Ktl-icon-tai-lieu

HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN- SÁT KHUẨN SỬ DỤNG TRONG Y TẾ

Được đăng lên bởi Trang Hong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN- SÁT KHUẨN SỬ DỤNG TRONG Y TẾ

4

T

:
T
;

Một số thuật ngữ đối với hoá chất khử khuẩn
:
:

ù
:

ì
ã

t

ã

ã

ứ
ẫ

ý

é
:

ì

T

ỗ

ằ

:

ã
ã

Đ

ỉ ị

ý:

ì
é
ý
Nhãn, mác, bao gói hoá chất khử khuẩn
T
ứ

é
ã

ằ
ằ

ý
ã

õ

ễ

ị

ễ

ì

ứ
ã

ắ

ị

ì

ừ

ỏ
K

ù

ỏ

ù

ỉ

ã
Nội dung ghi tên nhãn hoá chất khử khuẩn
T

ì

ẫ
S

ý

ị

ỉ

ị
Một số nguyên tắc lựa chọn hoá chất khử khuẩn

ị

ứ

ắ
P ổ
T
K

:

ị

K
Khô

â

â

â
ằ

ằ

ẻ
P

â

ý:
ý

(A
Dễ
ù ị
ễ ị
ù
Rẻ
P
ễ
ổ ị
P
M
ị
:
S
ù
S
ị
ứ
S
ỳ ứ
Nhân tố hoá học trong các chất sát khuẩn
S
kích thích

ã
ỉ ị
ừ
ứ

ứ
ứ

2
=

=
ừ

(

:

ứ

ase).
ù
â

ì

ỉ

ù
ì

â
)

ù

h

ổ
ỉ

T

ỉ
2-5% thì

ù

100
Đ

1000
ù

ì ù
ỉ

ĩ

ỷ
ị
Tỷ

ỉ

ị

Các yếu tố có ảnh hưởng đến tác dụng của các chất sát khuẩn
:K
ổ
ì
ổ
ì
T
:T
Ở
ị
â
ì
ắ
T
P
1995).

C n
T

ĩ
2
ì
ã

50

ừ 60

ỷ

90

ẫ

S

â

ứ

ì

ì
ì

â

ì
é

â
õ

ỏ
;

vắ

: ắ
ì

K

ằ

â

S

ứ

ổ

.
ị

Mỗ
õ

:
ễ ị

hõng...
â
â
1:

Sodium hypochlorite (Javel)200 ppm
Iodophor 75 - 150 ppm
Formalin 2%
Glutaraldehyde 0.02%
Ethyl alcohol 30-50%
Isopropyl alcohol 20-50%
(Echo 6)
Phenol 1-5%
Phenyl phenol 0.12%
Benzalkonium chloride1/1000-1/10.000

105 - 107
10
(adeno 2, herpes, vaccinia,
influenza, polio 1, coxsackie B1, eho 6)}
200 ppm
150 ppm
2-8%
1-2%
50 -70%
90%
95%
5%
12%
10%

ễ
â

ừ

â
2:
106
10

106
200C

10

0

20 C
Ethyl alcohol

K

ị

Glutaraldehyde2%

Không x

ị

Glutaraldehyde – phenate K
0.13%
glutaraldehyde
0.44% phenol

ị

K

ị

Iodophor80 ppm

K

ị

Isopropyl alcohol

70%

Paraformaldehyde

K

Phenolic

ND

Sodium hypochlorite (Javel)

K

50%

0.3%

35%
ị

0.5%
0.5%

ị

50 ppm

Chlorine v h p chất chlorine
ổ
:

ỏ

ắ
ổ
T

ị
-Ă
-H
ứ

ì3 ý

:

;
;
ị

ù

ị
â

:

T
ì

é

é
d

â

T

â

ứ

ứ

ì

ổ

ị
é

ã

ừ 1 10

1 100

ị

5 25

S
ý

â

ị

ỷ

ổ
ễ

ị

S

ị
â

T

ì

T
ứ
500

ứ

ị

ằ
10
ổ

=8
ẫ

1

ị

ị
230C).

3. Formaldehyde
2
ị

:

ổ
ỷ

37

ị

ị
â

T

y.

S

;

â

ì
1
2
3
ì

â

ứ

ý

ị

T

;
â

ù
ý

ứ
:

;

ù

1

ứ
T
ẫ
T

ị
4

1
â

ị

ằ

ị

ị

Đ
â

4. Glutaraldehyde
ã
ứ

ị
ị

ừ 7 5 - 8,5.
ỉ
ã

ị

ứ

T

ễ

ị
ị
T

ứ

2
Glutarald

ị
ã
ì: 1

; 2
ị

K
ị

CIDEX(Glutaraldehyde)

ổ
; 3

M
ừ24

3

ứ
05

ỉ

ị
ì

ằ

ỉ

ị

T

ỉ

ị

ị
T

ỉ

é

ị

ị

:
A

S
AR

ì

ổ

ổ

S

ị
ứ

2
é

ị

:

â

ổ

ị

R
ì

ị

ễ

ổ
S

â
M

ị

â
T

ỷ

ị

ị
â

ã

ắ

ị

ằ
T

ị

ehyde.
ắ

ứ
ị

õ
ễ

â
ý

Đ

ễ
ắ

T

ị
ổ

ừ 7-15

ổ

T

ị

â
3: T

Paracetic
peroxide

ắ

ứ

acid/Hydrgen K
ị

K

ù

ứ
â

ì
Glutaraldehyde

K

â

â
ứ
Mù

Gi

M
Hydrogen peroxide

K
ị

â

ứ

ắ

K

ị

K

ù

T
K

Orthopthaladehyde

...
- 














  


t



















 






HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN- SÁT KHUẨN SỬ DỤNG TRONG Y TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN- SÁT KHUẨN SỬ DỤNG TRONG Y TẾ - Người đăng: Trang Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN- SÁT KHUẨN SỬ DỤNG TRONG Y TẾ 9 10 733