Ktl-icon-tai-lieu

DÂN SỐ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

Được đăng lên bởi Ái Mỹ
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
BỘ MÔN Y HỌC CỘNG ĐỒNG
-------   -------

Bài giảng

DÂN SỐ - CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
SINH SẢN
(TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH )

CHỦ BIÊN: PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
Tham gia biên soạn:
1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
2. ThS. Phạm Hồng Hải
3. ThS. Hà Huy Phương
4. ThS. Lê Minh Chính
5. ThS. Nguyên Quang Mạnh

THÁI NGUYÊN - 2008

LỜI GIỚI THIỆU
Dân số học là một môn khoa học xã hội, chuyên nghiên cứu về dân số trong quá
trình phát triển của nó. Nghiên cứu tính qui luật của số lượng, kết cấu dân số, quá trình
biến động, tái sinh sản dân số và xu hướng phát triển của quá trình đó trong quá trình
phát triển xã hội.
Vì cần có sự hài hoà giữa nhịp độ gia tăng dân số, phát triển kinh tế và cần có
một số dân ổn định. Mỗi người, mỗi gia đình cần có sức khoẻ tốt, đặc biệt là phụ nữ vì
thế cần thực hiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
Tại các Trường Đại học Y khoa trong toàn quốc, Dân số - Chăm sóc sức khoẻ
sinh sản là một môn học của y tế công cộng. Bài giảng sẽ trang bị cho người học
những kiến thức cơ bản và cập nhất về các vấn đề dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh
sản để giúp cho cán bộ y tế làm tốt công tác này ở tuyến y tế cơ sở. Môn Dân số Chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã được đưa vào giảng dạy ở Trường đại học y khoa Thái
Nguyên từ năm 2000.
Trong quá trình biên soạn bài giảng chúng tôi dựa vào các tài liệu của ủy ban
DS-GĐ&TE Trung ương, Bộ Y tế, giáo trình của các trường đại học kinh tế quốc dân,
đại học y tế công cộng, Học viện Quân y... cùng một số tài liệu của các tác giả trong và
ngoài nước.
Tuy nhiên lần đầu biên soạn sẽ không tránh khỏi những sai sót, rất mong các
đồng nghiệp và các học viên góp ý để lần biên soạn sau hoàn chỉnh hơn.

Chủ biên
PGS.TS. Đàm Khai Hoàn

1

Mục Lục
Trang
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ.............................................................................................1
DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN ....................................................................................................................9
BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ ..........................................................................................................................15
DI DÂN VÀ VẤN ĐỀ ĐÔ THỊ HOÁ ...................................................................................................21
CHÍNH SÁCH DÂN SỐ........................................................................................................................30
CÔNG TÁC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH..........................................................
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
BỘ MÔN Y HỌC CỘNG ĐỒNG
------- -------
Bài giảng
DÂN S- CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
SINH SẢN
(TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH )
CHỦ BIÊN: PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
Tham gia biên soạn:
1. PGS.TS. Đàm Khi Hoàn
2. ThS. Phạm Hồng Hải
3. ThS. Hà Huy Phương
4. ThS. Lê Minh Chính
5. ThS. Nguyên Quang Mạnh
THÁI NGUYÊN - 2008
DÂN SỐ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÂN SỐ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN - Người đăng: Ái Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
DÂN SỐ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN 9 10 326