Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI PHẪU 
XƯƠNG CHI 
DƯỚI
Giảng viên: Nguyễn Thị Tùng
Bộ môn: Hình Thái Học
Khoa: Y Học Cơ Sở

GIẢI PHẪU
XƯƠNG CHI DƯỚI
MỤC TIÊU:
1- MÔ TẢ DƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ CỦA XƯƠNG CHI DƯỚI.
2- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO CỦA CÁC XƯƠNG CHI DƯỚI.
3- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG
CÁC KHỚP HÔNG, KHỚP GỐI.

XƯƠNG CHI DƯỚI
ĐAI HÔNG:

XƯƠNG CỘT SỐNG

XƯƠNG CHẬU

XƯƠNG ĐÙI

XƯƠNG CHI DƯỚI
1- XƯƠNG CHẦU:
1.1- ĐỊNH HƯỚNG:

1- ĐẶT XƯƠNG ĐỨNG THẲNG, ĐẦU CÓ LỖ
QUAY XUỐNG DƯỚI

2- MẶT CÓ HỐ LÕM HƯỚNG RA NGOÀI

3- BỜ CÓ KHUYẾT LỚN HƯỚNG RA SAU

XƯƠNG CHI DƯỚI
1- XƯƠNG CHẦU:
1.2- MÔ TẢ:
BỜ TRÊN

X. CÁNH CHẬU

BỜ TRƯỚC
BỜ DƯỚI

MẶT TRONG

U

ỒI
NG
X.

BỚ SAU

MẶT NGOÀI

M
X.

XƯƠNG CHI DƯỚI
1- XƯƠNG CHẦU:
1.2- MÔ TẢ:
MÀO CHẬU
GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN
GAI CHẬU SAU TRÊN
GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI
GAI CHẬU
SAU DƯỚI

GÒ CHẬU MU
KHUYẾT NGỒI LỚN
GAI NGỒI
CỦ MU

KHUYẾT NGỒI BÉ
Ụ NGỒI

XƯƠNG CHI DƯỚI
1- XƯƠNG CHẦU:
1.2- MÔ TẢ:
1.2.2- MẶT NGOÀI:
DIỆN NGUYỆT

ĐƯỚNG MÔNG SAU
ĐƯỜNG MÔNG TRÊN

HỐ Ổ CỐI

KHUYẾT Ổ CỐI

ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI

CỦ MU
MÀO BỊT
LỔ BỊT

XƯƠNG CHI DƯỚI
1- XƯƠNG CHẦU:
1.2- MÔ TẢ:
1.2.2- MẶT TRONG:

HỐ CHẬU
ĐƯỜNG CUNG

RÃNH BỊT

DIỆN TAI

XƯƠNG CHI DƯỚI
EO TRÊN

ĐƯỜNG KÍNH CHÉO
EO DƯỚI
ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI

IỮ
A
EO
G

EO
T

R ÊN

KHUNG CHẬU

EO

D

I
Ớ
Ư

KHUNG CHẬU

ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU
ĐƯỜNG KÍNH NGANG

XƯƠNG CHI DƯỚI

XƯƠNG CHI DƯỚI
2- XƯƠNG ĐÙI:
2.1- ĐỊNH HƯỚNG:

1- ĐẶT XƯƠNG ĐÚNG THẲNG, ĐẦU TRÒN TO
HƯỚNG LÊN TRÊN VÀ VÀO TRONG
2- BỜ CÓ CẠNH SẮC HƯỚNG RA SAU

XƯƠNG CHI DƯỚI
2- XƯƠNG ĐÙI:
2.2- MÔ TẢ:
2.2.1- THÂN XƯƠNG:
ĐẦU TRÊN

MÉP TRONG
MÉP NGOÀI
THÂN

ĐƯỜNG RÁP

ĐẦU DƯỚI

XƯƠNG CHI DƯỚI

2- XƯƠNG ĐÙI:
2.2- MÔ TẢ:
2.2.2- ĐẦU TRÊN:

CHỎM

MẤU CHUYỂN LỚN

CỔ

HỐ CHỎM ĐÙI

HỐ GIAN MẤU

MÀO GIAN MẤU

MẤU CHUYỂN BÉ

LỒI CỦ CƠ MÔNG

ĐƯỜNG GIAN MẤU

ĐƯỜNG LƯỢC
MẶT SAU

MẶT TRƯỚC

XƯƠNG CHI DƯỚI

2- XƯƠNG ĐÙI:
2.2- MÔ TẢ:
2.2.3- ĐẦU DƯỚI:

MẶT TRƯỚC

ĐƯỜNG RÁP

MẶT SAU

DIỆN KHOEO
CỦ TRÊN
LỒI CẦU TRONG
CỦ TRÊN
LỒI CẦU NGOÀI

DIỆN BÁNH CHÈ

CỦ CƠ KHÉP

LỒI CẦU
TRONG

LỒI CẦU
NGOÀI
HỐ GIAN LỒI CẦU

XƯƠNG CHI DƯỚI

XƯƠNG CHI DƯỚI
3- XƯƠNG CẲNG CHÂN:
BỜ TRƯỚC

X. MÁC

X. CHÀY

NG

MẶT SAU
BỜ GIAN CỐT

MẶT SAU
BỜ TRONG

THÂN

TR
O

THÂN

MẶT
N
G
O
ÀI

M
ẶT

NG
TRO

BỜ TRƯỚC

MẶT

MẶ
TN
GO
ÀI

ĐẦU TRÊN

XƯƠNG CHÀY

XƯƠNG MÁC

BỜ SAU

ĐẦU DƯỚI

XƯƠNG CHI DƯỚI
3.1- XƯƠNG CHÀY:
3.1.1- ĐỊNH HƯỚNG:

1- ĐẶT XƯƠNG ĐỨNG THẲNG, ĐẦU TO
HƯỚNG LÊN TRÊN
2- BỜ SẮC CẠNH HƯỚNG RA TRƯỚC

3- MẤU NHỌN ĐẦU DƯỚI HƯỚNG VÀO TRONG

XƯƠNG CHI DƯỚI
3.1- XƯƠNG CHÀY:
3.1.2- MÔ TẢ:
3.1.2.1- ĐẦU TRÊN:

CỦ GIAN...
Giảng viên
Giảng viên
:
:
Nguyễn
Nguyễn
Thị
Thị
Tùng
Tùng
Bộ môn: Hình Thái Học
Bộ môn: Hình Thái Học
Khoa: Y Học Cơ Sở
Khoa: Y Học Cơ Sở
GI I PH U
GI I PH U
X NG CHI ƯƠ
X NG CHI ƯƠ
D IƯỚ
D IƯỚ
Giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giải phẫu 9 10 387