Ktl-icon-tai-lieu

Da và các bộ phận phụ thuộc da

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5117 lần   |   Lượt tải: 12 lần
DA VÀ CÁC BỘ PHẬN
PHỤ THUỘC DA
ThS. Nguyễn Phúc Hoàn.
(phuchoan85@gmail.com)
Đối tượng: SVY2

MỤC TIÊU

1.

Mô tả được cấu tạo và chức năng của da.

2.

Mô tả được cấu tạo và chức năng của tuyến mồ
hôi.

3.

Mô tả được cấu tạo và chức năng của tuyến bã

4.

Kể tên được các lớp của lông

Biểu bì

Chân bì

Hạ bì

1.Da






Là cơ quan lớn, bọc toàn bộ diện tích mặt
ngoài cơ thể.
Gồm 3 tầng mô: + Biểu bì.
+ Chân bì.
+ Hạ bì.
Các thành phần phụ thuộc da: Lông, móng,
các tuyến.

Lông

Tuyến bã

Tuyến mồ
hôi

1.1.BIỂU BÌ
Là biểu mô lát tầng sừng hóa.
Gồm 2 loại tế bào
Ngăn cách phía dưới với chân bì bằng màng đáy
Nguồn gốc: ngoại bì da
Độ dày thay đổi tùy theo từng vùng
Từ trong  ngoài gồm 5 lớp

TẾ BÀO SỪNG

Líp sõng

1.1.1.Lớp đáy (lớp
Líp bãng
sinh sản)
Líp h¹t
- Gồm một hàng tế bào
vuông hoặc trụ.
- Bào tương rất ưa
Líp sîi
base
- Nhân hình cầu hoặc
hình trứng, nhiều chất
nhiễm sắc
- TB phân chia mạnh.
Líp ®¸y

1.1.2.Lớp sợi (lớp Líp sõng
Líp bãng
Malpighi)
Có 5 – 20 hàng tế bào,
hình đa diện.

Líp h¹t

Nhân hình cầu nằm giữa
tế bào
Giàu hạt chế tiết, hạt có
màng bọc

Líp sîi

Giữa các tế bào có cầu
nối bào tương.
Có thể thấy các hạt sắc
tố đen
Tế bào phân chia mạnh
Líp ®¸y

1.1.3.Lớp hạt
•

Gồm 3-5 hàng tế bào đa diện
dẹt

•

Chứa nhiều hạt keratohyalin.

•

Líp sõng
Líp bãng

Những hạt có màng bọc, tập
trung ở gần màng tế bào.

•

Khoảng gian bào rộng, chứa
đầy sản phẩm giầu lipid.

Líp h¹t

Líp sîi

Líp ®¸y

1.1.4.Lớp bóng

Líp sõng
Líp bãng

Mỏng, khó quan sát trừ
vùng da dày
Gồm những tế bào dẹt và
dài hơn

Líp h¹t

Líp sîi

Mất nhân và bào quan
Chứa đầy sợi keratin

Líp ®¸y

1.1.5. Lớp sừng
Các tế bào lá sừng mỏng,
ko nhân
Bào tương chứa nhiều
chất keratin
Lớp sâu các lớp vẫn
dính nhau nhưng thể liên
kết bị biến đổi nhiều
Lớp nông, tb hoàn toàn
bị sừng hóa, tạo ra các lá
sừng bong ra, còn gọi lớp
bong vẩy.

Líp sõng
Líp bãng
Líp h¹t

Líp sîi

Líp ®¸y

Da

Các loại tế bào khác
1. Tế bào hắc tố
(Melanocyte)

Nguồn gốc: mào
thần kinh phôi thai

Keratinocyte

Chiếm tỉ lệ
¼1/10 so với tế
bào đáy tùy vùng
cơ thể

TÕ bµo
Langerhans
TÕ bµo Merkel

Melanocyte
Ch©n b×

Nhuộm H.E: sáng,
hơi ưa base, nhân
sẫm
Ngấm bạc: tb nhiều
nhánh dài, nhiều hạt
sắc tố đen (melalin)
Melanin nằm trong
các thể sắc tố sau
đó chuyển cho tb
sừng

Quá trình hình thành melanin

Tyrosine
Dihydroxyphenylalanin
(DOPA) melanin

2. Tế bào Langerhans


Có mặt khắp bb da, tập trung ở
lớp trên của lớp malpighi.



Nhuộm HE bào tương sáng màu
nhân đậm.



Nhuộm cloru...
DA VÀ CÁC BỘ PHẬN
PHỤ THUỘC DA
ThS. Nguyễn Phúc Hoàn.
(phuchoan85@gmail.com)
Đối tượng: SVY2
Da và các bộ phận phụ thuộc da - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Da và các bộ phận phụ thuộc da - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Da và các bộ phận phụ thuộc da 9 10 174