Ktl-icon-tai-lieu

Helicobacter pylory

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các Phác Đồ Điều Trị Helicobacter pylori

I- Điều Trị Bước Đầu: Nhiều phác đồ điều trị Helicobacter pylori đã được
đánh giá trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Tuy đã có rất nhiều
nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể xác định được phác đồ điều trị tối ưu. Phác đồ
điều trị được chọn phải hiệu quả, nhưng cũng cần phải tính đến các yếu tố chi phí,
tác dụng phụ, và tiện lợi trong sử dụng. Đã xác định được một số yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả điều trị được tóm tắt ở phần sau [6].

II- Điều Trị Bộ 3 (Triple therapy)
- Phác đồ tiệt trừ H. pylori thường được khuyên dùng nhất cho điều trị đầu
tay là điều trị bộ 3 gồm một thuốc ức chế bơm proton (vd lansoprazole 30 mg
ngày 2 lần, omeprazole 20 mg ngày 2 lần, pantoprazole 40 mg ngày 2 lần,
rabeprazole 20 mg ngày 2 lần, hoặc esomeprazole 40 mg ngày 1 lần), amoxicillin
(1 g ngày 2 lần), và clarithromycin (500 mg ngày 2 lần) trong 7 đến 14 ngày.
- Dùng thuốc trong thời gian lâu hơn (14 so với 7 ngày) có thể hiệu quả hơn
trong tiệt trừ vi khuẩn, nhưng điều này vẫn còn nhiều tranh luận [7-9].
- Một phân tích gộp cho thấy kéo dài điều trị bộ 3 có thuốc ức chế bơm
proton PPI, từ 7 lên đến 14 ngày chỉ tăng thêm 5 % tỉ lệ tiệt trừ vi khuẩn [9].
- Đa số nghiên cứu dựa trên phác đồ điều trị bộ 3 có chứa amoxicillin.
- Đa số tác giả đề nghị điều trị từ 10 ngày đến 2 tuần. Kết hợp lansoprazole,
amoxicillin, và clarithromycin, Prevpac (TAP Pharmaceuticals Inc).

- Có thể dùng metronidazole (500 mg ngày 2 lần) thay thế cho amoxicillin,
nhưng chỉ trong những trường hợp bệnh nhân dị ứng với penicillin do
metronidazole rất hay bị đề kháng và có thể làm giảm bớt hiệu quả điều trị.

III- Điều Trị Theo Trình Tự (Sequential therapy)
- Điều trị bộ 3 theo trình tự dùng 3 kháng sinh có thể cải thiện tỉ lệ tiệt trừ
vi khuẩn, đặc biệt đối với những dòng vi khuẩn kháng clarithromycin.
- Một thử nghiệm bao gồm 300 bệnh nhân bị chứng khó tiêu hoặc loét tiêu
hoá có H. pylori dương tính và được cho dùng ngẫu nhiên 10-ngày phác đồ điều trị
trình tự (40 mg pantoprazole, 1 g amoxicillin, và placebo, mỗi thứ uống ngày 2 lần
trong 5 ngày đầu, tiếp theo là 40 mg pantoprazole, 500 mg clarithromycin, và 500
mg tinidazole, mỗi thứ uống ngày 2 lần trong 5 ngày còn lại)
Hoặc 10 ngày điều trị tiêu chuẩn (40 mg pantoprazole, 500 mg
clarithromycin, và 1 g amoxicillin, mỗi thứ uống ngày 2 lần) [10].
- Cả hai phác đồ đều được dung nạp tốt nhưng tỉ lệ tiệt trừ ở nhóm điều trị
theo trình tự cao hơn đáng kể so với nhóm điều trị tiêu chuẩn (89 so với 77%).
- Các k...
Các Phác Đồ Điu Tr Helicobacter pylori
I- Điu Tr Bước Đầu: Nhiu phác đồ điu tr Helicobacter pylori đã được
đánh giá trong các th nghim ngu nhiên có đối chng. Tuy đã có rt nhiu
nghiên cu nhưng vn chưa th xác định được phác đồ điu tr ti ưu. Phác đồ
điu tr được chn phi hiu qu, nhưng cũng cn phi tính đến các yếu t chi phí,
tác dng ph, và tin li trong s dng. Đã xác định được mt s yếu t nh
hưởng đến hiu qu điu tr được tóm tt phn sau [6].
II- Điu Tr B 3 (Triple therapy)
- Phác đồ tit tr H. pylori thường được khuyên dùng nht cho điu tr đầu
tay là điu tr b 3 gm mt thuc c chế bơm proton (vd lansoprazole 30 mg
ngày 2 ln, omeprazole 20 mg ngày 2 ln, pantoprazole 40 mg ngày 2 ln,
rabeprazole 20 mg ngày 2 ln, hoc esomeprazole 40 mg ngày 1 ln), amoxicillin
(1 g ngày 2 ln), và clarithromycin (500 mg ngày 2 ln) trong 7 đến 14 ngày.
- Dùng thuc trong thi gian lâu hơn (14 so vi 7 ngày) có th hiu qu hơn
trong tit tr vi khun, nhưng điu này vn còn nhiu tranh lun [7-9].
- Mt phân tích gp cho thy kéo dài điu tr b 3 có thuc c chế bơm
proton PPI, t 7 lên đến 14 ngày ch tăng thêm 5 % t l tit tr vi khun [9].
- Đa s nghiên cu da trên phác đồ điu tr b 3 có cha amoxicillin.
- Đa s tác gi đề ngh điu tr t 10 ngày đến 2 tun. Kết hp lansoprazole,
amoxicillin, và clarithromycin, Prevpac (TAP Pharmaceuticals Inc).
Helicobacter pylory - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Helicobacter pylory - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Helicobacter pylory 9 10 115