Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương dược lực học

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa)

Bµi 2: ®¹i c­¬ng vÒ D­îc lùc häc
Môc tiªu häc tËp: Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông cña thuèc qua receptor vµ kh«ng qua receptor.
2. Ph©n biÖt ®­îc c¸c c¸ch t¸c dông cña thuèc.
3. Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ b¶n th©n thuèc quyÕt ®Þnh t¸c dông cña thuèc (lý
hãa, cÊu tróc, d¹ng bµo chÕ).
4. Nªu ®­îc nh÷ng yÕu tè chÝnh vÒ phÝa ng­êi bÖnh cã ¶nh h­ëng ®Õn t¸c d ông cña thuèc
(tuæi, quen thuèc).
5. Tr×nh bµy ®­îc 5 tr¹ng th¸i t¸c dông ®Æc biÖt cña thuèc.
D­îc lùc häc nghiªn cøu t¸c dông cña thuèc lªn c¬ thÓ sèng, gi¶i thÝch c¬ chÕ cña c¸c t¸c dông
sinh hãa vµ sinh lý cña thuèc. Ph©n tÝch cµng ®Çy ®ñ ®­îc c¸c t¸c dông, cµng cung cÊp ®­îc
nh÷ng c¬ së cho viÖc dïng thuèc hîp lý trong ®iÒu trÞ. §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n nhÊt vµ còng lµ
khã kh¨n lín nhÊt cña d­îc lùc häc.
1. C¬ chÕ t¸c dông cña thuèc
1.1.

Receptor

- T¸c dông cña phÇn lín c¸c thuèc lµ kÕt qu¶ cña sù t­¬ng t¸c gi÷a thuèc víi receptor (thÓ thô
c¶m). Receptor lµ mét thµnh phÇn ®¹i ph©n tö (macromolÐcular) tån t¹i víi mét l ­îng giíi h¹n
trong mét sè tÕ bµo ®Ých, cã thÓ nhËn biÕt mét c¸ch ®Æc hiÖu chØ mét ph©n tö "th«ng tin" tù nhiªn
(hormon, chÊt dÉn truyÒn thÇn kinh), hoÆc mét t¸c nh©n ngo¹i lai (chÊt hãa häc, thuèc) ®Ó g©y
ra mét t¸c dông sinh häc ®Æc hiÖu, lµ kÕt qu¶ cña t¸c dông t­¬ng hç ®ã.
Thµnh phÇn ®¹i ph©n tö cña receptor th­êng lµ protein v× chØ cã protein míi cã cÊu tróc phøc t¹p
®Ó nhËn biÕt ®Æc hiÖu cña mét ph©n tö cã cÊu tróc 3 chiÒu.
Receptor cã 2 chøc phËn:
1) NhËn biÕt c¸c ph©n tö th«ng tin (hay cßn gäi lµ ligand) b»ng sù g¾n ®Æc hiÖu c¸c ph©n tö nµy
vµo receptor theo c¸c liªn kÕt hãa häc:
- Liªn kÕt ion: c¸c chÊt hãa häc mang ®iÖn tÝch (nh­ nhãm amoni bËc 4 cu¶ acetylcholin cã ®iÖn
tÝch d­¬ng), sÏ g¾n vµo vïng mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu cña receptor theo liªn kÕt nµy, víi lùc liªn
kÕt kho¶ng 5- 10 kcal/ mol.
- Liªn kÕt hydro: do sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu electron trong ph©n tö nªn cã mèi liªn kÕt gi÷a
nguyªn tö hydro víi c¸c nguyªn tö cã ®iÖn tÝch ©m cao nh­ oxy, nit¬ vµ fluor. Lùc liªn kÕt
kho¶ng 2- 5 kcal/ mol
- Liªn kÕt Van- der- Waals: lµ lùc liªn kÕt cña mèi t­¬ng hç gi÷a c¸c electron víi c¸c nh©n cña
c¸c ph©n tö s¸t bªn. Lùc liªn kÕt phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö, lùc nµy t­¬ng ®èi
yÕu, kho¶ng 0,5 kcal/ mol. C¸c thuèc cã vßng benzen, cã mËt ®é electron ph©n bè ®ång ®Òu
th­êng cã mèi liªn kÕt nµy.

