Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về dược học

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa)

Bµi 1: ®¹i c­¬ng vÒ d­îc ®éng häc
Môc tiªu häc tËp: Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Ph©n tÝch ®­îc qu¸ tr×nh hÊp thu vµ ph©n phèi thuèc trong c¬ thÓ.
2. Nªu ®­îc ý nghÜa cña c¸c th«ng sè d­îc ®éng häc cña c¸c qu¸ tr×nh hÊp thu vµ ph©n
phèi thuèc.
3. Nªu ®­îc ý nghÜa cña viÖc g¾n thuèc vµo protein huyÕt t­¬ng.
4. Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng qu¸ tr×nh vµ ý nghÜa cña sù chuyÓn hãa thuèc trong c¬ thÓ.
5. KÓ ra ®­îc ý nghÜa th«ng sè d­îc ®éng häc vÒ hÖ sè thanh th¶i, t/2 vµ c¸c ®­êng th¶i trõ
thuèc khái c¬ thÓ.
D­îc ®éng häc (Pharmacokinetics) nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn vËn cña thuèc tõ lóc ®­îc
hÊp thu vµo c¬ thÓ cho ®Õn khi bÞ th¶i trõ hoµn toµn (H 1). C¸c qu¸ tr×nh ®ã lµ:
- Sù hÊp thu (Absorption)
- Sù ph©n phèi (Distribution)
- Sù chuyÓn hãa (Metabo lism)
- Sù th¶i trõ (Excretion)

HÊp thu
(uèng, b«i...)
Thuèc

t/m

M¸u
Thuèc - protein

Protein
+
thuèc(T)

M«
Dù tr÷

T

T - Rec

T¸c dông

ChuyÓn hãa
M

ChÊt chuyÓn hãa (M)

Th¶i trõ
H×nh 1.1. Sù chuyÓn vËn cña thuèc trong c¬ thÓ
§Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng qu¸ tr×nh nµy, thuèc ph¶i v­ît qua c¸c mµng tÕ bµo. V× thÕ tr­íc khi
nghiªn cøu 4 qu¸ tr×nh nµy, cÇn nh¾c l¹i c¸c c¬ chÕ vËn chuyÓn thuèc qua mµng sinh häc vµ c¸c
®Æc tÝnh lý hãa cña thuèc vµ mµng sinh häc cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®ã.

d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa)

1. C¸c c¸ch vËn chuyÓn thuèc qua mµng sinh häc
1.1.

§Æc tÝnh lý hãa cña thuèc

- Thuèc lµ c¸c ph©n tö th­êng cã träng l­îng ph©n tö P M  600. Chóng ®Òu lµ c¸c acid hoÆc c¸c
base yÕu.
- KÝch th­íc ph©n tö cña thuèc cã thÓ thay ®æi tõ rÊt nhá (P M = 7 nh­ ion lithi) cho tíi rÊt lín
(nh­ alteplase- tPA- lµ protein cã P M = 59.050). Tuy nhiªn, ®a sè cã P M tõ 100- 1000. §Ó g¾n
"khÝt" vµo 1 lo¹i receptor, ph©n tö thuèc cÇn ®¹t ®­îc mét kÝch cì duy nhÊt ®ñ víi kÝch th­íc cña
receptor ®Æc hiÖu ®Ó thuèc kh«ng g¾n ®­îc vµo c¸c receptor kh¸c (mang tÝnh chän läc). Kinh
nghiÖm cho thÊy P M nhá nhÊt ph¶i ®¹t kho¶ng 100 vµ kh«ng qu¸ 1000, v× lín qu¸ th× kh«ng qua
®­îc c¸c mµng sinh häc ®Ó tíi n¬i t¸c dông.
Mét sè thuèc lµ acid yÕu: lµ ph©n tö trung tÝnh cã thÓ ph©n ly thuËn nghÞch thµnh mét anion (®iÖn
tÝch (-)) vµ mét proton (H +).
C8H7O2COOH



Aspirin trung tÝnh

C8H7O2COO- +

Aspirin anion

H+

Proton

Mét sè thuèc lµ base yÕu : lµ mét ph©n tö trung tÝnh cã thÓ t¹o thµnh mét cation (®iÖn tÝch (+))
b»ng c¸ch kÕt hîp víi 1 proton:
C12H11ClN3...
dîc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa)
Bµi 1: ®¹i c¬ng vÒ dîc ®éng häc
Môc tiªu häc tËp : Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Ph©n tÝch ®îc qu¸ tr×nh hÊp thu vµ ph©n phèi thuèc trong c¬ thÓ.
2. Nªu ®îc ý nghÜa cña c¸c th«ng dîc ®éng häc cña c¸c qu¸ tr×nh hÊp thu ph©n
phèi thuèc.
3. Nªu ®îc ý nghÜa cña viÖc g¾n thuèc vµo protein huyÕt t¬ng.
4. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng qu¸ tr×nh vµ ý nghÜa cña sù chuyÓn hãa thuèc trong c¬ thÓ.
5. ra ®îc ý nghÜa th«ng sè dîc ®éng häc thanh th¶i, t/2 c¸c ®êng th¶i trõ
thuèc khái c¬ thÓ.
Dîc ®éng häc (Pharmacokinetics) nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn n cña thuèc lóc ®îc
hÊp thu vµo c¬ thÓ cho ®Õn khi bÞ th¶i trõ hoµn toµn (H
1
). C¸c qu¸ tr×nh ®ã lµ:
- Sù hÊp thu (Absorption)
- Sù ph©n phèi (Distribution)
- Sù chuyÓn hãa (Metabo lism)
- Sù th¶i trõ (Excretion)
M¸u
HÊp thu
(uèng, b«i...)
Thuèc
t/m
Thuèc - protein

Protein
+
thuèc(T)
M
Dù tr÷
T T - Rec
ChuyÓn hãa
ChÊt chuyÓn hãa (M)
T¸c dông
Th¶i trõ
H×nh 1.1. Sù chuyÓn vËn cña thuèc trong c¬ thÓ
§Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng qu¸ tr×nh nµy, thuèc ph¶i vît qua c¸c mµng tÕ o. thÕ tríc khi
nghiªn cøu 4 qu¸ tr×nh nµy, cÇn nh¾c l¹i c¸c cn chuyÓn thuèc qua mµng sinh häc vµ c¸c
®Æc tÝnh lý hãa cña thuèc vµ mµng sinh häc cã ¶nh hëng ®Õn c¸c qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®ã.
Đại cương về dược học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về dược học - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đại cương về dược học 9 10 764