Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tể học

Được đăng lên bởi Luu To Nga
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
120 CÂU HỎI THI TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ
CHUYÊN NGÀNH DỊCH TỄ HỌC NĂM 2012
1.

Trình bày định nghĩa, mục tiêu của dịch tễ học?

2.

Trình bày cách đề cập của Dịch tễ học và lâm sàng ?

3.

Trình bày chuỗi lập luận dịch tễ học?

4.

Trình bày Dịch tễ học với Y học dự phòng và thực hành lâm sàng?

5.

Trình bày đối tượng của Dịch tễ học?

6.

Trình bày nhiệm vụ và các nội dung của Dịch tễ học?

7.

Trình bày các phương pháp nghiên cứu Dịch tễ học?

8.

Trình bày nghiên cứu tương quan?

9.

Trình bày Báo cáo trường hợp bệnh trong nghiên cứu mô tả

10.

Điều tra ngang: định nghĩa, nội dung, y nghĩa, hạn chế nghiên cứu ngang,

cho ví dụ?.
11.

Trình bày các đặc trưng mô tả về con người: (tuổi, giới) trong nghiên cứu

dịch tễ học mô tả?
12.

Trình bày các đặc trưng mô tả về con người: (nhóm dân tộc, chủng tộc,

tầng lớp xã hội) trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả?
13.

Tình bày các đặc trưng mô tả về con người: ( Nghề nghiệp, tình trạng hôn

nhân) trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả?
14.

Tình bày các đặc trưng mô tả về con người: (các đặc trưng gia đình, các

đặc trưng khác về con người) trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả?
15.

Trình bày nội dung mô tả về không gian trong nghiên cứu dịch tễ học mô

tả?
16.

Trình bày sơ đồ và giải thích các bước tiến hành điều tra sức khỏe cộng

đồng?
17.

Trình bày định nghĩa, mục tiêu và nội dung của chẩn đoán cộng đồng?

18.

Trình bày các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn và ngẫu nhiên hệ thống:

Định nghĩa, cách tiến hành, ưu nhược điểm?
19.

Trình bày các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu chùm:

Định nghĩa, cách tiến hành, ưu nhược điểm?

20.

Trình bày kỹ thuật chọn mẫu 30 cụm ngẫu nhiên?

21.

Trình bày định nghĩa, mục tiêu, các tiêu chuẩn một bệnh của một chương

trình sàng tuyển?
22.

Trình bày định nghĩa, mục tiêu, của một chương trình sàng tuyển?

23.

Trình bày các cấp độ dự phòng và cho ví dụ?

24.

Trình bày cách chọn nhóm Bệnh trong nghiên cứu bệnh chứng?

25.

Trình bày cách chọn nhóm Chứng từ Bệnh viện trong nghiên cứu bệnh

chứng?
26.

Trình bày cách chọn Nguồn chọn nhóm chứng là quần thể tổng quát trong

nghiên cứu bệnh chứng?
27.

Thư thập thông tin về bệnh và tình trạng phơi nhiễm trong nghiên cứu

bệnh chứng?
28.

Trình bày cách đo lường sự kết hợp trong nghiên cứu bệnh chứng?

29.

Trình bày các sai số thường gặp trong nghiên cứu bệnh chứng?

30.

Trình bày định nghĩa, ưu nhược điểm của nghiên cứu bệnh chứng?

31.

Trình bày cách chọn nhóm Có phơi nhiễm trong nghiên cứu thuần tập?

32.

Trình bày c...
120 CÂU HỎI THI TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ
CHUYÊN NGÀNH DỊCH T HỌC NĂM 2012
1. Trình bày định nghĩa, mục tiêu của dch t hc?
2. Trình bày cách đề cp ca Dch t học và lâm sàng ?
3. Trình bày chui lp lun dch t hc?
4. Trình bày Dịch t hc vi Y hc d phòng và thực hành lâm sàng?
5. Trình bày đối tượng ca Dch t hc?
6. Trình bày nhiệm v và các nội dung ca Dch t hc?
7. Trình bày các phương pháp nghiên cứu Dch t hc?
8. Trình bày nghiên cứu tương quan?
9. Trình bày Báo cáo trường hp bệnh trong nghiên cứu mô tả
10. Điều tra ngang: định nghĩa, nội dung, y nghĩa, hạn chế nghiên cứu ngang,
cho ví dụ?.
11. Trình bày các đặc trưng tả v con người: (tui, giới) trong nghiên cứu
dch t học mô tả?
12. Trình bày các đặc trưng tả v con người: (nhóm dân tc, chng tc,
tng lớp xã hội) trong nghiên cứu dch t học mô tả?
13. Tình bày các đặc trưng mô tả v con người: ( Ngh nghiệp, tình trạng hôn
nhân) trong nghiên cứu dch t học mô tả?
14. Tình bày các đặc trưng mô tả v con người: (các đặc trưng gia đình, c
đặc trưng khác về con người) trong nghiên cứu dch t học mô tả?
15. Trình bày nội dung mô tả v không gian trong nghiên cứu dch t học mô
t?
16. Trình bày đồ và giải thích các bước tiến hành điều tra sc khe cng
đồng?
17. Trình bày định nghĩa, mục tiêu và nội dung ca chn đoán cộng đồng?
18. Trình bày các kỹ thut chn mu ngẫu nhiên đơn và ngẫu nhiên hệ thng:
Định nghĩa, cách tiến hành, ưu nhược điểm?
19. Trình bày các kỹ thut chn mu ngẫu nhiên phân tầng mẫu chùm:
Định nghĩa, cách tiến hành, ưu nhược điểm?
Dịch tể học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tể học - Người đăng: Luu To Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dịch tể học 9 10 925