Ktl-icon-tai-lieu

Đồng phân và tác dụng sinh học

Được đăng lên bởi lodaiduoc
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒNG PHÂN VÀ HOẠT 
TÍNH SINH HỌC
KHOA DƯỢC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

I. Phân loại các dạng đồng phân của 
hợp chất hữu cơ

Hóa lập thể

II. Lịch sử hình thành và phát triển
1811, Arago phát hiện hiện tượng quang hoạt của tinh 
thể thạch anh
1813,  Bio  nhận  thấy  hai  tinh  thể  thạch  anh  có  tính 
quang hoạt ngược nhau, hiện tượng quang hoạt bị mất 
khi hòa tan hoặc làm nóng chảy tinh thể.
1815, Bio cũng nhận thấy tính quang hoạt xuất hiện  ở 
một số hchc dù chúng  ở trạng thái lỏng hoặc dung dịch 
 tính quang hoạt gắn liền với cấu trúc phân tử.
1860, Paxtơ đưa ra hiện tượng đồng phân quang học.
1874, Van Hôp và Lơben đưa ra thuyết C tứ diện.
 1874, Van Hôp phát hiện hiện tượng  đồng phân hình 
học

• 1885, Baye đưa ra thuyết sức căng đối với các vòng no.
• 1890,  Zac  đã  mô  tả  vòng  no  6  cạnh  tồn  tại  ở  2  dạng 
khác nhau: ghế và thuyền.
• 1936,  Pitzơ  đã  xác  định  được  hàng  rào  năng  lượng 
quay quanh trục liên kết C­C là 30 kcal/mol.
• Thập  niên  50,  các  công  trình  phân  tích  cấu  dạng  phát 
triển mạnh (Bactơn, Hatxen, Pauling) và công trình xác 
định cấu hình tuyệt đối bằng nhiễu xạ tia X của Bivoe.
• Ngày nay, hóa lập thể tập trung vào việc xác định cấu 
hình bằng các pp vật lí và hóa học hiện đại, vận dụng 
toán học vào tính toán các quá trình lập thể cuối cùng là 
sự tổng hợp định hướng lập thể.

Phần I. ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC
Chương  I.  CHẤT  QUANG  HOẠT  VÀ  ÁNH 
SÁNG PHÂN CỰC
I. Chất quang hoạt và đồng phân quang học
1.Chất quang hoạt
2.Đồng phân quang học
II. Ánh sáng phân cực

• Độ quay cực hay năng suất quay cực
  d (nt  n p ) 180d (nt  n p )
 

2


ặc trưng
• Độ quay cực đ
t

[ ] 

d

; d (dm);  ( g / cm )

[ử].M
t
ực phân t
• Độ quay c[M]
  gam


100

3

Chương II. PHÂN TỬ BẤT ĐỐI XỨNG CÓ 
NGUYÊN TỬ CACBON BẤT ĐỐI 
I.

Phân tử bất đối có một nguyên tử C bất đối
1.
2.
3.
4.

Thuyết cấu tạo tứ diện của nguyên tử C
Sự triệt tiêu yếu tố đối xứng
Mô tả và biểu diễn cấu hình
Hai chất đối quang, biến thể raxemic
a) Hai chất đối quang
b) Biến thể raxemic
c) Sự raxemic hóa và sự phân tách các biến thể raxemic
i.
Sự raxemic hóa
ii. Tổng hợp bất đối xứng
iii. Sự phân tách các biến thể raxemic
d) Độ  tinh  khiết  quang  học  (optical  purity  –  o.p.)  và  độ  trội 
của một chất đối quang (enantiomeric excess – e.e.)

Sự phân tách các biến thể raxemic
Phương pháp kết tinh riêng rẽ (Paxtơ 1848)
Phương pháp sinh hóa (Paxtơ 1858)
Phương pháp hóa học (Paxtơ 1858)
Phương pháp tốc độ (Mackenzi 18...
Đ NG PHÂN VÀ HO T
TÍNH SINH H C
KHOA D C – TR NG Đ I H C Y D C HUƯỢ ƯỜ ƯỢ
Đồng phân và tác dụng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng phân và tác dụng sinh học - Người đăng: lodaiduoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Đồng phân và tác dụng sinh học 9 10 886