Ktl-icon-tai-lieu

HIV / AIDS

Được đăng lên bởi Anh Vu Tran
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Please purchase a personal
license.

HIV / AIDS

Ths. Bs. Dương HỒng phúc

Đại cương
HIV "Human Immunodeficiency Virus" là vi
rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm
cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại
các tác nhân gây bệnh.
AIDS "Acquired Immune Deficiency
Syndrome" là hội chứng suy giảm miễn
dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được
biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ
hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử
vong.

LÒCH SÖÛ
ª 1981, M. Gottlie ( Los Angeles) moâ taû beänh phoåi do P. carinii treân
moät ngöôøi nam giaûm CD4.

ª Sau ñoù CDC noùi ñeán beänh naøy treân nhoùm nam ñoàng tính luyeán aùi,
keøm bieåu hieän nhieãm truøng cô hoäi, sarcome Kaposi

Beänh ñöôïc

goïi teân: Hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi = AIDS

ª 1983 F.B.Sinoussi; J.C. Chermann; L. Montanier phaân laäp ñöôïc
HIV1 töø haïch moät beänh nhaân bò hoäi chöùng haïch to keùo daøi.

LÒCH SÖÛ

ª 1984: Chöùng minh ñöôïc teá baøo ñích cuûa vi ruùt laø teá baøo
lympho CD4.
ª 1985: Sinh phaåm chaån ñoaùn.
ª 1986: phaân laäp ñöôïc HIV2.

LÒCH SÖÛ

ª Naêm 1990: CD4 laø chæ soá quan troïng trong theo doõi vaø
tieân löôïng söï tieán trieån cuûa beänh.
ª 1995-1996: Ñònh löôïng vi ruùt trong huyeát töông giuùp
tieân löôïng, quyeát ñònh vaø theo doõi ñieàu trò.
ª Cho ñeán nay ñaõ coù nhieàu loaïi thuoác duøng ñieàu trò
nhaèm giuùp beänh nhaân keùo daøi cuoäc soáng. Söû duïng ña trò
( 3 thöù thuoác) laø phöông phaùp toát trong ñieàu trò.

Tính chất
Hoï Lentivirinae, gioáng Retrovirus
Nhaân hình truï
Genome 2 chuoãi RNA, daøi 9.2 kb
Hình cầu
Đường kính 80 – 100nm
Nhân ARN, hình cầu, sợi dương
Có màng bao

CAÁU TRUÙC CUÛA VIRUS HIV
U3 R U5

U3 R U5
env

vpr
5’ LTR

gag

vif
pol

LTR 3’

rev
vpu

nef
tat

gp120 Glycoprotein voû
gp41
Env
Matrice (p17)
Capside (p24)
Nucléocapside
(p7 et p6)

Protéines
Gag

Protein virus coù hoaït tính
enzyme (IN, RT et PRT)
ARN génomique

Protéines
Pol

Tính chất
Lớp võ ngoài (màng bọc) là lớp lipid,
glycoprotein có trọng lượng phân tử
160 kilodalton (gp160).
Glycoprotein 120 kilodalton (gp120), có
nhiệm vụ nhận dạng và bám tế bào đích.
Glycoprotein 41 kilodalton (gp41) xuyên
qua màng bọc và đóng vai trò trung gian
trong việc hòa màng giữa màng bọc HIV
và màng tế bào đích.

Tính chất
Lớp võ trong (Capsid):
Lớp ngoài hình cầu, protein18 kilodalton
(p17) HIV1 và P16 HIV2
Lớp trong hình trụ, protein 24 kilodalton
(p24) là kháng nguyên đặc hiệu nhóm

Lõi (Nhân):
Bộ gen gồm 2 chuỗi ARN giống nhau, có
gắn men phiên mã ngược. Có 3 gen đặc
hiệu HIV là GAG, POL ...
Please purchase a personal
license.
HIV / AIDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HIV / AIDS - Người đăng: Anh Vu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
HIV / AIDS 9 10 359