Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sơ cấp nghề thú y

Được đăng lên bởi hungcuongtpt
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHAÀN I
CAÙCH SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ THUÙ Y
I. CAÙCH SÖÛ DUÏNG NHIEÄT KEÁ
1. Môû ñaàu:
Nhieät keá laø moät duïng cuï thuù y raát caàn thieát, duøng ñeå khaùm beänh cho gia suùc.
Söû duïng nhieät keá ñuùng kyõ thuaät giuùp chuùng ta xaùc ñònh chính xaùc thaân nhieät cho gia
suùc, töø ñoù coù theå xaùc ñònh ñöôïc tình traïng söùc khoeû cua vaät nuoâi.
2. Caáu taïo:
Nhieät keá coù caáu taïo hình que, deït, chieàu daøi khoaûng 15 cm, chieàu roäng 1cm,
chieàu daøy 0,5 cm. Ñöôïc caáu taïo bôûi 2 boä phaän chính:
- Phaàn chöùa thuyû ngaân: Goàm 1 baàu thuyû ngaân ôû ñaàu nhieät keá ñöôïc boïc trong 1
lôùp inox laø nôi tieáp xuùc vôùi nieâm maïc khi ta ño thaân nhieät cho gia suùc, vaø moät coät thuyû
ngaân nhoû daøi suoát gaàn heát chieàu daøi nhieät keá, phaàn noái vôùi baàu thuyû ngaân coù nuùt thaét
coù taùc duïng ngaên khoâng cho coät thuyû ngaân trôû baàu veà khi ta laáy nhieät keá ra khoûi cô
theå.
- Phaàn voû thuyû tinh: Laø phaàn bao boïc coät vaø baàu thuyû ngaân baèng thuyû tinh trong
suoát, beân trong lôùp voû coù vaïch chia ñoä theå hieän nhieät ñoä khi ño.
Thang ño töø 350C ñeán 420C. Taïi vaïch 370C ñöôïc in baèng möïc ñoû. Ñoa laø vaïch
theå hieän nhieät ñoä bình thöôøng cuûa cô theå khoeû maïnh.
3. Thaân nhieät cuûa cô theå vaø söï thay ñoåi thaân nhieät:
- Thaân nhieät cuûa cô theå: ôû gia suùc khoeû maïnh, bình thöôøng thaân nhieät luoân dao
ñoäng töø 37 - 380C. Khi aên no, khi vaän ñoäng nhieàu, khi thôøi tieát noùng böùc thaân nhieät coù
theå cao hôn bình thöôøng. Traùi laïi khi bò öôùt laïnh do möa, nöôùc doäi chuoàng, taém, gioù
luøa, thôøi tieát laïnh ñoät ngoät… Thaân nhieät coù theå thaáp hôn bình thöôøng.
- Hieän töôøng thay ñoåi thaân nhieät khi maéc beänh: coù 2 tröôøng hôïp:
* Soát: Khi thaân nhieät gia suùc cao hôn 380C vaø duy trì trong thôøi gian daøi goïi laø
soát. Coù caùc möùc ñoä soát nhö: soát raát cao, soát cao, soát vöøa vaø soát nheï. Nguyeân nhaân gaây
hieän töôïng soát thöôøng laø: bò nhieãm truøng, bò chaán thöông, caûm noùng, caûm naéng…
* Haï nhieät: Khi thaân nhieät gia suùc thaáp hôn 370C vaø duy trì trong thôøi gian daøi
goïi laø hieän töôïng haï nhieät. Nguyeân nhaân gaây hieän töôïng haï nhieät thöôøng laø: thieáu huït

1

canxi, bò maát nöôùc do tieâu chaûy caáp tính, gia suùc bò beänh maõn tính, suy dinh döôõng,
chaûy nhieàu maùu…
4. Caùch söû duïng:
Nhieät keá ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh thaân nhieät cho gia suùc, döïa treân nguyeân taéc
giaûn nôû do nhieät ñoä cuûa thuyû ngaân beân trong nhieät keá. Caùch söû ...
PHAÀN I
CAÙCH SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ THUÙ Y
I. CAÙCH SÖÛ DUÏNG NHIEÄT KEÁ
1. Môû ñaàu:
Nhieät keá laø moät duïng cuï thuù y raát caàn thieát, duøng ñeå khaùm beänh cho gia suùc.
Söû duïng nhieät keá ñuùng k thuaät giuùp chuùng ta xaùc ñònh chính xaùc thaân nhieät cho gia
suùc, töø ñoù coù theå xaùc ñònh ñöôïc tình traïng söùc khoeû cua vaät nuoâi.
2. Caáu taïo:
Nhieät keá c caáu taïo hình que, deït, chieàu daøi khoaûng 15 cm, chieàu roäng 1cm,
chieàu daøy 0,5 cm. Ñöôïc caáu taïo bôûi 2 boä phaän chính:
- Phaàn chöùa thu ngaân: Goàm 1 baàu thu ngaân ôû ñaàu nhieät k ñöôïc boïc trong 1
lôùp inox laø nôi tieáp xuùc vôùi nieâm maïc khi ta ño thaân nhieät cho gia suùc, vaø moät coät thuyû
ngaân nhoû daøi suoát gaàn heát chieàu daøi nhieät keá, phaàn noái vôùi baàu thuyû ngaân coù nuùt thaét
coù taùc duïng ngaên khoâng cho coät thuyû ngaân trôû baàu veà khi ta laáy nhieät keá ra khoûi
theå.
- Phaàn voû thuyû tinh: Laø phaàn bao boïc coät vaø baàu thuyû ngaân baèng thuyû tinh trong
suoát, beân trong lôùp voû coù vaïch chia ñoä theå hieän nhieät ñoä khi ño.
Thang ño töø 350C ñeán 420C. Taïi vaïch 370C ñöôïc in baèng möïc ñoû. Ñoa laø vaïch
theå hieän nhieät ñoä bình thöôøng cuûa cô theå khoeû maïnh.
3. Thaân nhieät cuûa cô theå vaø söï thay ñoåi thaân nhieät:
- Thaân nhieät cuûa theå: ôû gia suùc khoeû maïnh, bình thöôøng thaân nhieät luoân dao
ñoäng töø 37 - 380C. Khi aên no, khi vaän ñoäng nhieàu, khi thôøi tieát noùng böùc thaân nhieät coù
theå cao hôn bình thöôøng. Traùi laïi khi öôùt laïnh do möa, nöôùc doäi chuoàng, taém, gioù
luøa, thôøi tieát laïnh ñoät ngoät… Thaân nhieät coù theå thaáp hôn bình thöôøng.
- Hieän töôøng thay ñoåi thaân nhieät khi maéc beänh: coù 2 tröôøng hôïp:
* Soát: Khi thaân nhieät gia suùc cao hôn 380C vaø duy trì trong thôøi gian daøi goïi laø
soát. Coù caùc möùc ñoä soát nhö: soát raát cao, soát cao, soát vöøa vaø soát nheï. Nguyeân nhaân gaây
hieän töôïng soát thöôøng laø: bò nhieãm truøng, bò chaán thöông, caûm noùng, caûm naéng…
* H nhieät: Khi thaân nhieät gia suùc thaáp hôn 370C vaø duy trì trong thôøi gian daøi
goïi laø hieän töôïng haï nhieät. Nguyeân nhaân gaây hieän töôïng haï nhieät thöôøng laø: thieáu huït
1
Giáo trình sơ cấp nghề thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sơ cấp nghề thú y - Người đăng: hungcuongtpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình sơ cấp nghề thú y 9 10 150