Ktl-icon-tai-lieu

Dự án bệnh ung bướu

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƢỜNG)

Địa điểm
Chủ đầu tƣ
Đơn vị lập

Thành phố Cần Thơ
: Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
:

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƢỜNG)
ĐƠN VỊ LẬP

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bƣớu Tp. Cần Thơ

CHƢƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án
: Bệnh viện Ung Bƣớu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giƣờng)
2. Nhóm ngành dự án
:
3. Chủ đầu tƣ
: Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc
: Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
4. Thời gian thực hiện dự án
:
5. Địa điểm thực hiện dự án
: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng
: 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng
: 400,000m2
8. Diện tích giƣờng bệnh
: 80 – 90 m2/giƣờng
9. Quy mô bệnh viện
: 500 giƣờng
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dƣới 65 triệu Euro
Trong đó:
- Vốn ODA: 57 triệu Euro
- Vốn đối ứng: Vốn địa phƣơng, tƣơng đƣơng với..................... Euro
11. Hình thức cung cấp ODA
: ODA không hoàn lại
I.2. Căn cứ pháp lý
 Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hƣớng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
 Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
 Thông tƣ số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trƣởng Bộ Y tế hƣớng dẫn về
hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
 Thông tƣ số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn một số
Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
B SUNG
THUYT MINH D ÁN ĐẦU
BNH VIỆN UNG BƢỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƢỜNG)
Địa điểm Thành ph Cần Thơ
Ch đầu tƣ : S Y tế Thành ph Cần Thơ
Đơn vị lp :
Tp.H Chí Minh - Tháng 4 năm 2012
Dự án bệnh ung bướu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án bệnh ung bướu - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dự án bệnh ung bướu 9 10 616