Ktl-icon-tai-lieu

hô hấp

Được đăng lên bởi trantuansm91
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÔ HẤP TẾ BÀO
Mục tiêu học tập
1. Nêu được 9 bước phản ứng của sự đường
phân và các sản phẩm tạo thành khi không có
oxy.
2. Trình bày các giai đoạn của chu trình Krebs và
các sản phẩm của mỗi giai đoạn.
3. Giải thích cơ chế sự hình thành ATP trong
chuỗi chuyền điện tử.
4. Nêu được vị trí của các chất cản sự hô hấp tế
bào.

HÔ HẤP TẾ BÀO
HH là quá trình oxy hóa thức ăn kèm theo tổng
hợp ATP xảy ra trong TB
Kết quả các phân tử lipid, polysaccharid, acid
béo & protein bị phân hủy ⇨ CO2, nước, ATP
(Adenosin triphosphate) cần cho họat động sống
của TB. Nguồn NL quan trọng nhất của TB là
glucose.
Mất nguyên tử hydrogen
C6H12O6 + 6 O2 ⇨ 6CO2 + 6H2O + năng lượng
Thêm nguyên tử hydrogen

ATP & SỰ PHÁ VỠ NĂNG LƯỢNG

A----P++P++P <-----> A----P+++P + P + 7700
calories*

Biến đưỡng chất béo
Triglycerides ----> Glycerol + Fatty Acids:
- Glycerol ----> Glyceraldehyde ----> Pyruvic
Acid ----> Acetyl CoA ----> Kreb's Cycle
- Fatty Acids are converted into molecules of
Acetyl CoA (acetat) in a process called BETA
OXIDATION.

-

Proteins bị phá vỡ thành amino acids.
amino acids ⇨ Acetyl CoA ⇨ Kreb's Cycle

HÔ HẤP TẾ BÀO
3 giai đoạn:
- Glyco giải: xảy ra ở tế bào chất
- Chu trình Krebs: xảy ra trong matrix của ty
thể
- Sự phosphoryl hóa oxy hóa: xảy ra ở màng
trong của ty thể

BA GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO

Sự đường phân (glyco giảiglycolysis)
- là sự biến đổi 1 phân tử glucose ⇨ 2 acid
pyruvic
- xảy ra ở chất TB của các TB

Sự đường phân
Tổng kết đường phân
· 1 glucose (6C) ⇨ 2 acid pyruvic (3C).
· 4 ATP - 2 ATP = 2 ATP # 5% năng lượng
· 2 NADH: chất mang hydro (dạng khử của
NAD+) tạo #16% năng lượng khác, nhưng
không được sử dụng trong điều kiện thiếu O2.
- Nấm men: không có O2, có thể sử dụng năng
lượng cần thiết chỉ do sự glyco-giải.
NAD+: Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Glucose ----> 2 Pyruvic Acid (or pyruvate) + 2
ATP + 4 hydrogens (2 NADH)

RH2 + NAD+ → NADH + H+ + R

Chu trình Krebs
= chu trình acid citric = chu trình acid
tricarboxylic
- Có oxy, pyruvat bị oxy hóa ⇨ CO2 & H2O bởi chu
trình Krebs, xảy ra trong matrix ty thể
- Acid pyruvic khuếch tán từ tbc vào matrix ty thể
+ 2 Acid pyruvic bị oxy hóa ⇨ 2 Acetyl CoA
+ NAD+ bị khử ⇨ 2NADH
+ ⇨ CO2
• CoA: dẫn xuất của vitamin B

Chu trình Krebs
- CoA + 2 carbon từ acid pyruvic ⇨ acetyl CoA.
2C của phần acetyl vào chu trình Krebs, CoA
được thải ra khỏi chu trình.
* Giai đoạn 1: xúc tác bởi enzym citrate synthase.
• Có sự hình thành: NADH, FADH2, ATP
• và thải CO2
- Mỗi vòng quay ⇨ 2 CO2 và lấy ra 4...
HÔ HP TO
Mc tiêu hc tp
1. Nêu được 9 bước phn ng ca sự đường
phân và các sn phm to thành khi không có
oxy.
2. Trình bày các giai đon ca chu trình Krebs và
các sn phm ca mi giai đon.
3. Gii thích cơ chế shình thành ATP trong
chui chuyn đin t.
4. Nêu được vtrí ca các cht cn shô hp tế
bào.
hô hấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hô hấp - Người đăng: trantuansm91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
hô hấp 9 10 254