Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG TAI MŨI HỌNG

Được đăng lên bởi Nghi Quốc Vương
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BG TAI MUI HONG
MỤC LỤC
Phần 1: Đại cương
Chương 1: Liên quan về bệnh lý tai mũi họng với các chuyên khoa khác
Chương 2: Điều trị cơ bản
Phần 2: Tai – xương chũm
Chương 1: Giải phẫu và sinh lý tai
Chương 2: Phương pháp khám tai
Chương 3: Bệnh học tai ngoài
Chương 4: Bệnh học tai giữa
Chương 5: Bệnh học xương chũm
Chương 6: Bệnh học tai trong
Chương 7: Biến chứng viêm tai xương chũm
Chương 8: Chấn thương tai – xương đá
Phần 3: Mũi xoang
Chương 1: Giải phẫu – sinh lý mũi xoang
Chương 2: Phương pháp khám mũi xoang
Chương 3: Bệnh học mũi
Chương 4: Bệnh học xoang
Chương 5: Ung thư các xoang mặt
Chương 6: Chấn thương mũi xoang
Phần 4: Họng – thanh quản
Chương 1: Giải phẫu – sinh lý họng – thanh quản
Chương 2: Phương pháp khám họng – thanh quản
Chương 3: Bệnh học họng
Chương 4: Bệnh học thanh quản
Chương 5: Ung thư họng – thanh quản
Chương 6: Dị vật đường ăn, đường thơ
Chương 7: Chấn thương họng – thanh quản – khí quản

1

PHẦN 1

ĐẠI CƯƠNG
Chương 1
LIÊN QUAN VỀ BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG VỚI CÁC CHUYÊN KHOA
Tai, mũi, xoang, họng, thanh quản là những hốc tự nhiên ở sâu và kín trong cơ thể,
đảm bảo những giác quan tinh tế như: nghe, thăng bằng, phát âm, đặc biệt là chức năng
thở. Bởi vậy mà khi các giác quan này bị bệnh nó có ảnh hưởng không nhỏ tới các cơ
quan, bộ phận trong toàn bộ cơ thể. Đó là một mối liên quan mật thiết bổ sung và hỗ trơ
cho nhau. Về phương diện chức năng có nhiều người bị nghễnh ngãng hay bị điếc trong
cộng đồng, ở trường học trong 6 em có 1 em bị nghe kém. Ở các kỳ tuyển quân cứ 100
người có 1 người bị loại vì điếc và hàng ngàn, hàng vạn người bị xếp vào công tác phụ.
Ngày nay cùng với sự phát triển cao về đời sống, con người ngày càng chú trọng
tới chất lương cuộc sống, điều này cũng giải thích vì sao số bệnh nhân đến khám tai,
mũi, họng ngày càng đông, theo thống kê điều tra cứ 2 cháu nhỏ thì có một cháu bị bệnh
Tai, mũi, họng. Chứng chóng mặt, mất thăng bằng gắn liền với tổn thương của tai trong,
trước một trường hơp chóng mặt, thầy thuốc phải nghĩ tới tai trước khi nghĩ đến bệnh
gan, dạ dày hay u não.
Về phương diện đời sống, người ta có thể chết về bệnh tai cũng như chết về bệnh
tim mạch, bệnh phổi, ví dụ trong viêm tai có biến chứng não. Đặc biệt trong các b...



 !"#" 
$%&'
$()*
+',-./
$, ," 
01#.
213
41*
51%#
6178*
9:)*;
0<*#
+',-)/*#
$, ," *#
01
21*#
4= *#>
5:*#
2?)'
+',-)/)'
$, ," )'
01
21'
4=)'
5@&A;BCD;BE
6:)')"F'

ĐẠI CƯƠNG TAI MŨI HỌNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG TAI MŨI HỌNG - Người đăng: Nghi Quốc Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG TAI MŨI HỌNG 9 10 667