Ktl-icon-tai-lieu

Điểm huyệt liệu pháp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 4 lần
®IÓm huyÖt liÖu ph¸p
Cña M Tó §· êng
Nhµ xuÊt b¶n ThiÓm t©y khoa häc kü thuËt xuÊt b¶n x·- Th¸ng 2 / 1981
Ngêi dÞch. Lª V¨n Söu, Th¸ng 10/1991
lêi giíi thiÖu s¸ch :
¤ng M· Tó §êng lµ mét nhµ ch©m cøu vµ ®IÓm huyÖt ®· nhiÒu n¨m.
Riªng vÒ khoa ®IÓm huyÖt, «ng b¾t ®Çu nghiªn cøu tõ mïa xu©n n¨m 1956 ®Õn
mïa thu n¨m 1959, ¤ng ®· ®em nh÷ng liÖu ph¸p kinh nghiÖm l©m sµng giai
®o¹n ®Çu lµm thµnh tæng t bíc ®Çu ,nhµ xuÊt b¶n ThiÓm T©y nh©nn xuÊt
b¶n gióp ®ì ®em xuÊt b¶n. Sau ®ã, tr¶I qua nhËn ®îc nhiÒu th cña ®éc gi¶ cæ
vò, thóc giôc, «ng cµng thªm tin tëng quyÕt t©m t¨ng thªm søc m¹nh nghiªn
cøu cña minh.
§Õn n¨m 1978, trªn thùc tiÔn l©m ng “ §IÓm huyÖt liÖu ph¸p” ®· qua
20 n¨m, ch÷a nhiÒu lo¹I bÖnh,ng thªm ®îc nhiÓu thñ ph¸p ch÷a trÞ, x¸c minh
®îc mét sè vÊn ®ÒtÝnh lý luËn ®· gÆp trªn m ng, m cho mét liÖu ph¸p
bÊt luËn lµ c¬ së lý luËn, hay lµ ë vËn dông thñ ph¸p vµ thù tiÔn l©m sµng ®Òu rÊt
phong pso víi s¸ch tríc. Nhng «ng nãi ë y häc viÖn §Þa §µ tÊt c¸nh
n¬I vun xíi chÝnh cho vên ¬m vun xíi cho c©y ( tø lµ vÊn ®Ò nµy ) nÈy në vµ lín
lªn, còng cßnn ngµy cµng nhiÒu viÖn gÆp gì,thÊm n¹p qu¶n lµm cho
dÇn dÇn ph¸t triÓn vµ lín lªn.
Theo t¸c g nãi: th× «ng thÊy kinh nghiÖm l©m sµng vµ tr×nh ®é gi¶I cña
m×nh ®Òu cßn rÊt h¹n chÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái cã sù sai sãt.
Khi ®äc s¸ch «ng viÕt: T«I thÊy ®©y mét c«ng tr×nh m huyÕt cña mét ®êi
ngêi tËn tuþ víi nghÒ vµ víi con ngêi, nªn t«I lîc dÞch l¹I ®Ó cïng nhau häc tËp.
Gäi lîc dich t«I ®I nh÷ng phÇn vÒ kinh l¹c, huyÖt chóng ta ®·
dÞp häc hái ë nh÷ng s¸ch kh¸c, ®I nh÷ng y ¸n kÌm theo tÝnh chÊt x¸c
minh hiªô qu¶ ®Ó lµmn kiÓm tra khi cÇn, chóng dïng thùc nghiÖm
l©m sµng cña chóng ta ®Ó rót ra kinh nghiÖm cho m×nh trong t¬ng lai lµ chÝnh.
T«I rÊt c¸m ¬n «ng §êng xin phÐp «ng ®îc giíi thiÖu nh÷ng phÇn
chóng t«I muèn häc ë s¸ch «ng viÕt.
Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1991
Lª V¨n Söu
Điểm huyệt liệu pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điểm huyệt liệu pháp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Điểm huyệt liệu pháp 9 10 52