Ktl-icon-tai-lieu

Hoa kim ngân điều trị xoang

Được đăng lên bởi vuvietdung-vvd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOA KIM NGÂN ĐIỀU TRỊ XOANG
Kim ngân hoa là vị thuốc được bào chế từ hoa của cây Kim ngân. Kim ngân hoa vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh 
nhiệt, giải độc, sát khuẩn, và thường được dùng chữa viêm xoang.

Trong các vị thuốc Y học cổ truyền, kim ngân hoa được coi là một vị thuốc quý, được ví như là một kháng sinh thực 
vật, có tác dụng điều trị hiệu quả nhiều bệnh có liên quan tới nhiễm khuẩn. 
Trước khi kháng sinh Penicillin được phát minh ra, từ nhiều thế kỷ trước nhiều danh y cũng đã sử dụng Kim ngân hoa 
trong điều trị chống nhiễm khuẩn, chữa viêm mũi, viêm xoang.
Kim ngân hoa còn có tác dụng chống viêm, làm giảm chất xuất tiết, giải nhiệt do đó đem lại tác dụng tốt cho bệnh nhân
mắc viêm xoang cấp và mãn tính, bên cạnh đó còn có thể giúp trị các bệnh liên quan khác như: giải cảm cúm, trừ viêm 
họng, đau họng,..
Dưới đây là một số bài thuốc từ cây hoa Kim Ngân, các bạn có thể áp dụng để chữa viêm xoang:
Bài 1: Nước bạc hà và hoa kim ngân, hoa cúc: Lá bạc hà tươi 10g, hoa kim ngân, hoa cúc (mỗi loại 10g). Cho cả 3 
nguyên liệu vào nồi, cho nước vừa đủ nấu lấy nước uống hàng ngày.
Bài 2 (đối với bệnh viêm xoang cấp): Kim ngân hoa 16g, ké đầu ngựa 16g, chi tử 8g, mạch môn 12g, hy thiên thảo 16g,
ngư tinh thảo 16g. Đem sắc lên lấy nước uống hàng ngày.
Bài 3 (dùng với bệnh viêm xoang mạn tính): Sinh địa 16g, huyền sâm 12g, đan bì 12g, mạch môn 12g, kim ngân hoa 
16g, ké đầu ngựa 16g, trần bì 8g, hoàng cầm 12g.Đem sắc lên lấy nước uống hàng ngày.
Kim Ngân Hoa cũng chính là 1 trong những thành phần dược liệu có trong thuốc trị viêm xoang NTA. Bạn nào không có 
nhiều thời gian để tìm mua thuốc và sắc thuốc từ Hoa Kim Ngân thì có thể lựa chọn dùng thuốc NTA để điều trị viêm 
xoang, cũng hết sức tiện lợi nha!

LH : 094 5555 816 để được tư vấn miễn phí về bệnh xoang!

...
HOA KIM NGÂN ĐIỀU TRỊ XOANG
Kim ngân hoa là v thu c đ c bào ch t hoa c a cây Kim ngân. Kim ngân hoa v ng t, tính hàn, có tác d ng thanh ượ ế
nhi t, gi i đ c, sát khu n, và th ng đ c dùng ch a viêm xoang. ườ ượ
Trong các v thu c Y h c c truy n, kim ngân hoa đ c coi là m t v thu c quý, đ c ví nh là m t kháng sinh th c ượ ượ ư
v t, có tác d ng đi u tr hi u qu nhi u b nh có liên quan t i nhi m khu n.
Tr c khi kháng sinh Penicillin đ c phát minh ra, t nhi u th k tr c nhi u danh y cũng đã s d ng Kim ngân hoa ướ ượ ế ướ
trong đi u tr ch ng nhi m khu n, ch a viêm mũi, viêm xoang.
Kim ngân hoa còn có tác d ng ch ng viêm, làm gi m ch t xu t ti t, gi i nhi t do đó đem l i tác d ng t t cho b nh nhân ế
m c viêm xoang c p và mãn tính, bên c nh đó còn có th giúp tr các b nh liên quan khác nh : gi i c m cúm, tr viêm ư
h ng, đau h ng,..
D i đây là m t s bài thu c t cây hoa Kim Ngân, các b n có th áp d ng đ ch a viêm xoang:ướ
Bài 1: N c b c hà và hoa kim ngân, hoa cúc: Lá b c hà t i 10g, hoa kim ngân, hoa cúc (m i lo i 10g). Cho c 3 ướ ươ
nguyên li u vào n i, cho n c v a đ n u l y n c u ng hàng ngày. ướ ư
Bài 2 (đ i v i b nh viêm xoang c p): Kim ngân hoa 16g, ké đ u ng a 16g, chi t 8g, m ch môn 12g, hy thiên th o 16g,
ng tinh th o 16g. Đem s c lên l y n c u ng hàng ngày.ư ướ
Bài 3 (dùng v i b nh viêm xoang m n tính): Sinh đ a 16g, huy n sâm 12g, đan bì 12g, m ch môn 12g, kim ngân hoa
16g, ké đ u ng a 16g, tr n bì 8g, hoàng c m 12g.Đem s c lên l y n c u ng hàng ngà y. ướ
Kim Ngân Hoa cũng chính là 1 trong nh ng thành ph n d c li u có trong thu c tr viêm xoang NTA. B n nào không có ượ
nhi u th i gian đ tìm mua thu c và s c thu c t Hoa Kim Ngân thì có th l a ch n dùng thu c NTA đ đi u tr viêm
xoang, cũng h t s c ti n l i nha!ế
LH : 094 5555 816 để được tư vấn miễn phí về bệnh xoang!
Hoa kim ngân điều trị xoang - Người đăng: vuvietdung-vvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hoa kim ngân điều trị xoang 9 10 565