Ktl-icon-tai-lieu

Đương đầu với AIDS

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 311 trang   |   Lượt xem: 1948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Àûúng àêìu vúái AIDS:
Nhûäng ûu tiïn cuãa chñnh phuã trong möåt dõch bïånh toaân cêìu
Nguyïn baãn:
CONFRONTING AIDS: PUBLIC PRIORITIES IN A GLOBAL EPIDEMIC
A WORLD BANK POLCY RESEARCH REPORT
Published for the World Bank 1997
Oxford University press
Ngûúâi dõch:
Nguyïîn Xuên Hiïëu
Phaåm Hoaâng Anh
Lûúng Quang Luyïån
Hiïåu àñnh:
Nguyïîn Vùn Minh

MUÅC LUÅC

LÚÂI TÛÅA
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU
NHOÁM CHUYÏN GIA LAÂM BAÁO CAÁO
LÚÂI CAÃM ÚN
CAÁC ÀÕNH NGHÔA
TOÁM TÙÆT
CHÛÚNG 1: AIDS: MÖÅT THAÁCH THÛÁC ÀÖËI VÚÁI CHÑNH PHUÃ
Bïånh AIDS laâ gò vaâ lan truyïìn nhû thïë naâo?
AÃnh hûúãng cuãa AIDS túái tuöíi thoå vaâ sûác khoeã
AIDS vaâ sûå phaát triïín
Vai troâ cuãa chñnh phuã trong cöng cuöåc àûúng àêìu vúái AIDS
Nhûäng chuêín mûåc xaä höåi vaâ chñnh trõ laâm cho AIDS trúã nïn thaách thûác
Àiïím laåi cuöën saách
Phuå luåc 1.1. Nhûäng ûúác tñnh khaác nhau vïì quy mö hiïån taåi vaâ tûúng lai cuãa dõch HIV/AIDS

CHÛÚNG 2: NHÛÄNG BAÂI HOÅC CHIÏËN LÛÚÅC RUÁT RA TÛÂ ÀÙÅC ÀIÏÍM DÕCH TÏË HOÅC CUÃA HIV
Tyã lïå nhiïîm múái, tyã lïå hiïån nhiïîm vaâ tyã lïå tûã vong do HIV
Baãn chêët sinh hoåc cuãa viruát vaâ haânh vi caã thïí coá aãnh hûúãng túái sûå lan truyïìn HIV
ÛÁng duång vaâo chñnh saách cöng cöång
Mûác àöå vaâ phên böë tònh hònh nhiïîm HIV úã caác nûúác àang phaát triïín

CHÛÚNG 3: CAÁC CHIÏËN LÛÚÅC COÁ HIÏÅU QUAÃ VAÂ CÖNG BÙÇNG PHOÂNG NGÛÂA HIV/AIDS
Gêy aãnh hûúãng túái caác lûåa choån cuãa caá nhên
Núái loãng caác haån chïë xaä höåi àöëi vúái haânh vi an toaân
Àùåt caác ûu tiïn cuãa chñnh phuã trong phoâng chöëng HIV
Phaãn ûáng cuãa caác quöëc gia

2

CHÛÚNG 4: ÀÖËI PHOÁ VÚÁI TAÁC ÀÖÅNG CUÃA AIDS

tònh

Chùm soác y tïë cho ngûúâi bõ AIDS
Nhûäng lûåa choån chñnh saách y tïë khoá khùn trong möåt dõch bïånh AIDS nghiïm troång
AIDS vaâ àoái ngheâo: Ai cêìn giuáp àúä?
Chñnh phuã laâm thïë naâo àïí àöëi phoá vúái taác àöång cuãa HIV/AIDS àöëi vúái chùm soác y tïë vaâ
traång àoái ngheâo

CHÛÚNG 5:PHÖËI HÚÅP HAÂNH ÀÖÅNG NHÙÇM ÀÛÚNG ÀÊÌU

VÚÁI

HIV/AIDS

Chñnh phuã, caác nhaâ taâi trúå vaâ caác töí chûác phi chñnh phuã
Vöën taâi trúå song phûúng vaâ àa phûúng vaâ giai àoaån cuãa dõch bïånh
Ai seä laâ ngûúâi àêìu tû vaâo kiïën thûác vaâ cöng nghïå múái?
Khùæc phuåc nhûäng trúã ngaåi chñnh trõ àöëi vúái chñnh saách AIDS hiïåu quaã

CHÛÚNG 6:CAÁC BAÂI HOÅC TÛÂ QUAÁ KHÛÁ, CAÁC CÚ HÖÅI CHO TÛÚNG LAI
Caác baâi hoåc kinh nghiïåm tûâ hai thêåp kyã qua
Vai troâ cuãa chñnh phuã
Caác cú höåi laâm thay àöíi tiïën trònh cuãa dõch bïånh
Nhûäng thaách thûác cho cöång àöìng quöëc tïë
...
Àûúng àêìu vúái AIDS:
Nhûäng ûu tiïn cuãa chñnh phuã trong möåt dõch bïånh toaân cêìu
Nguyïn baãn:
CONFRONTING AIDS: PUBLIC PRIORITIES IN A GLOBAL EPIDEMIC
A WORLD BANK POLCY RESEARCH REPORT
Published for the World Bank 1997
Oxford University press
Ngûúâi dõch:
Nguyïîn Xuên Hiïëu
Phaåm Hoaâng Anh
Lûúng Quang Luyïån
Hiïåu àñnh:
Nguyïîn Vùn Minh
Đương đầu với AIDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đương đầu với AIDS - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
311 Vietnamese
Đương đầu với AIDS 9 10 593