d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi...
dîc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa)
Bµi 2: ®¹i c¬ng vÒ Dîc lùc häc
Môc tiªu häc tËp : Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ t¸c dông cña thuèc qua receptor vµ kh«ng qua receptor.
2. Ph©n biÖt ®îc c¸c c¸ch t¸c dông cña thuèc.
3. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng yÕu thuéc b¶n th©n thuèc quyÕt ®Þnh t¸c dông cña thuèc (
hãa, cÊu tróc, d¹ng bµo chÕ).
4. Nªu ®îc nh÷ng yÕu chÝnh phÝa ngêi nh ¶nh hëng ®Õn t¸c d ông cña thuèc
(tuæi, quen thuèc ).
5. Tr×nh bµy ®îc 5 tr¹ng th¸i t¸c dông ®Æc biÖt cña thuèc.
Dîc lùc häc nghiªn cøu t¸c dông cña thuèc lªn c¬ tsèng, gi¶i thÝch chÕ cña c¸c t¸c dông
sinh hãa vµ sinh cña thuèc. Ph©n tÝch cµng ®Çy ®ñ ®îc c¸c t¸c dông, cµng cung p ®îc
nh÷ng së cho viÖc dïng thuèc hîp trong ®iÒu trÞ. §©y nhiÖm c¬ n nhÊt còng lµ
khã kh¨n lín nhÊt cña dîc lùc häc.
1. C¬ chÕ t¸c dông cña thuèc
1.1. Receptor
- T¸c dông cña phÇn lín c¸c thuèc kÕt qu¶ cña t¬ng t¸c gi÷a thuèc víi receptor (thÓ thô
c¶m). Receptor lµ mét thµnh phÇn ®¹i ph©n (macromolÐcular) tån t¹i víi mét l îng giíi h¹n
trong mét sè tÕ bµo ®Ých, cã thÓ nhËn biÕt mét c¸ch ®Æc hiÖu chØ mét ph©n tö "th«ng tin" tù nhiªn
(hormon, chÊt dÉn truyÒn thÇn kinh), hoÆc mét t¸c nh©n ngo¹i lai (chÊt hãa häc, thuèc) ®Ó g©y
ra mét t¸c dông sinh häc ®Æc hiÖu, lµ kÕt qu¶ cña t¸c dông t¬ng hç ®ã.
Thµnh phÇn ®¹i ph©n cña receptor thêng lµ protein chØ protein míi cã cÊu tróc phøc t¹p
®Ó nhËn biÕt ®Æc hiÖu cña mét ph©n tö cã cÊu tróc 3 chiÒu.
Receptor cã 2 chøc phËn:
1) NhËn biÕt c¸c ph©n tö th«ng tin (hay cßn gäi lµ ligand) ng g¾n ®Æc hiÖu c¸c ph©n tö y
vµo receptor theo c¸c liªn kÕt hãa häc:
- Liªn kÕt ion: c¸c chÊt hãa häc mang ®iÖn tÝch (nh nhãm amoni bËc 4 cu¶ acetylcholin cã ®iÖn
tÝch d¬ng), n vµo vïng mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu cña receptor theo liªn kÕt nµy, víi lùc liªn
kÕt kho¶ng 5- 10 kcal/ mol.
- Liªn kÕt hydro: do ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu electron trong ph©n tö nªn mèi liªn kÕt gi÷a
nguyªn hydro víi c¸c nguyªn cã ®iÖn tÝch ©m cao nh oxy, ni vµ fluor. Lùc liªn t
kho¶ng 2- 5 kcal/ mol
- Liªn t Van- der- Waals: lµ lùc liªn t cña mèi t¬ng gi÷a c¸c electron víi c¸c nh©n cña
c¸c ph©n tö s¸t n. Lùc liªn kÕt pthuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö, lùc y t¬ng ®èi
yÕu, kho¶ng 0,5 kcal/ mol. C¸c thuèc vßng benzen, mËt ®é electron ph©n ®ång ®Òu
thêng cã mèi liªn kÕt nµy.
Đại cương dược lực học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương dược lực học - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đại cương dược lực học 9 10 141