Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương Đái Tháo Đường

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ BEÄNH
ÑAÙI THAÙO
ÑÖÔØNG
TS. Ñaëng Nguyeãn Ñoan Trang

ÑÒNH NGHÓA
- Beänh maõn tính
- Coù yeáu toá di truyeàn
- Do söï thieáu huït insulin töông ñoái hay tuyeät ñoái
Ñaëc tröng :
Taêng ñöôøng huyeát, caùc roái loaïn veà chuyeån hoùa ñöôøng,
ñaïm, môõ, khoaùng chaát
-Deã nhieãm truøng
-Caùc bieán chöùng caáp vaø maõn tính

DÒCH TEÃ HOÏC
Soá löôïng
Theá giôùi

Taây TBD

1995

135 trieäu

2007

246 trieäu

~ 67 trieäu

2025:

333 trieäu

~ 76 trieäu.

(Theo International Diabetes Federation (IDF))

DÒCH TEÃ HOÏC

CHAÅN ÑOAÙN
- Bieåu hieän laâm saøng
- Caän laâm saøng
Xeùt nghieäm chaån ñoaùn (ñöôøng huyeát)
Xeùt nghieäm ñaùnh giaù vaø theo doõi (HbA1C,
lipid huyeát, ñaïm nieäu,…)

Chaån ñoaùn döïa vaøo keát quaû ño ñöôøng huyeát
 Ñöôøng huyeát baát kyø
 200mg/dl + caùc trieäu chöùng taêng ñöôøng huyeát

 Ñöôøng huyeát luùc ñoùi
- < 100 mg/dl : bình thöôøng
-  100mg/dl vaø < 126mg/dl ( nhöng OGTT bình thöôøng) : Roái loaïn
ñöôøng huyeát ñoùi
-  126mg/dl (7,0 mmol/l) : Ñaùi thaùo ñöôøng

Nghieäm phaùp dung naïp glucose (OGTT)
- < 140 mg/dl : dung naïp bình thöôøng
-  140mg/dl vaø < 200 mg/dl : Roái loaïn dung naïp glucose
-  200 mg/dl : Ñaùi thaùo ñöôøng

Phaân bieät ÑTÑ type 1 vaø type 2
Type 1

Type 2

Tuoåi khôûi beänh ñieån hình

<30

> 40

Kieåu xuaát hieän beänh

Ñoät ngoät

Töø töø

Lieân heä gen

Nhieãm saéc theå soá 6

Thöôøng khoâng xaùc ñònh

Tyû leä cuøng maéc beänh treân 2 anh
chò em sinh ñoâi cuøng tröùng

# 50 %

# 90-100 %

Yeáu toá laøm xuaát hieän beänh

Baát thöôøng mieãn dòch

Maäp phì, cao tuoåi

Caân naëng

Bình thöôøng hoaëc gaày (20%)

Maäp (80%)

Insulin huyeát töông

Khoâng coù, ít

Bình thöôøng, cao, thaáp

Ñieàu trò baèng insulin

Caàn, baét buoäc

Coù khi caàn

Nhieãm toan ceton

Deã bò

Ít coù khaû naêng

Taùc duïng cuûa thuoác vieân trò ñaùi
thaùo ñöôøng

Khoâng ñaùp öùng

Coù ñaùp öùng

Tyû leä maéc beänh (Myõ)

10 % beänh nhaân ÑTÑ

90 % beänh nhaân ÑTÑ

Diễn tiến lâm sàng điển hình của ĐTĐ type 2
Năm
0

4

Thứ tự
can thiệp
thông
thường

Ăn
kiêng
+
tập
thể
dục

Tiến triển
lâm sàng
điển hình
Giảm
dung nạp
glucose
và đề
kháng
insulin

Xuất
hiện
bệnh
ĐTĐ

Chẩn
đoán
bệnh
ĐTĐ

10

7
Thuốc
uống

Các biến
chứng
mach
máu nhỏ

20

16
Phối hợp các
thuốc uống

Các biến chứng
mạch máu nhỏ
tiến triển hơn +
bệnh lý tim mạch

Insulin

Bệnh tiến
triển hơn

Tử
vong

Hemoglobin gaén keát Carbohydrate
(Carbohydrate-linked haemoglobins)

HbA1a1 = fructose 1,6 diphosphate
HbA1a2 = glucose 6 phosphate
HbA1b

=

unknown c...



 
Đại cương Đái Tháo Đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương Đái Tháo Đường - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đại cương Đái Tháo Đường 9 10 296