Ktl-icon-tai-lieu

Gmp who

Được đăng lên bởi thanhpham2405
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2417 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /2011/TT-BYT
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng
nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
__________________________

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị Quyết 62/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn
giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
Xét tình hình thực tiễn triển khai nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản
xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tại các cơ sở sản xuất
thuốc từ dược liệu;
Bộ Y tế quy định về nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp
dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở
sản xuất thuốc từ dược liệu như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ
trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối
với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
2. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thẩm định điều kiện sản xuất
thuốc từ dược liệu trong các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để sản xuất thuốc từ dược liệu hoặc hợp tác
1

xã và các cơ sở khác thực hiện các hoạt động liên quan đến sản xuất thuốc từ
dược liệu (trong Thông tư này gọi chung là cơ sở).
2. Thuốc từ dược liệu là thuốc được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc
tự nhiên từ động vật, thực vật hoặc khoáng chất.
Thuốc có hoạt chất tinh khiết được chiết xuất từ dược liệu, thuốc có sự kết
hợp dược liệu với các hoạt chất hóa học tổng hợp không gọi là thuốc từ dược
liệu.
3. Thuốc đông y là thuốc từ dược liệu, được bào chế theo lý luận và phương
pháp của y học cổ truyền của các nước phương Đông.
Chương II
NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU
Điều 3. Quy định về chất lượng dược liệu
1. Tất cả các dược liệu đưa vào sản xuất thuốc dùng cho người phải đượ...
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
________
Số: 16 /2011/TT-BYT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng
nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
__________________________
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ máy
Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị Quyết 62/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn
giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
Xét tình hình thực tiễn triển khai nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản
xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tại các sở sản xuất
thuốc từ dược liệu;
Bộ Y tế quy định về nguyên tắc sản xuất thuốc t dược liệu lộ trình áp
dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với sở
sản xuất thuốc từ dược liệu như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
1. Thông này quy định về nguyên tắc sản xuất thuốc t dược liệu lộ
trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối
với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
2. Thông này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thẩm định điều kiện sản xuất
thuốc từ dược liệu trong các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
Điu 2. Gii thích thut ng
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để sản xuất thuốc từ dược liệu hoặc hợp tác
1
Gmp who - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gmp who - Người đăng: thanhpham2405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Gmp who 9 10 608