Ktl-icon-tai-lieu

Cơ đầu mặt

Được đăng lên bởi Xuân Đức
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠ

ĐẦU MẶT CỔ
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1- BIẾT ĐƯỢCĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ VÙNG MẶT

3- KỂ TÊN CÁC CƠ VÙNG MẶT THEO NHÓM CƠ

4- KỂ TÊN CÁC CƠ NHAI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

1- BÁM TẬN VÀO DA MẶT
2- DIỄN TẢ NÉT MẶT

3- DO THẦN KINH MẶT (VII) CHI PHỐI VẬN ĐỘNG

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

11-CƠ
CƠVÙNG
VÙNGTRÁN
TRÁN

22-CƠ
CƠMẮT
MẮT

33-CƠ
CƠMŨI
MŨI

44-CƠ
CƠMIỆNG
MIỆNG

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

55-CƠ
CƠTAI:
TAI:TRÊN,
TRÊN,TRƯỚC,
TRƯỚC,SAU
SAU

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
1- CƠ TRÁN

1- CƠ BỤNG
TRÁN

2- CƠ BỤNG
CHẨM

3- CƠ THÁI
DƯƠNG ĐỈNH

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ
CƠBỤNG
BỤNGTRÁN
TRÁN

CÂN
CÂNCƠ
CƠCHẨMCHẨM-TRÁN
TRÁN

CƠ
CƠBỤNG
BỤNGCHẨM
CHẨM

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ THÁI DƯƠNG- ĐỈNH

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
2- CƠ MẮT

1- CƠ VÒNG MẮT

2- CƠ CAU MÀY

3- CƠ HẠ MÀY

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ
CƠVÒNG
VÒNGMẮT
MẮT

PHẦN MÍ MẮT
PHẦN Ổ MẮT

CƠ
CƠCAU
CAUMÀY
MÀY

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
3- CƠ MŨI

1- CƠ
MẢNH KHÀNH

2- CƠ MŨI
(LÀM NỞ
CÁNH MŨI)

3- CƠ
HẠ VÁCH MŨI
(LÀM HẸP CÁNH MŨI)

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ
CƠMẢNH
MẢNHKHẢNH
KHẢNH
PHẦN NGANG
PHẦN CÁNH

CƠ
CƠHẠ
HẠVÁCH
VÁCHMŨI
MŨI

CƠ
CƠMŨI
MŨI

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
4- CƠ
CƠ MIỆNG
MIỆNG
41- CƠ
CƠ VÒNG
VÒNG MIỆNG
MIỆNG
12- CƠ
CƠ NÂNG
NÂNG MÔI
MÔI TRÊN
TRÊN CÁNH
CÁNH MŨI
MŨI
23- CƠ
CƠ NÂNG
NÂNG MÔI
MÔI TRÊN
TRÊN
34- CƠ
CƠ NÂNG
NÂNG GÓC
GÓC MIỆNG
MIỆNG
45- CƠ
CƠ GÒ
GÒ MÁ
MÁ BÉ
BÉ
56- CƠ
CƠ GÒ
GÒ MÁ
MÁ LỚN
LỚN
6-

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
4- CƠ
CƠ MIỆNG
MIỆNG
47- CƠ
CƠ CƯỜI
CƯỜI
7-

8- CƠ
CƠ HẠ
HẠ MÔI
MÔI DƯỚI
DƯỚI
8-

9- CƠ
CƠ HẠ
HẠ GÓC
GÓC MIỆNG
MIỆNG
9-

10- CƠ
CƠ CẰM
CẰM
10-

11- CƠ
CƠ NGANG
NGANG CẰM
CẰM
11-

12- CƠ
CƠ MÚT
MÚT
12-

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ NÂNG MÔI TRÊN
CÁNH MŨI

CƠ NÂNG GÓC MIỆNG
CƠ NÂNG MÔI TRÊN

CƠ GÒ MÁ BÉ
CƠ GÒ MÁ LỚN

CƠ MÚT

CƠ CƯỜI
CƠ HẠ GÓC MIỆNG

CƠ VÒNG MIỆNG
CƠ HẠ MÔI DƯỚI
CƠ CẰM

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
5- CƠ
CƠ TAI
TAI
5-

1- CƠ
CƠ TAI
TAI TRƯỚC
TRƯỚC
1-

2- CƠ
CƠ TAI
TAI SAU
SAU
2-

3- CƠ
CƠ TAI
TAI TRÊN
TRÊN
3-

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ TAI TRÊN

CƠ TAI TRƯỚC
CƠ TAI SAU

CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ NHAI

1- CƠ THÁI DƯƠNG

2- CƠ CẮN

3- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG

4- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
11-CƠ
CƠTHÁI
THÁIDƯƠNG
DƯƠNG

NÂNG HÀM LÊN
KÉO HÀM RA SAU

MÕM VẸT

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CUNG GÒ MÁ

22-CƠ
CƠCẮN
CẮN

NÂNG HÀM LÊN

MẶT NGOÀI GÓC HÀM

CƠ ĐẦU MẶT CỔ
33-CƠ
CƠCHÂN
CHÂNBƯỚM
BƯỚMNGOÀI
NGOÀI

44-CƠ
CƠCHÂN
CHÂNBƯỚM
BƯỚMTRONG
TRONG

KÉO HÀM DƯỚI RA TRƯỚC

KÉO HÀM DƯỚI LÊN TRÊN

NHÓM CƠ CỔ TRƯỚC BÊN
1- CƠ CỔ BÊN
CƠ BÁM DA CỔ

CƠ ỨC ĐÒN CHỦM
2- CƠ TRÊN MÓNG

CƠ NHỊ THÂN

CƠ TRÂM MÓNG

CƠ HÀM MÓN...
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
CƠ
CƠ
Đ U M T C
Đ U M T C
Cơ đầu mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ đầu mặt - Người đăng: Xuân Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cơ đầu mặt 9 10 462