Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương khóa luận tốt nghiệpKhảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
---------------------

TỶ LỆ TĂNG HUYẾT ÁP
VÀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ LIÊN QUAN
Ở ĐỘ TUỔI TỪ 30 TRỞ LÊN
TẠI MỘT PHƯỜNG VÀ MỘT XÃ
CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2007

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Thành phố Cần thơ, năm 2007

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................................... 3 
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 5 
1. Mục tiêu tổng quát: .................................................................................................5 
2. Mục tiêu chuyên biệt:..............................................................................................5 
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................ 6 
1.1 TĂNG HUYẾT ÁP:..............................................................................................6 
1.2.TỶ LỆ MẮC BỆNH: ............................................................................................7 
1.3 CÁC YẾU TỐ DỊCH TỂ LIÊN QUAN: ..............................................................9 
1.4 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN KHẢO SÁT:............................................11 
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................13 
2.1 Thiết kế nghiên cứu:............................................................................................13 
2.2 Địa điểm nghiên cứu: ..........................................................................................13 
2.3. Đối tượng nghiên cứu: .......................................................................................13 
2.4. Chọn mẫu: ..........................................................................................................13 
2.5 Phương pháp chọn mẫu.......................................................................................14 
2.6 Kỹ thuật thu thập số liệu .....................................................................................14 
2.7 Phân tích số liệu ..................................................................................................17 
2.8 Sai số, biện pháp khắc phục: ...............................................................................17 
2.9 Đạo đức trong nghiên cứu:..................................................................................17 
2.10 Một số định nghĩa sử dụng trong ngh...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B Y T
TRƯỜNG ĐẠI HC Y DƯỢC CN THƠ
---------------------
T L TĂNG HUYT ÁP
VÀ CÁC YU T DCH T LIÊN QUAN
ĐỘ TUI T 30 TR LÊN
TI MT PHƯỜNG VÀ MT XÃ
CA THÀNH PH CN THƠ NĂM 2007
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUN TT NGHIP
Thành ph Cn thơ, năm 2007
Đại cương khóa luận tốt nghiệpKhảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương khóa luận tốt nghiệpKhảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đại cương khóa luận tốt nghiệpKhảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007 9 10 647