Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tể học cơ bản

Được đăng lên bởi boombitan
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 2606 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dịch tễ học cơ bản là một tài liệu tham khảo rất tốt trong học tập, giảng dạy và nghiên
cứu trong lĩnh vực Y tê công cộng. Phiên bản 2 của cuốn sách chỉ ra những lý do tại
sao môn dịch tễ cơ bản lại cần thiết cho tất cả những học viên muốn hiểu và ứng dụng
những nguyên tắc trong xác định căn nguyên và phòng ngừa bệnh tật. Cuốn sách
này cung cấp những phương pháp chính yếu của dịch tễ học, đặc biệt nhấn mạnh
vào những ứng dụng dịch tễ học trong y tế công cộng tại các nước đang phát triển.
Cuốn sách này chỉ ra những cách thức để có thể ứng dụng dịch tễ học trong phòng
ngừa bệnh tật và nâng cao sức khoẻ, nhằm sử dụng các nguồn lực đầu tư cho sức
khoẻ một cách hiệu quả nhất – và cũng khuyến khích việc thực hành lâm sàng tốt
khi nó giới thiệu khá chi tiết những khái niệm dịch tễ học ứng dụng trong lâm sàng.
Cuốn sách giúp sinh viên có thể mô tả được những nguyên nhân gây bệnh, tử vong,
chấn thương và tàn tật thường gặp trong cộng đồng; vạch ra những thiết kế nghiên
cứu dịch tễ phù hợp và các đánh giá y văn có tính phê phán
Một số nhận xét về phiên bản đầu tiên:
“…đây là cuốn sách hay nhất về chủ đề này mà tôi đã từng đọc…Tôi đặc biệt giới
thiệu cuốn sách này tới tất cả các giáo viên dịch tễ và các sinh viên ở khắp mọi nơi”
John Last,
Chủ biên cuốn từ điển Dịch tễ học
Giáo sư danh dự - Khoa dịch tễ học và Y tế cộng đồng
Trường đại học Ottawa, Canada
“Để có thể trình bày được hết những lý thuyết và ứng dụng của dịch tễ học trong một
cuốn sách ngắn gọn là một nhiệm vụ không đơn giản, cuốn sách này của Tổ chức Y
tế thế giới thực sự là một thành công đáng ca ngợi”
Tạp chí y khoa Vương quốc Anh,
“Sự khác biệt mới mẻ, cùng với một phương pháp và cách tiếp cận mới trong giảng
dạy và học tập môn dịch tễ…Tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách tới các bạn”
Tạp chí nghiên cứu y khoa Ấn độ
“Một cuốn sách về dịch tễ học cần phải dễ đọc, dễ hiểu, bao hàm những thông tin có
ý nghĩa, có thể khuyến khích người đọc tiếp tục nghiên cứu môn học này và coi đó
như một tài liệu tham khảo hữu ích. Dịch tễ học cơ bản thoả mãn được tất cả những
yêu cầu này và còn hơn thế nữa…”
Tạp chí của Hội y khoa Thuỵ Điển

Dịch tễ học
cơ bản

Dịch tễ học
cơ bản

Thư viện Tổ chức y tế thế giới
Bonita, Ruth.
Basic epidemiology / R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström. ấn phẩm lần hai.
1.Dịch tễ học. 2.Hướng dẫn. I.Beaglehole, Robert. II.Kjellström, Tord. III.Tổ chức Y tế
thế giới.
ISBN 92 4 154707 3
ISBN 978 92 4 154707 9

(Phân loại NLM: WA 105)
© Tổ chức Y tế thế giới 2006

Đã đăng ký bản quyền. Có thể...
Dịch tễ học
Dịch tễ học
cơ bản
cơ bản
Dch t hc cơ bn là mt tài liu tham kho rt tt trong hc tp, ging dy và nghiên
cu trong lĩnh vc Y tê công cng. Phiên bn 2 ca cun sách ch ra nhng lý do ti
sao môn dch t cơ bn li cn thiết cho tt c nhng hc viên mun hiu và ng dng
nhng nguyên tc trong xác định căn nguyên và phòng nga bnh tt. Cun sách
này cung cp nhng phương pháp chính yếu ca dch t hc, đặc bit nhn mnh
vào nhng ng dng dch t hc trong y tế công cng ti các nước đang phát trin.
Cun sách này ch ra nhng cách thc để có th ng dng dch t hc trong phòng
nga bnh tt và nâng cao sc kho, nhm s dng các ngun lc đầu tư cho sc
kho m
t cách hiu qu nht – và cũng khuyến khích vic thc hành lâm sàng tt
khi nó gii thiu khá chi tiết nhng khái nim dch t hc ng dng trong lâm sàng.
Cun sách giúp sinh viên có th mô t được nhng nguyên nhân gây bnh, t vong,
chn thương và tàn tt thường gp trong cng đồng; vch ra nhng thiết kế nghiên
cu dch t phù hp và các đánh giá y văn có tính phê phán
Mt s nhn xét v phiên bn
đầu tiên:
“…đây là cun sách hay nht v ch đề này mà tôi đã tng đọc…Tôi đặc bit gii
thiu cun sách này ti tt c các giáo viên dch t và các sinh viên khp mi nơi”
John Last,
Ch biên cun t đin Dch t hc
Giáo sư danh d - Khoa dch t hc và Y tế cng đồng
Trường đại hc Ottawa, Canada
Để có th trình bày được hết nh
ng lý thuyết và ng dng ca dch t hc trong mt
cun sách ngn gn là mt nhim v không đơn gin, cun sách này ca T chc Y
tế thế gii thc s là mt thành công đáng ca ngi”
Tp chí y khoa Vương quc Anh,
“S khác bit mi m, cùng vi mt phương pháp và cách tiếp cn mi trong ging
dy và hc tp môn dch t…Tôi
đặc bit gii thiu cun sách ti các bn”
Tp chí nghiên cu y khoa n độ
“Mt cun sách v dch t hc cn phi d đọc, d hiu, bao hàm nhng thông tin có
ý nghĩa, có th khuyến khích người đọc tiếp tc nghiên cu môn hc này và coi đó
như mt tài liu tham kho hu ích. Dch t hc cơ bn tho mãn được tt c nh
ng
yêu cu này và còn hơn thế na…”
Tp chí ca Hi y khoa Thu Đin
Dịch tể học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tể học cơ bản - Người đăng: boombitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
Dịch tể học cơ bản 9 10 968