Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm giải phâu sinh lý cột sống cổ

Được đăng lên bởi phvan1128
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đặc điểm giải phẫu sinh lý cột sống cổ
•
•

•

font size
In
E-mail

1. Xương cột sống.
- Cột sống cổ có 7 đốt, từ C1 đến C7, có đường cong ưỡn ra trước, đốt C1 (đốt đội) không có thân đốt,
đốt C7 có mỏm gai dài nhất sờ thấy rõ, lồi ngay dưới da nhất là khi ta cúi cổ, nên được dùng để làm
mốc xác định các đốt sống cổ.

- Giữa đốt đội C1 với xương chẩm không có đĩa đệm, và cũng không có đĩa đệm giữa đốt đội và đốt
trục C2. Do đó giữa xương chẩm và C1 cũng như giữa C1 và C2 không có lỗ tiếp hợp.
- Các đốt sống cổ kể từ C2 trở xuống liên kết với nhau bởi 3 khớp:
+ Khớp đĩa đệm gian đốt: đĩa đệm gian đốt luôn phải chịu áp lực tải trọng lớn, với đoạn cổ dưới
khoảng 5,6kg/cm2 ở tư thế bình thường, và có thể lên tới 40kg/cm2 nếu không có trương lực cơ. Khi
có sự cố định lâu trong một tư thế (do nghề nghiệp) hoặc do áp lực lệch trọng tải, sẽ dễ dẫn đến thoái
hóa đĩa đệm và hình thành các gai xương ở các đĩa đệm cổ thấp.
+ Khớp sống - sống (còn gọi là khớp mấu lồi đốt sống, khớp nhỏ): tạo nên bởi các mấu sống trên và
mấu sống dưới của hai thân đốt kế cận và được nhận biết trên phim chụp tư thế nghiêng. Khớp này có
diện khớp thực thụ, có bao hoạt dịch, có chất synovial bôi trơn trong khớp.
+ Khớp bán nguyệt (còn có các tên gọi khác như: khớp mấu móc cột sống, khớp vô danh, khớp gian đốt
sống, khớp bên trong thân đốt sống, khớp Luschka), chỉ duy nhất ở cột sống cổ mới có. Mỗi thân đốt
sống có 2 mấu bán nguyệt ở góc trên ngoài, hợp với 2 góc dưới ngoài của thân đốt trên để tạo nên 2
khớp bán nguyệt ở mỗi khe gian đốt. Khớp này có liên quan đến cử động quay cổ, không có tổ chức
sụn ở diện khớp, không có dịch khớp nên nó là khớp giả, nó rất yếu và rất dễ bị tổn thương và bị thoái
hóa. Mấu bán nguyệt bình thường có hình gai hoa hồng dễ nhận biết trên phim X quang tư thế thẳng.
Khi khớp bán nguyệt bị thoái hóa dễ chèn ép và động mạch đốt sống thân nền.

- Lỗ tiếp hợp (còn gọi là lỗ ghép): thành trong của lỗ tiếp hợp hình thành bởi phía ngoài là thân đốt
sống và khớp Luschka. Khớp mấu lồi đốt sống hình thành bởi diện khớp mấu lồi đốt sống trên và diện
khớp mấu lồi đốt sống dưới, khớp được bao bọc bởi bao khớp ở phía ngoài. Dây thần kinh hỗn hợp
chạy dọc theo lỗ tiếp hợp và tách ra thành 2 phần cảm giác và vận động riêng biệt. Phần vận động còn
gọi là rễ trước tiếp xúc với khớp Luschka, rễ sau nằm ở phía bên trong mỏm khớp và bao khớp. Rễ
thần kinh bình thường chỉ chiếm khoảng 1/4-1/5 lỗ tiếp hợp.

2. Đĩa đệm.
- Cấu tạo: đĩa đệm được cấu tạo bởi 3 thành phần là nhân nhầy, ...
c i m gi i ph u sinh lý c t s ng cĐ đ
font size
In
E-mail
1. Xương ct sng.
- C t s ng c có 7 đt, t C1 đến C7, có đường cong ưỡn ra trước, đt C1 (đt đi) không có thân đt,
đt C7 có mm gai dài nht s thy rõ, li ngay dưới da nht là khi ta cúi c, nên được dùng đ làm
mc xác đnh các đt sng c.
- Gia đt đi C1 vi xương chm không có đĩa đm, và cũng không có đĩa đm gia đt đi và đt
trc C2. Do đó gia xương chm và C1 cũng như gia C1 và C2 không có l tiếp hp.
- Các đt sng c k t C2 tr xung liên kết vi nhau bi 3 khp:
+ Khp đĩa đm gian đt: đĩa đm gian đt luôn phi chu áp lc ti trng ln, vi đon c dưới
khong 5,6kg/cm2 tư thế bình thường, và có th lên ti 40kg/cm2 nếu không có trương lc cơ. Khi
có s c đnh lâu trong mt tư thế (do ngh nghip) hoc do áp lc lch trng ti, s d dn đến thoái
hóa đĩa đm và hình thành các gai xương các đĩa đm c thp.
+ Khp sng - sng (còn gi là khp mu li đt sng, khp nh): to nên bi các mu sng trên và
mu sng dưới ca hai thân đt kế cn và được nhn biết trên phim chp tư thế nghiêng. Khp này có
din khp thc th, có bao hot dch, có cht synovial bôi trơn trong khp.
+ Khp bán nguyt (còn có các tên gi khác như: khp mu móc ct sng, khp vô danh, khp gian đt
sng, khp bên trong thân đt sng, khp Luschka), ch duy nht ct sng c mi có. Mi thân đt
sng có 2 mu bán nguyt góc trên ngoài, hp vi 2 góc dưới ngoài ca thân đt trên đ to nên 2
khp bán nguyt mi khe gian đt. Khp này có liên quan đến c đng quay c, không có t chc
sn din khp, không có dch khp nên nó là khp gi, nó rt yếu và rt d b tn thương và b thoái
hóa. Mu bán nguyt bình thường có hình gai hoa hng d nhn biết trên phim X quang tư thế thng.
Khi khp bán nguyt b thoái hóa d chèn ép và đng mch đt sng thân nn.
Đặc điểm giải phâu sinh lý cột sống cổ - Trang 2
Đặc điểm giải phâu sinh lý cột sống cổ - Người đăng: phvan1128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đặc điểm giải phâu sinh lý cột sống cổ 9 10 60