Ktl-icon-tai-lieu

Cơn tăng huyết áp

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠN TĂNG HUYẾT ÁP: ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU HAY DỰ PHÒNG?
PGS TS Nguyễn Đức Công
Mở đầu
Tăng huyết áp (THA) hệ thống là một bệnh cơ thể mạn tính hay gặp nhất tác động tới hơn 1 tỷ người
trên thế giới. THA là một yếu tố nguy cơ sớm đối với tim mạch, thận, và mạch máu não; THA được
cho là nguyên nhân gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong cho mỗi năm [1]. Cơn THA xảy ra với rất nhiều
tình huống lâm sàng, nhưng có điểm chung là tăng mạnh và nhanh trị số huyết áp, thường là >
180/120 mmHg; cùng với sự tiến triển hoặc đe dọa tổn thương cơ quan đích.
Nhận biết và đánh giá ban đầu cơn THA rất quan trọng giúp xử trí kịp thời và hợp lý. Hầu hết các
cơn THA là có thể dự phòng được và là hậu quả của các trường hợp THA trước đó không được điều
trị hoặc điều trị nhưng không kiểm soát được huyết áp thỏa đáng hoặc không gắn bó điều trị [2-4].
Vậy đối với những cơn THA thì điều trị cấp cứu hay dự phòng là biện pháp tối ưu hơn?
Định nghĩa THA qua các Hướng dẫn:
Việc định nghĩa về mức huyết áp đã trải qua rất nhiều thời gian và công sức, nhưng đến nay đồng
thuận nhiều nhất là theo Hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH)/ Hội tim học Châu Âu
(ESC) [5] và Báo cáo thứ 7 của Ủy ban liên tịch quốc gia Hoa Kỳ (JNC7) [2], THA được định nghĩa
khi huyết áp tâm thu (HATTh) trên 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương (HATTr) trên 90 mmHg ở
những bệnh nhân có THA đã biết hoặc đo trên 2 lần. THA là một thực thể đa dạng, nhưng luôn là
yếu tố nguy cơ liên tục gây tổn thương cơ quan đích từ mức độ dưới lâm sàng, đến bệnh lý lâm sàng,
rồi đến các biến cố tim mạch, và tử vong [6].
Mặc dù không có phân loại trong báo cáo của JNC7 này, một trường hợp THA với HATTh trên 179
mmHg hoặc HATTr trên 109 mmHg được gọi với thuật ngữ là “THA nặng”. Sự tăng mức độ và tốc
độ tổn thương các cơ quan đích có ý nghĩa hơn việc gia tăng trị số huyết áp. Mức độ tăng trị số HA
và thời gian diễn tiến THA sẽ quyết định kết cục toàn bộ. Người ta ước lượng rằng có từ 1 – 2 %
trong quần thể người THA sẽ có tình trạng tăng cao HA nặng và cấp tính được gọi với thuật ngữ là
“cơn THA”[7]. Một cơn THA thường được cho là khi HATTh trên 180 mmHg hoặc HATTr trên 120
mmHg, có hoặc không có tổn thương cơ quan đích[8]. Cơn THA còn được mô tả hơn nữa như là
THA khẩn cấp hoặc THA cấp cứu. Điểm phân biệt các tình trạng này là mức độ tăng trị số HA và sự
có hay không có tổn thương cơ quan đích.
- Định nghĩa THA cấp cứu (hypertensive emergency) là tình huống mà trị số huyết áp tăng cao
không kiểm soát được, tổn thương tiến triển ở các cơ quan đích (não, thận,...
1
CƠN TĂNG HUYẾT ÁP: ĐIỀU TRCP CU HAY DPHÒNG?
PGS TS Nguyễn Đc Công
M đầu
Tăng huyết áp (THA) hthng là mt bnh cơ thể mn tính hay gp nht tác động tới hơn 1 tỷ người
trên thế gii. THA là mt yếu t nguy cơ sớm đối vi tim mch, thn, và mch máu não; THA được
cho là nguyên nhân gây ra khong 7 triu ca tvong cho mi năm
[1]
. Cơn THA xảy ra vi rt nhiu
tình huống lâm sàng, nhưng có điểm chung là tăng mnh và nhanh tr shuyết áp, thường là >
180/120 mmHg; cùng vi stiến trin hoặc đe da tổn thương cơ quan đích.
