Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 296 trang   |   Lượt xem: 10072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỆ SINH
ĐỐI VỚI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
Mục 1 : DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG
TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2001 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)
chất phụ gia 100i
còn gọi là E100
Tên Tiếng Việt

Vàng Curcumin (Vàng nghệ)

INS

Tên Tiếng Anh

Curcumin

ADI

Chức năng

Phẩm màu

STT

Nhóm Thực Phẩm

0-0,1

ML

1

Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: Sữa so co la, sữa
150
cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)

2

Phomát đã chế biến

3

Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh pulding, sữa
150
chua hoa quả hoặc có hương liệu…)

4

Bơ và bơ cô đặc

5

Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ) 10

6

Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả

500

7

Hoa quả ngâm đường

200

8

Cacao, so co la và các sản phẩm tương tự

300

9

Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…

300

10

Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm

500

11

Nước chấm và các sản phẩm tương tự

500

12

Nước quả ép thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai

GMP

13

Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp và đóng chai

GMP

14

Nước giảI khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể
thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loạI nước uống 100
khác

15

Rượu trái cây

200

GMP

200

Ghi
Chú

chất phụ gia 101i
Tên Tiếng Việt

Vàng Riboflavin (Riboflavin)

INS

Tên Tiếng Anh

Ribofllavin

ADI

0-0,5

Chức năng

STT

Nhóm Thực Phẩm

ML

Ghi Chú

1

Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men
(VD: Sữa so co la, sữa cacao, bia trứng, sữa GMP
chua uống, sữa đặc)

2

Các loại phomát

3

Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa
lạnh, bánh pulding, sữa chua hoa quả hoặc có GMP
hương liệu…)

4

Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả

200

5

Cacao, so co la và các sản phẩm tương tự

GMP

6

Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…

GMP

7

Kẹo cao su

300

8

Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm

GMP

9

Các loại bánh nướng

GMP

10

Thịt và sản phẩm thịt bao gồm thịt gia cầm
và thịt thú

1000

11

Thủy sản, sản phẩmt thủysản đông lạnh, kể
cả nhuyễn thể giáp xác, da gai

Chỉ sử dụng để làm bóng bề
GMP mặt, lớp phủ, lớp trang trí rau
quả, thịt hay cá

12

Thủy sản, sản phẩm thủy sản ướp muối, kể
cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai

Chỉ sử dụng để làm bóng bề
GMP mặt, lớp phủ, lớp trang trí rau
quả, thịt hay cá

GMP

chất phụ gia 102
Tên Tiếng Việt

Vàng Tartrazin (Tartrazin)

INS

Tên Tiếng Anh

Tartrazine

ADI

0-7,5

Chức năng

STT
1

Nhóm Thực Phẩm
Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men
(VD: Sữa so co la, sữa cac...
DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỆ SINH
ĐỐI VỚI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
Mục 1 : DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG
TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2001 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)
chất phụ gia 100i
còn gọi là E100
Tên Tiếng Việt Vàng Curcumin (Vàng nghệ) INS
Tên Tiếng Anh Curcumin ADI 0-0,1
Chức năng Phẩm màu
STT Nhóm Thực Phẩm ML
Ghi
Chú
1
Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: Sữa so co la, sữa
cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)
150
2 Phomát đã chế biến 200
3
Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh pulding, sữa
chua hoa quả hoặc có hương liệu…)
150
4 Bơ và bơ cô đặc GMP
5 Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ) 10
6 Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả 500
7 Hoa quả ngâm đường 200
8 Cacao, so co la và các sản phẩm tương tự 300
9 Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga… 300
10 Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm 500
11 Nước chấm và các sản phẩm tương tự 500
12 Nước quả ép thanh trùng pasteur đóng hộp hoặc đóng chai GMP
13 Necta quả thanh trùng pasteur đóng hộp và đóng chai GMP
14
Nước giảI khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể
thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loạI nước uống
khác
100
15 Rượu trái cây 200
Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
296 Vietnamese
Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm 9 10 827