓ THẲNG BỤNG

CƠ CHI TRÊN
CƠ
CƠDƯỚI
DƯỚIĐÒN
ĐÒN

CƠ
CƠNGỰC
NGỰCBÉ
BÉ
3
4
BÁM TẬN MÕM QUẠ
KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG
DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC

5

CƠ CHI TRÊN

CƠ
CƠRĂNG
RĂNGTRƯỚC
TRƯỚC

BÁM TẬN MẶT TRONG
XƯƠNG VAI
NÂNG LỒNG NGỰC

CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ VAI
1- CƠ DELTA

2- CƠ DƯỚI VAI

3- CƠ DƯỚI GAI

4- CƠ TRÊN GAI

5- CƠ TRÒN LỚN

6- CƠ TRÒN BÉ

CƠ CHI TRÊN
2- CƠ TRÊN GAI

1- CƠ DELTA

3- CƠ DƯỚI GAI

4- CƠ TRÒN BÉ

5- CƠ TRÒN LỚN

CƠ CHI TRÊN

6- CƠ DƯỚI VAI

1- CƠ CÁNH TAY:

CƠ CHI TRÊN

CÁNH
CÁNHTAY
TAYTRƯỚC
TRƯỚC

VÁCH GIAN
CƠ TRONG
CƠ NHỊ ĐẦU
TK GIỮA
TAY
H
ÁN
C
CƠ

VÁCH GIAN
CƠ NGOÀI

CÁNH
CÁNHTAY
TAYSAU
SAU

ĐẦ
CƠ U NG
TA OÀ
MĐ I
ẦU

ĐẦU
TRONG
I ẦU
À
D MĐ
U A
Ầ
Đ ƠT
C

ĐỘNG
MẠCH
CÁNH TAY

CƠ CHI TRÊN

1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.1- LỚP NÔNG:
NGUYÊN ỦY:
CỦ TRÊN Ổ CHẢO

NGUYÊN ỦY:
MÕM QUẠ

ĐẦU NGẮN

ĐẦU DÀI
BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU
LỒI CỦ QUAY
CƠ
CƠ NHỊ
NHỊ ĐẦU
ĐẦU CÁNH
CÁNH TAY
TAY
TRẺ CÂN CƠ

CƠ CHI TRÊN

1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.2- LỚP SÂU:

BÁM TÂN: MÕM VẸT
XƯƠNG TRỤ
NGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI
XƯƠNG CÁNH TAY

22-CƠ
CƠCÁNH
CÁNHTAY
TAY

11-CƠ
CƠQUẠQUẠ- CÁNH
CÁNHTAY
TAY

NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ
BÁM TÂN: 1/3 TRÊN
XƯƠNG CÁNH TAY

CƠ CHI TRÊN

1- CƠ CÁNH TAY:
1.2- CƠ CÁNH TAY SAU:

NGUYÊN ỦY:
CỦ DƯỚI Ổ CHẢO

ĐẦU DÀI

GÂN CƠ
TAM ĐẦU
BÁM TÂN::
MÕM KHUỶU

ĐẦU NGOÀI
NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU XƯƠNG
CÁNH TAY

ĐẦU TRONG

NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU
XƯƠNG
CÁNH TAY

CƠ CHI TRÊN
CƠ TRÒN BÉ
TK NÁCH- ĐM MŨ
CÁNH TAY SAU

CƠ TRÒN
LỚN

LỖTỨ
LỖTỨGIÁC
GIÁC

--CƠ
CƠTRÒN
TRÒNBÉ
BÉ
--CƠ
CƠTRÒN
TRÒNLỚN
LỚN
--ĐẦU
DÀI
CƠ
ĐẦU DÀI CƠTAM
TAMĐẦU
ĐẦU
--ĐẦU
ĐẦUNGOÀI
NGOÀICƠ
CƠTAM
TAMĐẦU
ĐẦU

ĐẦU NGOÀI CƠ TAM ĐẦU
ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU

CƠ CHI TRÊN

ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY SÂU
THẦN KINH QUAY
- ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU
- CƠ TRÒ...
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
CƠ
CƠ
CHI TRÊN
CHI TRÊN
Cơ chi dưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chi dưới - Người đăng: Xuân Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Cơ chi dưới 9 10 941