Nhn biết và đánh giá ban đầu cơn THA rất quan trng giúp xtrí kp thi và hp lý. Hu hết các
cơn THA là có thdphòng được và là hu qucủa các trưng hợp THA trước đó không được điều
trhoc điều trị nhưng không kiểm soát được huyết áp thỏa đáng hoặc không gắn bó điu tr
[2-4]
.
Vy đối vi nhng cơn THA thì điều trcp cu hay d phòng là bin pháp tối ưu hơn?
Định nghĩa THA qua các Hưng dn:
Việc định nghĩa về mc huyết áp đã tri qua rt nhiu thi gian và công sc, nhưng đến nay đng
thun nhiu nht là theo Hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH)/ Hi tim hc Châu Âu
(ESC)
[5]
và Báo cáo th7 ca y ban liên tch quc gia Hoa K(JNC7)
[2]
, THA được định nghĩa
khi huyết áp tâm thu (HATTh) trên 140 mmHg hoc huyết áp tâm trương (HATTr) trên 90 mmHg
nhng bnh nhân có THA đã biết hoặc đo trên 2 ln. THA là mt thc thể đa dạng, nhưng luôn là
yếu t nguy cơ liên tc gây tổn thương cơ quan đích tmức độ dưới lâm sàng, đến bnh lý lâm sàng,
rồi đến các biến ctim mch, và t vong
[6]
.
Mc dù không có phân loi trong báo cáo ca JNC7 này, một trường hp THA vi HATTh trên 179
mmHg hoặc HATTr trên 109 mmHg đưc gi vi thut ngữ là “THA nặng”. S tăng mức đvà tc
độ tn thương các cơ quan đích có ý nghĩa hơn việc gia tăng trshuyết áp. Mức độ tăng trsHA
và thi gian din tiến THA squyết định kết cc toàn b. Người ta ước lưng rng có t1 2 %
trong qun thể người THA stình trạng tăng cao HA nặng và cấp tính được gi vi thut ng
“cơn THA”
[7]
. Một cơn THA thường được cho là khi HATTh trên 180 mmHg hoc HATTr trên 120
mmHg, có hoc không có tổn thương cơ quan đích
[8]
. Cơn THA còn được mô tả hơn na như là
THA khn cp hoc THA cp cứu. Điểm phân bit các tình trng này là mc độ tăng trị sHA và s
có hay không có tổn thương cơ quan đích.
- Định nghĩa THA cp cu (hypertensive emergency) là tình hung mà tr shuyết áp tăng cao
không kim soát đưc, tổn thương tiến trin ở các cơ quan đích (não, thn, tim), cn điều trh huyết
áp ngay (chú ý mc huyết áp trước đó) trong mt khung thi gian từ vài phút đến vài gi. Các tình
hung lâm sàng tha tiêu chun chn đoán THA cấp cu bao gm bnh não do THA, phình ĐM chủ
bóc tách, suy tht trái có phù phi, nhồi máu cơ tim cp, sn git, và suy thn cp. THA cp cu còn
được gọi là cơn THA; mc huyết áp hơn 180/120 mmHg, thưng gp là trên 220/140 mmHg
[4]
.
- Định nghĩa THA khẩn cp (hypertensive urgency) ít rõ ràng hơn, là tình hung mà trshuyết áp
tăng cao không kiểm soát được, chưa có bằng chng tiến trin hoặc đe da tổn thương ở các cơ quan
đích (não, thn, tim), không cn phi điều tr hhuyết áp ngay lp tc trong mt khung thi gian t
vài gi đến 24 gi. THA khn cp là thut ngcó nhiu nghi vn v tính giá tr, ví dcó th được
gp chung trong thut ngữ cơn THA hoặc được coi như là THA nng có triu chng; mc huyết áp
thường gp là trên 180/110 mmHg
[4]
.
Khác bit gia THA cp cu và THA khn cp tùy thuc vào shin din ca tổn thương cơ quan
đích, quan trọng hơn là vào mức tăng tuyệt đối ca huyết áp
[4]
.
- THA ác tính (malignant hypertension) được Franz Volhard và Theodor Fahr đặt ra đầu tiên năm
1914
[9]
. Những thay đổi cơ bn về HA tương tTHA khn cp mà chúng ta nhn ra ngày hôm nay.
Các tác ginày mô t tình trng này những người có THA nng song hành vi suy thn, bnh võng
Cơn tăng huyết áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơn tăng huyết áp - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cơn tăng huyết áp 9 10 872