Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm môn dược lý 1

Được đăng lên bởi luongnamhoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DƯỢC LÝ 1
Đề 1 (kiểm tra giữa kì).
Câu 1: Thuốc có cơ chế tác dụng liên quan đến cấu trúc có chứa
nhóm thế NO2.
A. Ciprofloxacin.
B. Metronidazol.
C. Vancomycin.
D. Cephalexin.
Câu 2: Khi phối hợp Erythromycin và thuốc tránh thai sẽ có thể.
A. Gây độc trên gan.
B. Làm tăng đào thải thuốc tránh thai.
C. Làm giảm hiệu lực tránh thai.
D. Làm tăng hấp thu thuốc tránh thai.
Câu 3: Thuốc trị táo bón nào có nguồn gốc tự nhiên.
A. Bisacodyl.
B. Diphenoxylat.
C. Phenolphtalein.
D. Metoclopramid.
Câu 4: (không có chụp)
Câu 5: Antacids làm giảm hấp thu thuốc nào sau đây khi dùng
chung.
A. Sulfamid.
B. Sucralfat.
C. Quinidin.
D. Amphetamin.
Câu 6: Antacids tạo nối chelat với những thuốc sau, ngoại trừ.
A. Tetracyclin.
B. Amoxicillin.
C. Ciprofloxacin.
D. Omeprazole.
Câu 7: Thụ thể của Somatostatin nằm trên bề mặt.
A. Tế bào thành.
B. Tế bào ưa crom.
C. Tế bào chính.
D. Tế bào cổ.
Câu 8: Thuốc trị loét dạ dày tá tràng ức chế bơm proton dùng
trước 30 phút do.
A. Thuốc tương tác với thức ăn làm giảm hấp thu.
B. Thuốc phát huy tác dụng ức chế bơm proton khi dạ dày
tiết acid ra nhiều.
C. Thuốc chuyển thành dạng có hoạt tính tại dạ dày.
D. Câu a, b đúng.
Câu 9: Chọn phát biểu đúng.
A. D-cycloserin ức chế enzim D-alanin rasemase ức chế hình
thành nối dipeptid.
B. Bacitracin ức chế hình thành nối pyrophosphorrylase.
C. Monobactam bị phân hủy bởi enzim beta-lactamase.
D. Imipenem bị phân hủy bởi enzim penicillinase.

1

Câu 10: Penicillin cạnh tranh đào thải với một số chất nào ở vị
trí tại ống thận.
A. Base vô cơ.
B. Acid vô cơ.
C. Acid hữu cơ.
D. Base hữu cơ.
Câu 11: (không có chụp)
Câu 12: Chọn phát biểu sai.
A. Somatostatin có tác dụng ức chế tiết acid dịch vị.
B. Acetylcholin gắn vào thụ thể M3 làm tăng tiết acid dịch vị.
C. Thuốc ức chế bơm proton đa số ở dạng prodrug.
D. Antacid tác dụng giảm số lượng và trung hòa acid trong
dịch vị.
Câu 13: Chất nào gắn với thụ thể nằm trên màng tế bào thành
kích thích tăng cAMP.
A. Prostaglandin.
B. Gastrin.
C. Acetycholin.
D. Histamin.
Câu 14: MRSA trong cộng đồng có liên quan đến trực khuẩn
thể.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 15: Nồng độ truyền Vancomycin nên giữ từ 10-25 µg/mL thì
tránh được tác dụng phụ.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 16: Giải thích tương tác giữa antacid và sucralfat.
Câu 17: Giải thích kết hợp giữa imipenem và cilastatin.

Câu 10: Các thuốc ức chế CYT-P450, ngoại trừ.
A. Famotidin.
B. Lansoprazole.
C. Erythromycin.
D. Ranitidin.
Câu 11: Kháng sinh có đề kháng chéo, ngoại trừ.
A. Penicillin.
B. Tetracyclin.
C. Sulfamid.
D. Aztreona...
1
DƯỢC LÝ 1
Đề 1 (kim tra gia kì).
Câu 1: Thuốc có cơ chế tác dng liên quan đến cu trúc có cha
nhóm thế NO
2
.
A. Ciprofloxacin.
B. Metronidazol.
C. Vancomycin.
D. Cephalexin.
Câu 2: Khi phi hp Erythromycin và thuc tránh thai s có th.
A. Gây độc trên gan.
B. Làm tăng đào thi thuc tránh thai.
C. Làm gim hiu lc tránh thai.
D. m tăng hấp thu thuc tránh thai.
Câu 3: Thuc tro bón nào có ngun gc t nhiên.
A. Bisacodyl.
B. Diphenoxylat.
C. Phenolphtalein.
D. Metoclopramid.
Câu 4: (không có chp)
Câu 5: Antacids làm gim hp thu thuốc nào sau đây khi dùng
chung.
A. Sulfamid.
B. Sucralfat.
C. Quinidin.
D. Amphetamin.
Câu 6: Antacids to ni chelat vi nhng thuc sau, ngoi tr.
A. Tetracyclin.
B. Amoxicillin.
C. Ciprofloxacin.
D. Omeprazole.
Câu 7: Th th ca Somatostatin nm trên b mt.
A. Tế bào thành.
B. Tế bào ưa crom.
C. Tế bào chính.
D. Tế bào c.
Câu 8: Thuc tr loét d dày tá tràng c chế bơm proton dùng
trước 30 phút do.
A. Thuốc tương tác với thức ăn làm gim hp thu.
B. Thuc phát huy tác dng c chế bơm proton khi d dày
tiết acid ra nhiu.
C. Thuc chuyn thành dng có hot tính ti d dày.
D. Câu a, b đúng.
Câu 9: Chn phát biểu đúng.
A. D-cycloserin c chế enzim D-alanin rasemase c chế hình
thành ni dipeptid.
B. Bacitracin c chế hình thành ni pyrophosphorrylase.
C. Monobactam b phân hy bi enzim beta-lactamase.
D. Imipenem b phân hy bi enzim penicillinase.
Câu 10: Penicillin cạnh tranh đào thi vi mt s cht nào v
trí ti ng thn.
A. Base vô cơ.
B. Acid vô cơ.
C. Acid hữu cơ.
D. Base hữu cơ.
Câu 11: (không có chp)
Câu 12: Chn phát biu sai.
A. Somatostatin có tác dng c chế tiết acid dch v.
B. Acetylcholin gn vào th th M
3
làm tăng tiết acid dch v.
C. Thuc c chế bơm proton đa số dng prodrug.
D. Antacid tác dng gim s lượng và trung hòa acid trong
dch v.
Câu 13: Cht nào gn vi th th nm trên màng tế bào thành
kích thích ng cAMP.
A. Prostaglandin.
B. Gastrin.
C. Acetycholin.
D. Histamin.
Câu 14: MRSA trong cộng đồng có liên quan đến trc khun
th.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 15: Nồng đ truyn Vancomycin nên gi t 10-25 µg/mL thì
tránh được tác dng ph.
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 16: Giải thích tương tác giữa antacid và sucralfat.
Câu 17: Gii thích kết hp gia imipenem và cilastatin.
Đề trắc nghiệm môn dược lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm môn dược lý 1 - Người đăng: luongnamhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề trắc nghiệm môn dược lý 1 9 10 432