Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Tăng cường công tác quản lý NN về y tế trong công tác tăng cường sức khoẻ ban đầu

Được đăng lên bởi huynh3062-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG KIEÁN THÖÙC QLNN NGAÏCH CHUYEÂN VIEÂN

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà y teá trong coâng taùc chaêm
soùc söùc khoûe ban ñaàu.
Söùc khoûe laø voán quí cuûa con ngöôøi laø ñoäng löïc quan troïng trong phaùt
trieån kinh teá xaõ hoäi. Vì vaäy Ñaûng vaø Nhaø nöôùc luoân quan taâm ñeán söùc
khoûe cuûa nhaân daân, ñaëc bieät laø coâng taùc chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoûe ban
ñaàu, nhaát laø vuøng saâu, vuøng xa nôi chòu raát nhieàu haäu quaû cuûa chieán tranh
neân soá daân ngheøo vaø dieän chính saùch khaù ñoâng. Ñöôïc cuï theå hoùa baèng nghò
quyeát Trung öông IV vaø xaõ hoäi hoùa coâng taùc y teá bôûi tuyeán cô sôû laø nôi
chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoûe cho 80% daân soá (theo thoáng keâ cuûa OMS)
cuõng laø löïc löôïng laøm ra nhieàu cuûa caûi vaät chaát cho xaõ hoäi (XH). Trong
thöïc teá ñoù laø nôi tröïc tieáp quaûn lyù vaø thöïc hieän haàu heát caùc chöông trình y
teá ñaõ ñöôïc y teá cô sôû phoái hôïp vôùi coäng ñoàng thöïc hieän toát goùp phaàn ñöa
ngaønh y teá maáy naêm qua ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu ñaùng keå. Giaûm tyû leä
beänh truyeàn nhieãm keát hôïp y hoïc coå truyeàn vaø y hoïc hieän ñaïi ñeå phoøng vaø
chöûa beänh naâng cao tuoåi thoï trung bình cho ngöôøi daân.
Nhöõng thaønh quaû maø ngaønh y teá ñaït ñöôïc trong chaêm soùc söùc khoûe
ban ñaàu (CSSKBÑ) cho neân nhaân daân phaûi keå ñeán söï ñoùng goùp to lôùn cuûa
ñoäi nguû tình nguyeän vieân söùc khoûe coäng ñoàng (TNVSKCÑ) ñaõ ñöôïc caùc
caáp caùc ngaønh ñoaøn theå ñaùnh giaù cao trong caùc baùo caùo toång keát veà chaêm
soùc vaø baûo veä söùc khoûe cho nhaân daân trong nhöõng naêm qua.

Ngöôøi thöïc hieän : Hoà Thò Yeân

Trang : 1

LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG KIEÁN THÖÙC QLNN NGAÏCH CHUYEÂN VIEÂN

Xeùt thaáy taàm quan troïng vaø hieäu quaû cuûa vieäc chaêm soùc söùc khoûe
ban ñaàu Thuû töôùng Chính phuû ñaõ xaây döïng muïc tieâu chieán löôïc chaêm soùc
vaø baûo veä söùc khoûe cho nhaân daân giai ñoaïn 2001 – 2010. Ñaïi hoäi Ñaûng boä
tænh Beán Tre laàn thöù VII cuõng ñaõ ñöa ra nghò quyeát ñeán naêm 2005 taát caû
caùc phöôøng, xaõ trong toaøn tænh phaûi coù ñoäi nguû tình nguyeän vieân söùc khoeû
coäng ñoàng.
Töø caùc phong traøo xaây döïng ñoäi nguû tình nguyeän vieân söùc khoeû coäng
ñoàng ñöôïc phaùt trieån treân khaép caùc huyeän trong tænh, ñaõ laøm phong traøo y
teá ñöôïc vaän duïng trieät ñeå veà xaõ hoäi hoùa coâng taùc y teá vaø coù nhieàu chuyeån
bieán toát.

Ngöôøi thöïc hieän : Hoà Thò Yeân

Trang : 2

LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG KIEÁN THÖÙC Q...
LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG KIEÁN THÖÙC QLNN NGAÏCH CHUYEÂN VIEÂN
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà y teá trong coâng taùc chaêm
soùc söùc khoûe ban ñaàu.
Söùc khoûe laø voán quí cuûa con ngöôøi laø ñoäng löïc quan troïng trong phaùt
trieån kinh teá xaõ hoäi. vaäy Ñaûng vaø Nhaø nöôùc luoân quan taâm ñeán söùc
khoûe cuûa nhaân daân, ñaëc bieät laø coâng taùc chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoûe ban
ñaàu, nhaát laø vuøng saâu, vuøng xa nôi chòu raát nhieàu haäu quaû cuûa chieán tranh
neân soá daân ngheøo vaø dieän chính saùch khaù ñoâng. Ñöôïc cuï theå hoùa baèng nghò
quyeát Trung öông IV vaø xaõ hoäi hoùa coâng taùc y teá bôûi tuyeán sôû laø nôi
chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoûe cho 80% daân s (theo thoáng k cuûa OMS)
cuõng laø löïc löôïng laøm ra nhieàu cuûa caûi vaät chaát cho xaõ hoäi (XH). Trong
thöïc teá ñoù laø nôi tröïc tieáp quaûn lyù vaø thöïc hieän haàu heát caùc chöông trình y
teá ñaõ ñöôïc y teá sôû phoái hôïp vôùi coäng ñoàng thöïc hieän toát goùp phaàn ñöa
ngaønh y teá maáy naêm qua ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu ñaùng keå. Giaûm tyû leä
beänh truyeàn nhieãm keát hôïp y hoïc coå truyeàn vaø y hoïc hieän ñaïi ñeå phoøng vaø
chöûa beänh naâng cao tuoåi thoï trung bình cho ngöôøi daân.
Nhöõng thaønh quaû m ngaønh y teá ñaït ñöôïc trong chaêm soùc söùc khoûe
ban ñaàu (CSSKBÑ) cho neân nhaân daân phaûi kñeán söï ñoùng goùp to lôùn cuûa
ñoäi nguû tình nguyeän vieân söùc khoûe coäng ñoàng (TNVSKCÑ) ñ ñöôïc caùc
caáp caùc ngaønh ñoaøn theå ñaùnh giaù cao trong caùc baùo caùo toång keát veà chaêm
soùc vaø baûo veä söùc khoûe cho nhaân daân trong nhöõng naêm qua.
Ngöôøi thöïc hieän : Hoà Thò Yeân Trang : 1
Đề tài : Tăng cường công tác quản lý NN về y tế trong công tác tăng cường sức khoẻ ban đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Tăng cường công tác quản lý NN về y tế trong công tác tăng cường sức khoẻ ban đầu - Người đăng: huynh3062-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài : Tăng cường công tác quản lý NN về y tế trong công tác tăng cường sức khoẻ ban đầu 9 10 137