Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền tế bào lâm sàng - Bộ môn Di truyền y học

Được đăng lên bởi an-binh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3935 lần   |   Lượt tải: 12 lần
DI TRUYÃÖN TÃÚ BAÌO
LÁM SAÌNG

Bäü män Di truyãön Y hoüc

MUÛC TIÃU:
1

Nãu âæåüc caïc háûu quaí chênh cuía báút
thæåìng
nhiãùm sàõc thãø.

2

3

Trçnh baìy âæåüc âàûc âiãøm cuía mäüt
säú báút
thæåìng NST báøm sinh.

HÁÛU QUAÍ CUÍA BÁÚT THÆÅÌNG
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ

BÁÚT THÆÅÌNG
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ

SÁØY THAI
NGÁÙU NHIÃN

DË TÁÛT
BÁØM SINH

UNG THÆ

SÁØY THAI NGÁÙU NHIÃN
Sáøy thai chiãúm 15-20% phuû næî mang thai.
Khoaíng 50% sáøy thai ngáùu nhiãn såïm coï
báút
thæåìng NST.
Trisomy NST thæåìng: 21%
Tam bäüi: 6%
Tæï bäüi: 2%
Monosomy NST X: 0,8%
Trisomy NST giåïi: 0,3%
Âa säú caïc báút thæåìng NST bë âaìo thaíi

DË TÁÛT BÁØM SINH
BIÃØU HIÃÛN CHUNG

Tçnh traûng cháûm phaït triãøn tám tháönváûn
âäüng.
Khuän màût âàûc thuì.
Luìn, coï thãø keìm nheû cán.
Gia tàng táön säú caïc dë táût âàûc biãût
laì dë táût
báøm sinh åí tim.

UNG THÆ
NGUYÃN NHÁN
Báút thæåìng NST xaíy ra åí tãú baìo sinh
dæåîng
(chè åí tãú baìo cuía khäúi u)
CÅ CHÃÚ
Khäng phán ly trong nguyãn phán
Âæït gáùy NST

BÃÛNH BAÛCH CÁÖU THÃØ TUYÍ MAÛN
TÊNH
(Ung thæ maïu)

CAÏC HÄÜI CHÆÏNG BÁÚT THÆÅÌNG
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ BÁØM SINH

BÁÚT THÆÅÌNG SÄÚ LÆÅÜNG NST
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ THÆÅÌNG
Häüi chæïng Down: Trisomy 21
Häüi chæïng Edward: Trisomy 18
Häüi chæïng Patau: Trisomy 13
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ GIÅÏI
Häüi chæïng Turner: 45,X
Häüi chæïng Klinefelter: 47,XXY
Häüi chæïng 47,XXX
Häë chæïng 47,XYY

HÄÜI CHÆÏNG DOWN

John Langdon Down mä taí nàm 1866.
Táön säú:
1/800, nam > næî
Nguyãn nhán:
Trisomy 21 thuần: 95%
Chuyãøn âoaûn Robertson khäng cán bàòng:
4%

KARYOTYPE

Trisomy 21

Chuyãøn âoaûn Robertson khäng cán
bàòng

90-95% trisomy 21 coï NST 21 thæìa
âæåüc nháûn tæì meû

TUÄØI MEÛ VAÌ NGUY CÅ SINH CON BË
DOWN

Cáön cháøn âoaïn
træåïc sinh cho
baì meû
trãn 35 tuäøi

LÁM SAÌNG

LÁM SAÌNG (tt)

Cháûm phaït triãøn tám tháön
Dë táût keìm theo:
40% coï dë táût tim báøm sinh
3% coï dë táût äúng tiãu hoaï
Dãù bë bãûnh baûch cáöu
Dãù bë nhiãùm khuáøn

NGUY CÅ TAÏI PHAÏT
1 Bäú meû bçnh thæåìng: 1%
2 Bäú hoàûc meû mang chuyãøn âoaûn

Robertson cán
bàòng
Bäú mang: 1-2%
Meû mang: 10-15%

KHAÍ NÀNG SINH SAÍN

HÄÜI CHÆÏNG EDWARD
Edward mä taí âáöu tiãn (Năm 1960)
Táön säú: 1/6000-8000, næî > nam
Nguyãn nhán:
Trisomy 18 thuần: 95%
Thãø khaím: ráút êt, triãûu chæïng nheû
Liãn quan âãún tuäøi meû
90% trisomy 18 coï NST thæìa nháûn tæì
meû
95% trisomy 18 sáøy thai ngáùu nhiãn

LÁM SAÌNG






Troüng læåüng khi sinh tháúp
Màût: tai nhoí, baïm tháúp; miãûng
nhoí, khoï haï
Cháøm nhä
Xæång æïc ngàõn

Tay nàõm
chàût,
ngo...
Bäü män Di truyãön Y hoüc
DI TRUYÃÖN TÃÚ BAÌO
LÁM SAÌNG
Di truyền tế bào lâm sàng - Bộ môn Di truyền y học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền tế bào lâm sàng - Bộ môn Di truyền y học - Người đăng: an-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Di truyền tế bào lâm sàng - Bộ môn Di truyền y học 9 10 661