Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo 7 - Vị thuốc

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Radix Angelicae dahuricae
Herba Elsholtziae ciliatae
Herba Ephedrae
Radix Ledebouriellae seseloidis
Ramulus Cinnamomi
Herba Asari
Folium Perillae

Angelica dahurica Benth. et Hook.f. - Apiaceae
Elsholtzia ciliata Thunb.- Lamiaceae
Ephedra sp. - Ephedraceae
Ledebouriella seseloides Wolf. - Apiaceae
Cinnamomum spp. - Lauraceae
Asarum heterotropoides Kitag. - Aristolochiaceae
Perilla frutescens (L.) Britt. - Lamiaceae

II. Nhãm thuèc ph¸t t¸n phong nhiÖt
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

B¹c hµ
C¸t c¨n
Cóc hoa
M¹n kinh tö
Ngu bµng tö
Phï b×nh
Sµi hå b¾c
Sµi hå nam
Th¨ng ma
ThuyÒn tho¸i

N
N
N
B-N
B
N
B
N
B
N

Herba Menthae arvensis
Radix Puerariae
Flos Chrysanthemi indici
Fructus Viticis trifoliae
Fructus Arctii
Herba Spirodelae polyrrhizae
Radix Bupleuri
Radix et Folium Plucheae pteropodae
Rhizoma Cimicifugae
Periostracum Cicadae

Mentha arvensis L. - Lamiaceae
Pueraria thomsonii Benth. - Fabaceae
Chrysanthemum indicum L. - Asteraceae
Vitex trifolia L. - Verbenaceae
Arctium lappa L. - Asteraceae
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. - Lemnaceae
Bupleurum spp - Apiaceae
Pluchea pteropoda Hemsl. – Asteraceae
Cimicifuga sp. - Ranunculaceae
Cryptotympana pustulata Fabricius - Cicadidae

III. Nhãm thuèc ph¸t t¸n phong thÊp
18.

D©y ®au x¬ng

19.

§éc ho¹t

N
B

Caulis Tinosporae tomentosae
Radix Angelicae pubescentis
21

Tinospora tomentosa (Colebr.) Miers. –
Menispermaceae
Angelica pubescens Maxim. - Apiaceae

Sè
TT
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Tªn vÞ thuèc
Hoµng nµn chÕ
(§éc A)
Hy thiªm
Kh¬ng ho¹t
M· tiÒn chÕ
(§éc A)
Méc qua
Ngò gia b×
ch©n chim
Ngò gia b× nam
(mµn kinh n¨m l¸)
Ngò gia b× gai
Phßng kû
TÇn giao
Tang ký sinh
Thiªn niªn kiÖn
Th¬ng nhÜ tö
Th¬ng truËt
Uy linh tiªn

Nguån
Tªn khoa häc cña vÞ thuèc
gèc
N
Cortex Strychni wallichianae
N

Herba Siegesbeckiae
Rhizoma seu Radix Notopterygii

N

Semen Strychni

Tªn khoa häc cña c©y, con vµ kho¸ng vËt
lµm thuèc
Strychnos wallichiana Steud. ex. DC. Loganiaceae
Siegesbeckia orientalis L. - Asteraceae
Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang Apiaceae
Strychnos spp - Loganiaceae

Fructus Chaenomelis speciosae
Cortex Schefflerae heptaphyllae

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai - Rosaceae
Schefflera heptaphylla ...
2.3. Danh môc vÞ thuèc
TT
Tªn vÞ thuèc Nguån
gèc
Tªn khoa häc cña vÞ thuèc Tªn khoa häc cña c©y, con vµ kho¸ng vËt
lµm thuèc
I. Nhãm thuèc ph¸t t¸n phong hµn
1. B¹ch chØ B - N Radix Angelicae dahuricae
Angelica dahurica Benth. et Hook.f. - Apiaceae
2. Kinh giíi N Herba Elsholtziae ciliatae
Elsholtzia ciliata Thunb.- Lamiaceae
3. Ma hoµng B Herba Ephedrae
Ephedra sp. - Ephedraceae
4. Phßng phong B Radix Ledebouriellae seseloidis
Ledebouriella seseloides Wolf. - Apiaceae
5. QuÕ chi B - N Ramulus Cinnamomi
Cinnamomum spp. - Lauraceae
6. TÕ t©n B Herba Asari
Asarum heterotropoides Kitag. - Aristolochiaceae
7. T« diÖp N Folium Perillae
Perilla frutescens (L.) Britt. - Lamiaceae
II. Nhãm thuèc ph¸t t¸n phong nhiÖt
8. B¹c hµ N Herba Menthae arvensis
Mentha arvensis L. - Lamiaceae
9. C¸t c¨n N Radix Puerariae
Pueraria thomsonii Benth. - Fabaceae
10. Cóc hoa N Flos Chrysanthemi indici
Chrysanthemum indicum L. - Asteraceae
11. M¹n kinh tö B - N Fructus Viticis trifoliae
Vitex trifolia L. - Verbenaceae
12. Ngu bµng tö B Fructus Arctii
Arctium lappa L. - Asteraceae
13. Phï b×nh N Herba Spirodelae polyrrhizae
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. - Lemnaceae
14. Sµi hå b¾c B Radix Bupleuri
Bupleurum spp - Apiaceae
15. Sµi hå nam N Radix et Folium Plucheae pteropodae Pluchea pteropoda Hemsl. – Asteraceae
16. Th¨ng ma B Rhizoma Cimicifugae
Cimicifuga sp. - Ranunculaceae
17. ThuyÒn tho¸i N Periostracum Cicadae
Cryptotympana pustulata Fabricius - Cicadidae
III. Nhãm thuèc ph¸t t¸n phong thÊp
18. D©y ®au x¬ng N Caulis Tinosporae tomentosae
Tinospora tomentosa (Colebr.) Miers. –
Menispermaceae
19. §éc ho¹t B Radix Angelicae pubescentis
Angelica pubescens Maxim. - Apiaceae
21
Dự thảo 7 - Vị thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo 7 - Vị thuốc - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dự thảo 7 - Vị thuốc 9 10 384