Ktl-icon-tai-lieu

CƠn đau thắt ngực không ổn định

Được đăng lên bởi lethanhtrung1943
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®au th¾t ngùc kh«ng æn ®Þnh
§au th¾t ngùc kh«ng æn ®Þnh (unstable angina, §TNK¤§)
lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò kh¸ thêi sù hiÖn nay do tÝnh chÊt thêng gÆp cña nã còng nh nhiÒu tiÕn bé míi trong chÈn ®o¸n vµ
®iÒu trÞ. Hµng n¨m ë Mü íc tÝnh cã tíi > 700 000 bÖnh nh©n
nhËp viÖn v× §TNK¤§. Tiªn lîng cña §TNK¤§ còng nÆng nÒ
kh«ng kÐm nÕu so víi NMCT.
ThuËt ng÷ Héi chøng m¹ch vµnh cÊp bao gåm: NMCT
cÊp cã ST chªnh lªn (hoÆc cã Q); NMCT cÊp kh«ng Q; vµ
§TNK¤§. Trong ®ã, ngêi ta thêng xÕp NMCT kh«ng Q vµ
§TNK¤§ vµo cïng mét bÖnh c¶nh gäi lµ BÖnh m¹ch vµnh
kh«ng æn ®Þnh vµ cã c¸ch xö trÝ nh nhau.
Trong bµi nµy ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn §TNK¤§ trong bèi
c¶nh cña bÖnh m¹ch vµnh kh«ng æn ®Þnh nhng còng lµ ®Ó ¸p
dông cho ®iÒu trÞ NMCT kh«ng cã sãng Q.
I. Sinh lý bÖnh
A. Cho ®Õn nay ngêi ta ®· hiÓu râ c¬ chÕ cña §TNK¤§ lµ
sù kh«ng æn ®Þnh cña m¶ng x¬ v÷a vµ m¶ng nµy bÞ vì ra.
Sù vì ra cña m¶ng x¬ v÷a còng gÆp trong NMCT cÊp, tuy
nhiªn møc ®é vµ diÔn biÕn cã kh¸c nhau ®«i chót. NÕu sù
nøt vì lµ lín vµ h×nh thµnh m¸u ®«ng å ¹t lÊp toµn bé
lßng m¹ch sÏ dÉn ®Õn NMCT. NÕu sù nøt vì nhá h¬n vµ
côc m¸u ®«ng nµy cha dÉn ®Õn t¾c hoµn toµn §MV th×
®ã lµ §TNK¤§. Tuy nhiªn, §TNK¤§ cã thÓ diÔn biÕn
nÆng vµ biÕn thµnh NMCT thùc sù.
B. Sù h×nh thµnh côc m¸u ®«ng: Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, khi
m¶ng x¬ v÷a bÞ vì, líp díi néi m¹c ®îc lé ra vµ tiÕp xóc
víi tiÓu cÇu, dÉn ®Õn ho¹t ho¸ c¸c thô thÓ IIb/IIIa trªn bÒ
mÆt tiÓu cÇu vµ ho¹t ho¸ qu¸ tr×nh ngng kÕt cña tiÓu cÇu.
Thªm vµo ®ã tiÓu cÇu ngng kÕt nµy sÏ gi¶i phãng ra mét

1

lo¹t c¸c chÊt trung gian lµm co m¹ch vµ h×nh thµnh
nhanh h¬n côc m¸u ®«ng.
C. HËu qu¶ lµ lµm gi¶m nghiªm träng dßng m¸u tíi vïng c¬
tim do §MV ®ã nu«i dìng, vµ biÓu hiÖn trªn l©m sµng lµ
c¬n ®au ngùc kh«ng æn ®Þnh. Trong thùc tÕ mét sè yÕu tè
sau cã thÓ lµm nÆng bÖnh h¬n: sèt, t¨ng huyÕt ¸p nhiÒu,
rèi lo¹n nhÞp tim, cêng gi¸p...

