Ktl-icon-tai-lieu

giải phẫu hệ tuần hoàn

Được đăng lên bởi buocchanvva2
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ TUẦN HOÀN
ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ
Bộ Môn Giải Phẫu Học
ĐH Y Dƣợc TP.Hồ Chí Minh

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

1

ĐẠI CƢƠNG
Heä tuaàn hoaøn goàm Tim vaø heä thoáng
maïch maùu.
Tim ñöôïc ví nhö moät caùi bôm, vöøa ñaåy
maùu ra caùc cô quan, vöøa huùt maùu töø
caùc cô quan veà.
Heä thoáng maïch maùu:
 Ñoäng maïch: Ñöa maùu töø tim ra.
 Tónh maïch: Daãn maùu veà tim.
 Baïch maïch
17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

2

ÑOÄNG MAÏCH

TÓNH MAÏCH

- Thaønh daøy
- Thaønh moûng
- Ñoä ñaøn hoài +++
- Ñoä ñaøn hoài +
- Daãn maùu ñoû töôi - Daãn
maùu

ñen
(ÑM phoåi ngöôïc laïi)
(TM phoåi ngöôïc laïi)
- Ñaäp theo nhòp tim
- Khoâng ñaäp theo nhòp
tim
- Toån thöông: Maùu ñoû - Toån thöông: Maùu
ñen chaûy ñeàu, chaäm
töôi baén thaønh tia,
hôn
thaønh voøi.

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

3

Về chức năng, người ta phân biệt vòng
đại tuần hoàn và vòng tiểu tuần hoàn.

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

4

Vòng đại tuần hoàn:
Máu đỏ tươi (chứa O2)
từ tâm thất trái theo
động mạch chủ mang
oxy đi đến nuôi các cơ
quan, tế bào. Sau đó,
máu trở thành máu đỏ
sẫm (chứa CO2 ), theo
hệ thống tĩnh mạch về
tâm nhĩ phải.

17 October 2014

Vòng tiểu tuần hoàn:
Máu đỏ sẫm (chứa CO2)
từ tâm thất phải theo
động mạch phổi lên phổi
để thực hiện quá trình
trao đổi khí. Sau đó trở
thành máu đỏ tươi
(chứa O2) theo tĩnh
mạch phổi về tâm nhĩ
trái.

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

5

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

6

TIM

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

7

Tim nằm trong lồng ngực, trung thất giữa,
trên cơ hoành, sau xương ức

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

8

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

9

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

10

Hình thể ngoài
Tim hình tháp: Đỉnh tim, đáy
tim và ba mặt: mặt trước, mặt
trái, mặt dưới.
Đỉnh tim: nhô ra trước và
sang trái, tương ứng vị trí
khoảng liên sườn 4-5 trên
đường giữa xương đòn trái.

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

11

Đáy tim: Quay ra sau.
Mặt trước: Mặt ức sườn, liên quan với
xương ức và các xương sườn, có rãnh
gian thất trước và rãnh vành.
Mặt trái: Liên quan với phổi và màng phổi
trái.
Mặt dưới: còn gọi là mặt hoành, nằm đè lên
cơ hoành, có rãnh gian thất sau và rãnh
vành

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

12

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

13

17 October 2014

BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

14

Hình thể trong
Tim chia thành 4 ngăn (4 buồng):
Tâm thất trái: Đẩy máu đỏ tươi (chứa O2 ) vào
động mạch chủ đi nuôi cơ thể.
Tâm thất phải: Đẩy máu đỏ sậm (chứa CO2 ) lên
phổi thực hiện quá trình tra...
17 October 2014
BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ
1
HỆ TUẦN HOÀN
ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ
Bộ Môn Giải Phẫu Học
ĐH Y Dƣợc TP.Hồ Chí Minh
giải phẫu hệ tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải phẫu hệ tuần hoàn - Người đăng: buocchanvva2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
giải phẫu hệ tuần hoàn 9 10 457