Ktl-icon-tai-lieu

Điều Dưỡng Nội tập 2

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

®iÒu d−ìng néi
TËp 2
S¸ch ®µo t¹o cö nh©n ®iÒu d−ìng
M∙ sè: §.34.Z.05
Chñ biªn: TS. Lª V¨n An
TS. Hoµng V¨n Ngo¹n

Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2008
1

ChØ ®¹o biªn so¹n:
Vô Khoa häc & §µo t¹o, Bé Y tÕ

Chñ biªn:
TS. Lª V¨n An
TS. Hoµng V¨n Ngo¹n

Nh÷ng ng−êi biªn so¹n:
TS. Lª V¨n An
TS. Hoµng V¨n Ngo¹n
TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa
BS. D−¬ng ThÞ Ngäc Lan

Th− ký biªn so¹n
TS. Lª ThÞ HiÒn

Tham gia tæ chøc b¶n th¶o
ThS. PhÝ V¨n Th©m
ThS. Lª ThÞ B×nh

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé Y tÕ
®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ®¹i häc ngµnh Y tÕ. Bé Y tÕ tæ chøc biªn
so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn ngµnh theo
ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®µo t¹o
nh©n lùc y tÕ.
S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 2 ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc
cña Tr−êng ®¹i häc Y D−îc HuÕ trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª
duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhµ gi¸o l©u n¨m vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®µo t¹o biªn
so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa
häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho sinh viªn
®iÒu d−ìng còng nh− c¸c ®ång nghiÖp trong chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng nhÊt lµ
®iÒu d−ìng néi khoa.
S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 2 ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch
vµ tµi liÖu d¹y - häc cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vµo n¨m 2007. Bé Y tÕ ban hµnh
lµm tµi liÖu d¹y - häc chÝnh thøc cña ngµnh Y tÕ. Trong thêi gian tõ 3 ®Õn 5
n¨m, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. Lª V¨n An, TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa vµ
c¸c nhµ gi¸o cña khoa §iÒu d−ìng, Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ ®· dµnh nhiÒu
c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy, c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn ThÞ Thu Hå, ThS.
Ng« Huy Hoµng ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc vô
cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
LÇn ®Çu xuÊt b¶n chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång
nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

Vô khoa häc vµ ®µo t¹o
Bé Y tÕ

3

4

Lêi nãi ®Çu
S¸ch ®iÒu d−ìng Néi tËp 2 ®−îc biªn so¹n theo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i
häc chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng cña Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ, dùa trªn c¬ së
ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. Cuèn s¸ch ra ®êi nh»m ®¸p øng phÇn
nµo nhu cÇu ®¹o t¹o trong lÜnh vùc §iÒu d−ìng t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc.
Cuè...
1
Bé y tÕ
®iÒu dìng néi
TËp 2
S¸ch ®µo t¹o cö nh©n ®iÒu dìng
M sè: §.34.Z.05
Chñ biªn: TS. Lª V¨n An
TS. Hoµng V¨n Ngo¹n
Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2008
Điều Dưỡng Nội tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều Dưỡng Nội tập 2 - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Điều Dưỡng Nội tập 2 9 10 942