Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền học vi khuẩn

Được đăng lên bởi nguyenhuonggiang1411
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 7

Di truyền học Vi khuân
Mục tiêu của chương
Giới thiệu cac hiện tương di truyền ơ vi khuẩn, sư chuyên vi va cơ sơ
di truyền tinh khang thuôc cua cac vi khuẩn gây bệnh.

Số tiết: 3
Nội dung
I. Ưu thế và các đặc điểm của đối tượng vi sinh vật
1. Thời gian thế hệ ngắn, tốc độ sinh sản nhanh
Trong điều kiện thuận lợi, tế bào E.coli có thể phân chia 1 lần trong
20 phút, còn bacteriophage trong thời gian 30-40 phút có thể tạo ra hàng
trăm cá thể, nấm men có thể chia tế bào trong 2 giờ. Đặc điểm nghiên cứu di
truyền học là theo dõi qua nhiều thế hệ nên các đối tượng vi sinh vật giúp
rút ngắn đáng kể thời gian thí nghiệm. Nếu so sánh thời gian thế hệ của ruồi
giấm (2 tuần), của chuột (2 tháng), của người (20 năm) thì các vi sinh vật ưu
thế hơn hắn.
2. Có sự tăng vọt số lượng cá thể
Trong điều kiện đủ dinh dưỡng các vi sinh vật sinh sản nhanh tạo
quần thể có số lượng cá thể đủ lớn, có thể có số lượng 1010 -10 12 tế bào.. Tế
bào E.coli có đường kính 1 µm nếu đủ dinh dưỡng thì trong 44 giờ có thể
tạo sinh khối bằng quả đất. Ruồi dấm là đối tượng thuận lợi cho nghiên cứu
di truyền học quần thể, nhưng cũng chỉ đạt 105 - 106 cá thể. Nhờ số lượng cá
thể lớn có thể phát hiện được các sự kiện di truyền hiếm hoi với tần số 10 -810-11. Như vậy số lượng cá thể lớn sẽ giúp nâng cao năng suất phân giải di
truyền tức khả năng phát hiện các đột biến và tái tổ hợp có tần số xuất hiện
rất nhỏ.

123
123

Ngoài ra việc nuôi cấy vi sinh vật không cồng kềnh, ít tốn diện tích,
môi trường nuôi cấy dễ kiểm soát theo các công thức chặt chẽ.
3. Có cấu tạo bộ máy di truyền đơn giản
Ở vi sinh vật có cấu tạo bộ máy di truyền là DNA trần, dễ tiến hành
thí nghiệm trực tiếp trên DNA cũng như dễ chiết tách, tinh sạch, số locus
cũng ít hơn so với các sinh vật khác. Các vi nấm và vi tảo có thể tồn tại ở
dạng đơn bội (n) với thời gian dài trong chu trình sống nên các gen lặn có
thể được biểu hiện ra ở kiểu hình. Ngoài ra các vi sinh vật kể trên còn có
trạng thái lưỡng bội (2n) nên cũng dễ dàng thực hiện phân tích tái tổ hợp.
Các tính trạng ở vi sinh vật đơn giản. Đối với các tính trạng sinh hóa
hay tính đề kháng dễ sử dụng môi trường chọn lọc để phát hiện.
4. Dễ nghiên cứu bằng các kỹ thuật vật lý và hóa học
Đa số các vi sinh vật có cấu tạo đơn bào nên quần thể của chúng có
độ đồng nhất cao hơn so với các sinh vật có bộ máy đa bào bắt nguồn từ
nhiều loại mô khác nhau. Cấu tạo tế bào vi sinh vật đơn giản, dễ chết tách
tinh sạch DNA
Có thể nuôi vi sinh vật đồng nhất tức đa số các tế bào ở nhữ...


 

 !"#$%
!"#$%
&'(

1. Thời gian thế hệ ngắn, tốc độ sinh sản nhanh
&'()*+,-./,0)12.3)45,61789(E.coli:;12<=2>):2,?@4A)1'()*
BC=2D16:E)8?:1F',(=2?*F1'()*12G,*,?)HCIJC=2D1:;12<1K('?29)*
1'LM:N12<6)OMMF):;12<:2,?1789(1'()*B*,GPQR:+,<M)*2,S):T.U,
1'.V-)2W:4912F(UX,Y.?)2,-.12720)S):N:+Z,1[5)*\,],)2\31*,D=
'D1)*^)+N)*/<12G,*,?)12_)*2,0MP`7.](]N)212G,*,?)12720:a?'.b,
*,OMcB1.A)d6:a?:2.e1cB12N)*d6:a?)*[G,cBC)LMd12f:N:\,],)2\31[.
1272g)2^)P
2. Có sự tăng vọt số lượng cá thể
&'()*+,-./,0)+aU,)2U[h)*:N:\,],)2\31],)2]i))2?)21K(
Y.A)12<:;]Z4[5)*:N12<+a4j)6:;12<:;]Z4[5)*@C
@C
I@C
@B
1789(PP&7
89(E.coli:;+[G)*/_)2@µM)7.+aU,)2U[h)*12f1'()*JJ*,G:;12<
1K(],)2/2Z,8k)*Y.i+O1Pl.b,UOM49+Z,1[5)*12.3)45,:2()*2,S):T.
U,1'.V-)2W:Y.A)12<6)2[)*:m)*:2n+K1@C
o
I@C
p
:N12<P`2G]Z4[5)*:N
12<4j):;12<=2N12,0)+[5::N:]q/,0)U,1'.V-)2,7M2(,\j,1A)]Z@C
Ir
I
@C
I@@
P`2[\3V]Z4[5)*:N12<4j)]s*,D=)>)*:?()L)*].O1=2>)*,i,U,
1'.V-)1T:/2i)L)*=2N12,0):N:+e18,7)\91N,1t25=:;1A)]Zu.O12,0)
'O1)2vP
@BH
@BH
Di truyền học vi khuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền học vi khuẩn - Người đăng: nguyenhuonggiang1411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Di truyền học vi khuẩn 9 10 206