Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ

Được đăng lên bởi Thuhoai Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÊN THUỐC
Amoxicilin
Cloramphenicol
Berberin
Paracetamol
Cảm xuyên hương vỉ
Pamin
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin C
Vitamin B2
Vitamin PP
Vitamin B6
Orezol
Sunfarin
Tetraxyclin
Cao sao vàng
Dầu gió
Pathenol
Silvelin
Cồng sát trùng 70
Nước oxy già
Natriclorid
Hồ nước
Salonpas
Efferralgan
Hỗn hợp thần kinh
Trimesepton
Babyplex
Trà gừng
Băng dính
Urgo
Bông thấm nước
Băng chun
Băng cuộn
Gạc vô khuẩn
Bông ngoáy tai
Hóa chât CloraminB

ĐƯỜNG DÙNG, HÀM LƯỢNG,
BÀO CHẾ
Uống viên 250mg, 500mg
Nhỏ mắt, dd 0.4 % lọ
Uống viên, uống 10mg
Uống 100mg
Uống viên
Uống viên
Uống viên
Uống, viên 10mg, 50mg, 100mg
Uống,viên 50mg, viên 100mg
Uống, viên 5mg
Uống, viên 5mg
Uống, viên 25mg, 100mg
Uống, gói bột
Dung dịch nhỏ mũi 4 %
Tra mắt mỡ 1%, tuýt 5g, 10g
Cao xoa
Dầu xoa
Thuốc xịt bỏng
Thuốc bôi bỏng
Dùng ngoài
Dùng ngoài, dd 3% lọ 15 ml
Nhỏ mắt 0.9 %
Bôi ngoài da
Cao dán ngoài
Uống 250mg, 150mg
Uống viên
Uống, viên ngậm
Uống
Uống

GHI CHÚ

38
39
40
41

Hộp chống sốc
Bổ phế
Khẩu trang
Găng tay y tế

...
DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ
TT TÊN THUỐC
ĐƯỜNG DÙNG, HÀM LƯỢNG,
BÀO CHẾ
GHI CHÚ
1 Amoxicilin Uống viên 250mg, 500mg
2 Cloramphenicol Nhỏ mắt, dd 0.4 % lọ
3 Berberin Uống viên, uống 10mg
4 Paracetamol Uống 100mg
5 Cảm xuyên hương vỉ Uống viên
6 Pamin Uống viên
7 Vitamin A Uống viên
8 Vitamin B1 Uống, viên 10mg, 50mg, 100mg
9 Vitamin C Uống,viên 50mg, viên 100mg
10 Vitamin B2 Uống, viên 5mg
11 Vitamin PP Uống, viên 5mg
12 Vitamin B6 Uống, viên 25mg, 100mg
13 Orezol Uống, gói bột
14 Sunfarin Dung dịch nhỏ mũi 4 %
15 Tetraxyclin Tra mắt mỡ 1%, tuýt 5g, 10g
16 Cao sao vàng Cao xoa
17 Dầu gió Dầu xoa
18 Pathenol Thuốc xịt bỏng
19 Silvelin Thuốc bôi bỏng
20 Cồng sát trùng 70 Dùng ngoài
21 Nước oxy già Dùng ngoài, dd 3% lọ 15 ml
22 Natriclorid Nhỏ mắt 0.9 %
23 Hồ nước Bôi ngoài da
24 Salonpas Cao dán ngoài
25 Efferralgan Uống 250mg, 150mg
26 Hỗn hợp thần kinh Uống viên
27 Trimesepton Uống, viên ngậm
28 Babyplex Uống
29 Trà gừng Uống
30 Băng dính
31 Urgo
32 Bông thấm nước
33 Băng chun
34 Băng cuộn
35 Gạc vô khuẩn
36 Bông ngoáy tai
37 Hóa chât CloraminB
DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ - Trang 2
DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ - Người đăng: Thuhoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DANH MỤC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG YTẾ 9 10 261