Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu gia cầm

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y
Ch¬ng XII: Gi¶i phÉu gia cÇm
1.Bé x¬ng : skeleton
. §Æc ®iÓm chung:
- NhiÒu x¬ng kh«ng cã tuû, chØ cã hèc th«ng víi c¸c tói khÝ
1.1. Cét sèng: vertebral column
- Vïng cæ (cervical vertebra): Sè lîng ®èt sèng nhiÒu h¬n ë gia sóc nªn
cææ dµi, dÔ cö ®éng
Gµ cã 14 ®èt cæ VÞt : 15 ®èt Ngan: 13 ®èt
Ngçng: 18 Bå cÇu: 12 ®èt
MÆt khíp ®Òu låi vµ lâm theo mét chiÒu nªn c¸c ®èt khíp theo kiÓu
chèng óp lªn nhau. X¬ng Atlas chØ lµ mét vßng nhÉn kh«ng cã c¸nh.
X¬ng trôc cã mét mám r¨ng dµi.
- Vïng lng (thoracic veterbra): Gµ vµ bå c©u cã 7 ®èt
Ngçng vÞt 9 ®èt
C¸c ®èt lng ®Ýnh víi nhau thµnh mét t¶ng lµm chç dùa cho c¸nh
- Vïng h«ng khum (lumbar and sacral vertebrae): Gièng nhau vµ
khã ph©n biÖt. Mét sè x¬ng phÝa tríc t¸ch rêi nhau. C¸c x¬ng phÝa sau
®Ýnh víi nhau vµ ®Ýnh víi x¬ng chËu.
- X¬ng ®u«i (coccygeal vertabrae): Cã 7-8 ®èt ®u«i cßn ®Çy dñ mám
gai, mám ngang. Cc ®èt ®u«i cuèi cïng tù do. §èt tËn cïng to h¬n gäi lµ
x¬ng phao c©u.
§u«i cã t¸c dông lµm b¸nh l¸i khi bay.
1.2. Lång ngùc (thoracic cavity)
- X¬ng øc (sternum): Cã kÝch thíc lín, khoÎ lµm chç b¸m cho c¬.
MÆt trªn lâm, mÆt díi låi lµm chç b¸m cho c¬ vïng ngùc.
Gi÷a ®êng trung tuyÕn mÆt díi cã x¬ng lìi h¸i lµm t¨ng diÖn b¸m
cho c¬ ngùc. Tríc cã gß trªn øc, hai bªn gß cã r·nh ®Ó khíp víi x¬ng qu¹.
C¹nh bªn cã nh÷ng diÖn khíp ®Ó khíp víi x¬ng sên díi.
* Gµ: x¬ng øc yÕu h¬n, hai bªn x¬ng h¸i cã 4 mÎ chia x¬ng øc ra 4
mám.
* Bå c©u: x¬ng lìi h¸i to, c¸c mÎ trong biÕn thµnh lç
* VÞt: x¬ng øc to, khoÎ, h×nh hép
* X¬ng øc cñanh÷ng loµi chim bay khoÎ to.
- X¬ng sên (ribs):
* gµ, bå c©u: 7 ®«i
* vÞt: 8-9 ®«i
§Çu trªn khíp víi c¸c ®èt lng.
§o¹n gi÷a c¸c x¬ng sên phÝa tríc cã mét mám dÑt híng vÒ sau
tùa vµo mÆt ngoµi x¬ng sên sau nã lµm cho lång ngùc v÷ng ch¾c.
§o¹n sôn cña chim ho¸ x¬ng
Gi¶i phÉu gia cÇm
146
Giải phẫu gia cầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu gia cầm - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải phẫu gia cầm 9 10 997