Ktl-icon-tai-lieu

DTM nông sản thực phẩm

Được đăng lên bởi timkiemtailieu_binh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V. §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng ®Õn M«i Trêng
1- C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cã ph¸t sinh chÊt th¶i:
+ Lùa chän vµ ph©n lo¹i nguyªn liÖu.
+ Röa nguyªn liÖu, vá lä, röa thiÕt bÞ m¸y mãc, vÖ sinh nhµ xëng.
+ Thanh trïng nguyªn liÖu
+ Gät vá vµ ®ôc lç nguyªn liÖu.
+ Ho¹t ®«ng cña thiÕt bÞ m¸y mãc vµ xe vËn chuyÓn.
2- C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn m«i trêng trong trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:
a- Nguån r¸c th¶i:
+ Vá bao b× , hép c¸c lo¹i r¬m xèp ®Ó lãt vµ ®ùng nguyªn liÖu , r¸c th¶i trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (Gät vá ®ôc lç ®Ó chÕ biÕn). R¸c th¶i sinh ho¹t cña c¸n bé, c«ng
nh©n trong c«ng ty.
b- Nguån níc th¶i :
+ Níc th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh röa nguyªn liÖu, vá lä ®ùng s¶n,
phÈm, röa m¸y mãc thiÕt bÞ, vÖ sinh nhµ xëng (theo c«ng suÊt thiÕt kÕ, mçi n¨m
sÏ cã 42.180m
3
níc th¶i s¶n xuÊt, vµ 5.000m
3
níc röa m¸y mãc thiÕt bÞ, vÖ sinh
nhµ xëng).
+ Níc th¶i sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty vµ níc ma.
c- Nguån khÝ th¶i:
+ KhÝ lß than cña lß h¬i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¶nh hëng ®Õn m«i trêng
kh«ng khÝ
d- TiÕng ån :
+ TiÕng ån cña m¸y mãc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn, xe chuyªn chë
trong xëng, « t« chë nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm ra vµo c«ng ty.
®- C¸c sù cè cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn :
+ ChËp ch¸y ®iÖn, ch¸y næ nåi h¬i, an toµn lao ®éng cña c«ng nh©n.
3- Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó xö lý m«i trêng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt :
a- Gi¶i ph¸p xö lý r¸c th¶i:
+Vá bao b× , hép c¸c lo¹i r¬m xèp ®Ó lãt vµ ®ùng nguyªn liÖu , cã thÓ sö
dông l¹i hoÆc thu gom l¹i ®Ó C«ng ty QLCT ®« thÞ thÞ x· B¾c Giang xö lý.
+R¸c th¶i cña nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vµ r¸c th¶i sinh ho¹t thu
gom l¹i ®Ó C«ng ty QLCT ®« thÞ thÞ x· B¾c Giang xö lý.
b- Gi¶i ph¸p xö lý níc th¶i:
+ Níc th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn ®îc th¶i vµo hÖ thèng cèng
r·nh riªng vµ cã hÖ thèng xö lý níc th¶i vµ bÓ l¾ng, bÓ xö lý yÕm khÝ (kho¶ng 5
bÓ cã thÓ tÝch tõ 30 – 50m
3
/bÓ) vµ hå ®iÒu hoµ. Cã thiÕt kÕ riªng tr×nh c¬ quan
m«i trêng cña nhµ níc. Sau khi xö lý níc th¶i ®¹t TCVN 5945 – 1995 th× s¶ ra
m¬ng tho¸t níc cña khu vùc.
DTM nông sản thực phẩm - Trang 2
DTM nông sản thực phẩm - Người đăng: timkiemtailieu_binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DTM nông sản thực phẩm 9 10 837