Ktl-icon-tai-lieu

Hàn the - chất phụ gia thực phẩm

Được đăng lên bởi Nơi Cuối Con Đường
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN



BÀI TẬP CÁ NHÂN

HÀN THE – CHẤT PHỤ GIA THỰC
PHẨM
VÀ
SỨC KHỎE CON NGƢỜI
GVHD: TS.LÊ QUỐC TUẤN
THỰC HIỆN: LƢƠNG VĂN PHÁT
LỚP: DH13QM
MSSV: 13149296

HCM, 22/8/2015

KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU ...............................................................................................2
Chƣơng 1 ...........................................................................................................4
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT PHỤ GIA THỰC
PHẨM................................................................................................................4
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM...........................................................................4
1.2. VAI TRÒ CỦA CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM ................................6
Chƣơng 2 ...........................................................................................................8
VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HÀN THE TRONG .......................................................8
THỰC PHẨM ...................................................................................................8
2.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm hiện nay .................................................8
2.2 Tình trạng sử dụng hàn the trong thực phẩm .........................................8
2.3 Tác hại ..................................................................................................14
2.4 Vì sao hàn the vẫn đƣợc sử dụng rộng rãi ?.........................................15
2.4.1 Ngƣời bán .......................................................................................15
2.4.2 Ngƣời mua ......................................................................................15
2.5 Khó khăn trong công tác quản lý .........................................................16
Chƣơng 3 .........................................................................................................18
GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ................................................................................18
3.1 Giải pháp ..............................................................................................18
 Đối với ngƣời tiêu dùng .......................................................................18
 Đối với các cơ sở sản xuất ...................................................................18
3.2 Kiến nghị ..............................................................................................19
CH...
TRƢỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƢNG VÀ TÀI NGUYÊN

BÀI TP CÁ NHÂN
HÀN THE CHT PH GIA THC
PHM
SC KHỎE CON NGƢỜI
GVHD: TS.LÊ QUC TUN
THC HIỆN: LƢƠNG VĂN PHÁT
LP: DH13QM
MSSV: 13149296
HCM, 22/8/2015
Hàn the - chất phụ gia thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn the - chất phụ gia thực phẩm - Người đăng: Nơi Cuối Con Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hàn the - chất phụ gia thực phẩm 9 10 81