Ktl-icon-tai-lieu

Động mạch Cảnh trong

Được đăng lên bởi mariethuytruc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đại cương
Động mạch nuôi đầu mặt cổ là hai động mạch cảnh chung (a. carotis communis), từ
nguyên uỷ các động mạch đi lên cổ, tới mức bờ trên của sụn giáp (cartilago thyroidea)
chia thành 2 ngành: Động mạch cảnh ngoài (a. carotis externa) cấp máu cho đầu mặt,
phần trên của cổ và động mạch cảnh trong (a. carotis interna) cung cấp phần lớn máu
cho năo, mắt. Ngoài các động mạch cảnh c c̣n có các ngành bên của động mạch dưới đc̣n
(a. subclavia) cũng có các ngành nuôi phần cổ dưới và nối với các ngành của động
mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong.
Động mạch cảnh chung, động mạch cảnh ngoài, động mạch cảnh trong cùng với những
tĩnh mạch và thần kinh đi kèm nằm trong một rănh ở mỗi bên cổ (rănh cảnh). Ống cảnh
có ba thành: thành sau tạo bởi những đốt sống và các mỏm ngang các đốt sống cổ
cùng với những cơ trước sống. Thành trong có khí quản, thực quản, tuyến giáp, thanh
quản, các cơ khít hầu. Thành trước ngoài, được tạo bởi các cơ ức đc̣n chũm, cơ vai
móng, cơ nhị thân và cơ trâm móng.
2. Động mạch cảnh chung (a. carotis communis)
2.1. Nguyên ủy, đường đi
Có khác nhau ở mỗi bên
- Bên phải: Động mạch cảnh chung phải (a. carotis communis dextra) xuất phát
từ chỗ phân chia của thân động mạch cánh tay đầu (truncus brachiocephalicus) ở sau
khớp ức đc̣n phải.
- Bên trái: Động mạch cảnh chung trái (a. carotis communis sinistra) xuất phát từ
phần cao nhất của cung động mạch chủ ngay sau phía trái thân động mạch cánh tay
đầu, vv vậy về mặt liên quan, động mạch cảnh gốc trái gồm hai phần: phần cổ và phần
ngực.
+ Phần ngực từ nguyên ủy động mạch đi lên tới ngang phía sau khớp ức đc̣n trái
thv tiếp với phần cổ, đầu tiên động mạch nằm trước khí quản, sau đó chếch dần về phía
trái.
+ Phần cổ giống với phần cổ bên phải, từ sau khớp ức đc̣n động mạch cảnh
chung đi lên tới ngang mức bờ trên sụn giáp khoảng 1cm thv chia ra hai ngành cùng:
động mạch cảnh trong (a. carotis interna) và động mạch cảnh ngoài (a. carotis externa).
2.2. Liên quan
2.2.1. Đoạn ngực
+ Ở phía trước: Liên quan (thymus?, tĩnh mạch cánh tay đầu trái (v.

brachiocephalicus sinistra ), phần trước phổi, phế mạc trái, cơ ức giáp và ức móng.
+ Ở phía sau: liên quan với khí quản, động mạch dưới đc̣n trái, bờ trái của thực
quản, nhánh quặt ngược của dây thần kinh X trái, ống ngực.

HH́nh: Các động mạch ở đầu cổ
1. Nhánh chũm của động mạch chẩm trái
2. Động mạch tiểu năo trước dưới
3. Nhánh màng băo của động mạch hầu lên trái
4. Động mạch tiểu năo sau dưới
5. Các đọng mạch đốt sống phải và trái
6. Nhánh màng năo...
1. Đại cương
a. carotis communis
 !"#$%&cartilago thyroidea
'()a. carotis externa*&)
&"#+")a. carotis interna*&&
),)-./)01 #230
a. subclavia41&23+5+#
)+").
)")6+7
8+99:;")",<= ",.>
1 ($) <75$5+?5$5
6+7@"3$5.A")19BCDCE&
C@9B.A"3)3F) <@04@+
1@GH+@"H1.
2. Động mạch cảnh chung (a. carotis communis)
2.1. Nguyên ủy, đường đi
I19<= 
JK&(&a. carotis communis dextraL*&
=&H#Htruncus brachiocephalicus<$
9&0&.
JK"("a. carotis communis sinistraL*&
&)*##$&B"H
+
M
+N+OC5"P&(&+&
D.
QRD#&B$9&0"
ME&+&;"39BC$1E2+O&B
".
QR5+& &$9&0
 !"$%&9)SM"6(
")a. carotis interna+)a. carotis externa.
2.2. Liên quan
 2.2.1. Đoạn ngực
QT&B"3(UC$V8"+.
Động mạch Cảnh trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động mạch Cảnh trong - Người đăng: mariethuytruc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Động mạch Cảnh trong 9 10 790