Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu vùng mông

Được đăng lên bởi Pierre De Tran
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GPH. VÙNG MÔNG

BS. Nguyễn Văn Đức

GPH. VÙNG MÔNG
1. Giới hạn
2. Các lớp của vùng mông
- Lớp nông
* Da và tổ chức dưới da
* Mạc nông
- Lớp sâu
* Cơ
* Mạch máu & thần kinh

Giới hạn
- Trên: mào chậu
- Dưới: nếp lằn mông
- Trong: mào cùng giữa
- Ngoài: đường nối GCTT
với mấu chuyển lớn

GPH. VÙNG MÔNG
1. Giới hạn
2. Các lớp của vùng mông
- Lớp nông
* Da và tổ chức dưới da
* Mạc nông
- Lớp sâu
* Cơ
* Mạch máu & thần kinh

Lớp nông của vùng mông
Da & tổ chức dưới da

TK. bì mông
trên
TK. bì mông
giữa
TK. bì mông
dưới

Lớp nông của vùng mông
Mạc nông

Lớp nông của vùng mông
Da
Lớp mỡ
dưới da

Mạc nông

Cân ngực- thắt lưng

Lớp sâu (Cơ mông lớn)

GPH. VÙNG MÔNG
1. Giới hạn
2. Các lớp của vùng mông
- Lớp nông
* Da và tổ chức dưới da
* Mạc nông
- Lớp sâu
* Cơ
* Mạch máu & thần kinh

Lớp sâu của vùng mông
Các cơ
Lớp nông

Lớp giữa

Lớp sâu

- Cơ mông lớn

- Cơ mông nhỡ

- Cơ mông bé

- Cơ căng mạc đùi

- Cơ hình lê

- Cơ bịt trong

Duỗi
Duỗi
Dạng
Dạng
Xoay
Xoay đùi
đùi

- Cơ sinh đôi trên
- Cơ sinh đôi dưới
Xoay
Xoay ngoài
ngoài đùi
đùi
- Cơ bịt ngoài
- Cơ vuông đùi

10 = 2 + 2 + 2(3)

Lớp nông

Cơ
mông
lớn

Cơ căng
mạc đùi

Lớp nông
Cơ mông lớn
Mạc nông (mép cắt)

Mạc đùi

Dải chậu-chày

Lớp nông
Cơ căng mạc đùi

Dải chậu-chày

Lớp nông

Lớp nông

?
?
?

Lớp giữa

Cơ mông nhỡ

Cơ hình lê

Lớp giữa
Cơ mông nhỡ

Lớp giữa

Cơ hình lê

Bó mạch-TK
mông trên

Bó mạch-TK
mông dưới
Bó mạch-TK
thẹn
TK. ngồi

Cơ hình lê: một mốc cơ quan trọng của vùng mông

Liên quan giữa cơ hình lê với
các bó mạch-TK vùng mông

Vùng tiêm mông an toàn

Lớp sâu

Cơ bịt ngoài

Lớp sâu

Cơ mông bé

Lớp sâu
Cơ bịt trong

Cơ sinh đôi trên & dưới

Lớp sâu

Lớp sâu
Cơ bịt ngoài

Lớp sâu
Cơ vuông đùi

Lớp sâu

Lớp sâu

Lớp sâu

Học viên hãy tự chú thích sơ đồ này

Lớp sâu

Vị trí tương đối của các cơ bịt & lỗ bịt

GPH. VÙNG MÔNG
1. Giới hạn
2. Các lớp của vùng mông
- Lớp nông
* Da và tổ chức dưới da
* Mạc nông
- Lớp sâu
* Cơ
* Mạch máu & thần kinh

trên cơ hình lê
dưới cơ hình lê

Lớp sâu
Bó mạch-TK. trên cơ hình lê
- ĐM. mông trên
- TK. mông trên
Bó mạch-TK. dưới cơ hình lê
- TK. bì đùi sau
- ĐM. mông dưới
- TK. mông dưới
- TK. ngồi
- ĐM. thẹn trong
- TK. thẹn

Lớp sâu

TK. bì đùi sau
TK. ngồi

Lớp sâu

Điểm Valleix

Lớp sâu

Xác định mốc để gây tê TK. ngồi

GCST
GCST

Lỗ
Lỗ cùng
cùng
Mấu
Mấu chuyển
chuyển lớn
lớn

Ụ
Ụ ngồi
ngồi

TK.
TK. ngồi
ngồi

Lớp sâu

Lớp sâu

Lớp sâu

Lớp sâu

Lớp sâu

Đường đi của mạch máu & TK. từ vùng chậu
đi qua vùng mông, đùi & đ...
BS. Nguyễn Văn Đức


Giải phẫu vùng mông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu vùng mông - Người đăng: Pierre De Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giải phẫu vùng mông 9 10 556