Ktl-icon-tai-lieu

Glucide và vai trò trong thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenxuancuong
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2095 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƢƠNG 2: Glucide và vai trò trong thực phẩm
Glucide

Cn(H2O)n

Hóa thực phẩm

polyhydroxyceton
Polyhydroxyaldehyd

polymer của các hợp chất này

Đƣờng đơn
Glucide

(monosaccharide
)
Đƣờng đa

Oligosaccharide

Polysaccharide
Lƣơng thực cơ bản
Vai trò

chiếm tỷ lệ quan trọng trong khẩu phần ăn

Tạo keo, tạo gel, tạo vị ngọt, tạo nên bột nhào

Tiền tố chất thơm và chất màu
Bộ môn Công nghệ hóa học

1

Polyhydroxy aldehydes

Monosaccharide

Hóa thực phẩm

Polyhydroxyketoses

Mạch
thẳng

Mạch

Mạch vòng

Vòng
pyranose

Bộ môn Công nghệ hóa học

Vòng
furanose

2

Hóa thực phẩm

Cấu trúc aldose chứa từ 3 đến 6 C
Bộ môn Công nghệ hóa học

3

Hóa thực phẩm

Đường ketose

Bộ môn Công nghệ hóa học

4

Hóa thực phẩm

Vòng Pyranose

β – D- Glucopyranose

α – D- Glucopyranose
Bộ môn Công nghệ hóa học

5

Hóa thực phẩm

Đồng phân hóa glucose

Bộ môn Công nghệ hóa học

6

Hóa thực phẩm

Vòng Furanose

β- D-Fructose

α- D-Fructose
Bộ môn Công nghệ hóa học

7

Hóa thực phẩm

Các dạng đồng phân của Fructose

Bộ môn Công nghệ hóa học

8

Hóa thực phẩm

C
ấ
u
h
ì
n
h

Bộ môn Công nghệ hóa học

9

Hóa thực phẩm

4C

1

Bộ môn Công nghệ hóa học

1C

4

10

Tính chất vật lý
•

Tính hút ẩm:

Hóa thực phẩm

+ Cấu trúc: nhiều gốc _OH
+ Độ tinh khiết

- Làm giảm Aw
- Giữ ẩm cho sản phẩm

+ Đồng phân quang học dạng L, D

•

Tính hòa tan:
+ Tan trong nƣớc (đồng phân α/β)
+ Ít tan trong ethanol
+ Không tan trong dung môi hữu cơ
Bộ môn Công nghệ hóa học

11

+ Đa số monosaccharide

•

Tính cảm quan:

Hóa thực phẩm

và các alcohol có vị ngọt.

Đƣợc đánh giá qua
độ ngọt

Độ ngọt phụ thuộc
vào

+ 1 số có vị
ngọt đắng: β-Dmannose

•
Vị ngọt: ngọt thanh, ngọt chát,
ngọt đắng

+ Loại đƣờng
+ Nồng độ
+ Nhiệt độ
+ pH

+ Đồng phân
+ Chất thơm
+ Màu sắc
Bộ môn Công nghệ hóa học

12

Hóa thực phẩm

Độ ngọt

Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến độ ngọt của đƣờng
Bộ môn Công nghệ hóa học

13

Độ ngọt

Hóa thực phẩm

Thƣờng chọn saccharose làm đƣờng chuẩn
cùng nồng độ, khác độ ngọt

So sánh nồng độ

So sánh với 1 chất đƣờng chuẩn
So sánh nồng độ
Pha các loại đƣờng khác nhau ở cùng nồng
độ, nếm vị ngọt

So sánh ngƣỡng gây
ngọt

Nồng độ thấp nhất ở đó cảm nhận đƣợc vị ngọt
Khác nồng độ, cùng độ ngọt

Bộ môn Công nghệ hóa học

14

Bảng độ ngọt tƣơng đối của một số loại đƣờng

Hóa thực phẩm

Loại đường

Độ ngọt tương đối Loại đường

Độ ngọt tương

đối
Đường nghịch

95

D-Mannitol

69

D-Fructose

114

D-Xylose

67

D-Glucose

69

D-xylitol

102

D-Sorbitol

51

Lactose

39

D-Galactose

63

Maltose

...
H ó a th c ph m
CHƢƠNG 2: Glucide và vai trò trong thc phm
B môn Công ngh hóa hc 1
Glucide C
n
(H
2
O)
n
Polyhydroxyaldehyd
polyhydroxyceton
polymer ca các hp cht này
Đƣờng đơn
(monosaccharide
)
Đƣờng đa
Oligosaccharide
Polysaccharide
Glucide
chiếm tỷ lệ quan trọng trong khẩu phần ăn
Vai trò
Lƣơng thực cơ bản
Tạo keo, tạo gel, tạo vị ngọt, tạo nên bột nhào
Tiền tố chất thơm chất màu
Glucide và vai trò trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Glucide và vai trò trong thực phẩm - Người đăng: nguyenxuancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Glucide và vai trò trong thực phẩm 9 10 186