H×nh 1-1. Sù nøt ra cña m¶ng x¬ v÷a trong §TNK¤§.
II. ChÈn ®o¸n
A. TriÖu chøng l©m sµng
1. §Æc ®iÓm chung: so víi bÖnh nh©n NMCT, bÖnh
nh©n §TNK¤§ thêng cã tuæi giµ h¬n, cã tû lÖ tiÓu ®êng cao h¬n, tû lÖ t¨ng huyÕt ¸p (THA) vµ rèi lo¹n
lipid m¸u còng gÆp nhiÒu h¬n. Thªm vµo ®ã, sè bÖnh
nh©n §TNK¤§ sau NMCT hoÆc c¸c thñ thuËt can
thiÖp §MV còng nhiÒu.
2. TriÖu chøng c¬ n¨ng: TriÖu chøng ®au ngùc còng
gièng nh trong ®au ngùc æn ®Þnh ®· m« t¶, chØ cã sù
kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt, trong §TNK¤§ tÝnh chÊt d÷
déi h¬n, kÐo dµi h¬n, cã thÓ x¶y ra c¶ trong khi nghØ,
cã thÓ kh«ng hoÆc Ýt ®¸p øng víi Nitrates.
3. Kh¸m l©m sµng:
a. Kh¸m l©m sµng Ýt cã gi¸ trÞ ®Ó chÈn ...
®au th¾t ngùc kh«ng æn ®Þnh
§au th¾t ngùc kh«ng æn ®Þnh (unstable angina, §TNK¤§)
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò kh¸ thêi hiÖn nay do tÝnh chÊt th-
êng gÆp cña còng nh nhiÒu tiÕn míi trong chÈn ®o¸n
®iÒu trÞ. Hµng n¨m ë íc tÝnh tíi > 700 000 bÖnh nh©n
nhËp viÖn §TNK¤§. Tiªn lîng cña §TNK¤§ còng nÆng
kh«ng kÐm nÕu so víi NMCT.
ThuËt ng÷ Héi chøng m¹ch vµnh cÊp bao gåm: NMCT
cÊp ST chªnh lªn (hoÆc Q); NMCT cÊp kh«ng Q; vµ
§TNK¤§. Trong ®ã, ngêi ta thêng xÕp NMCT kh«ng Q
§TNK¤§ vµo cïng mét nh c¶nh gäi lµ BÖnh m¹ch vµnh
kh«ng æn ®Þnh vµ cã c¸ch xö trÝ nh nhau.
Trong bµi nµy ®Ò cËp c yÕu ®Õn §TNK¤§ trong i
c¶nh cña bÖnh m¹ch vµnh kh«ng æn ®Þnh nhng còng ®Ó ¸p
dông cho ®iÒu trÞ NMCT kh«ng cã sãng Q.
I. Sinh lý bÖnh
A. Cho ®Õn nay ngêi ta ®· hiÓu c¬ chÕ cña §TNK¤§
sù kh«ng æn ®Þnh cña m¶ng x¬ v÷a vµ m¶ng nµy bÞ vì ra.
Sù vì ra cña m¶ng x¬ v÷a còng gÆp trong NMCT cÊp, tuy
nhiªn møc ®é vµ diÔn biÕn cã kh¸c nhau ®«i chót. NÕu sù
nøt lín vµ h×nh thµnh m¸u ®«ng å ¹t lÊp toµn
lßng m¹ch dÉn ®Õn NMCT. NÕu nøt nhá h¬n vµ
côc m¸u ®«ng nµy cha dÉn ®Õn t¾c hoµn toµn §MV th×
®ã §TNK¤§. Tuy nhiªn, §TNK¤§ thÓ diÔn biÕn
nÆng vµ biÕn thµnh NMCT thùc sù.
B. h×nh thµnh côc m¸u ®«ng: Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, khi
m¶ng v÷a vì, líp díi néi m¹c ®îc ra tiÕp xóc
víi tiÓu cÇu, dÉn ®Õn ho¹t ho¸ c¸c thô thÓ IIb/IIIa trªn
mÆt tiÓu cÇu ho¹t ho¸ qu¸ tr×nh ngng kÕt cña tiÓu cÇu.
Thªm vµo ®ã tiÓu cÇu ngng kÕt nµy gi¶i phãng ra mét
1
CƠn đau thắt ngực không ổn định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠn đau thắt ngực không ổn định - Người đăng: lethanhtrung1943
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CƠn đau thắt ngực không ổn định 9 10 351