Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu

Được đăng lên bởi nghia-ho
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
MẬT

Số:…….

TÊN BÀI GIẢNG
Môn học: Giải phẫu
Bài: Tổng hợp thần kinh chi dưới
Đối tượng: Bác sỹ dài hạn chính quy
Năm học: 2009 – 2010

Giảng viên:

Hà nội - 2010

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
1. Phần thủ tục:
Bộ môn: Giải phẫu
Môn học: Giải phẫu
Đối tượng học viên: Bác sỹ dài hạn chính quy
Tên bài giảng: Tổng hợp thần kinh chi dưới
Tên giảng viên:
Năm học: 2009-2010
Thời gian giảng: 90 phút
2. Các mục tiêu học tập:
- Nắm chắc vị trí, cấu tạo, liên quan của DDRTK thắt lưng cùng
- Nẵm chắc nguyên uỷ, đường đi liên quan, vùng chi phối của các
nhánh bên của đám rối thần kinh thắt lưng cùng
3. Kỹ thuật tiến hành:
3.1 Loại bài giảng: Lý thuyết cơ bản.
3.2 Phương pháp dậy học: Diễn giảng, trình bày trực quan và
kiểm tra.
3.3 Hình thức tổ chức dậy học: Lên lớp tại giảng đường.
3.4 Phương tiện dậy học: Bảng, tranh vẽ, PowerPoint.
4. Phần thời gian và cấu trúc bài giảng:
4.1 Tổ chức lớp: 1’
4.2 Kiểm tra bài cũ: 4’
4.3 Giới thiệu tài liệu tham khảo, nghiên cứu: 2’
4.4 Tiến hành nội dung bài giảng

Nội dung bài giảng
I. Cấu trúc đám thắt lưng.

Thời
gian
35’

II. Đám rối thần kinh cùng

35

III. Ứng dụng lâm sàng

15

Những PPDH
vận dụng
Diễn giảng,
trình chiếu
powerpoint,
quan sát trực
quan.

Phương tiện
DH
Bảng,
powerpoint

Hoạt động
của HV
Nghe, nhìn,
ghi chép,
phát biểu.

5. Kiểm tra đánh giá (thông tin phản hồi): 3’
6. Tổng kết bài giảng:
7. Nhận xét và rút kinh nghiệm:
Thông qua
Chủ nhiệm bộ môn

Ngày tháng năm 2010
Người làm kế hoạch

THẦN KINH CHI DƯỚI
Các nhánh thần kinh vận động và cảm giác ở chi dưới tách ở đám rối
thắt lưng và đám rối cùng.
1. Đám rối thần kinh thắt lưng (ĐRTKTL)'' Plexus lumbalis'' Hình 1
ĐRTKTL do nhánh trước dây thần kinh sống thắt lưng (TL) I, II, III
nối với nhau tạo nên. Ngoài ra, tham gia tạo nên đám rối (ĐR) này còn có 1
phần nhánh trước dây thần kinh (TK) sống ngực XII và TK sống TLIV.
Nhánh trước của dây ThXII và LI tách ra hai dây bụng sinh dục lớn và
nhỏ
Nhánh trước của dây LII tách ra dây đùi bì.
Nhánh trước của dây LI và LII tách ra dây sinh dục đùi
Ngành bên trước của dây LI, LII, LIII, LIV tạo nên dây đùi
Ngành bên sau của dây LI, LII, LIII, LIV tạo nên dây bịt.
1.1. Các nhánh nhỏ của ĐRTKTL
* Dây TK chậu hạ vị (dây bụng - sinh dục lớn)
- Do một phần nhánh trước dây sống Th XII và LI tạo nên
- Chi phối: cơ chéo bé, cơ ngang bụng, da vùng bẹn bụng.
* Dây thần kinh chậu - bụng (dây bụng - sinh dục bé)
- Tách ra từ nhánh trước dây sống LI
- Chi phối các cơ rộng bụng rồi chui vào trong ống bẹn chi ph...
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
Số:…….
TÊN BÀI GIẢNG
Môn học: Giải phẫu
Bài: Tổng hợp thần kinh chi dưới
Đối tượng: Bác sỹ dài hạn chính quy
Năm học: 2009 – 2010
Giảng viên:
Hà nội - 2010
MẬT
Giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu - Người đăng: nghia-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải phẫu 9 10 547