Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ SINH 1

Được đăng lên bởi tiendat110894
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chóc c¸c em mét n¨m häc míi
m¹nh khoÎ, thµnh ®¹t vµ thËt nhiÒu may m¾n!
H¶i Nam

Bµi më ®Çu

Ho¸ sinh
Y häc

Bµi më ®Çu
Néi dung:
1. §Þnh nghÜa “Ho¸ sinh““
2. Chîng tr×nh: HS y häc/ Y häc c¬ së
* Lý thuyÕt: + HS ®¹i c¬ng
+ HS l©m sµng.
* Thùc hµnh: 7 bµi (§¹i c¬ng + LS)
3. C¸c gi¸o viªn Bé m«n Ho¸ sinh (9.2007).
4. Tµi liÖu tham kh¶o.
5. Mét sè yªu cÇu vµ kinh nghiÖm häc HS

1- Mét sè kh¸i niÖm chung vÒ HS
Ho¸ sinh (Biochemistry): Ho¸ häc & sinh häc:
* HS- M«n häc vÒ c¸c qu¸ tr×nh sinh häc & c¸c ho¸ chÊt x¶y ra/
c¬ thÓ sèng.
* Gåm: - HS ®¹i c¬ng, HS l©m sµng,
- HS ®éc häc,
- HS phãng x¹,
- HS miÔn dÞch,
- HS dîc lý,
- HS dinh dìng“
+ HS y häc lµ HS nghiªn cøu, øng dông trong l©m sµng, c¸c xÐt
nghiÖm cã ®é chÝnh x¸c cao cã gi¸ trÞ trong chÈn ®o¸n, theo dâi
t×nh tr¹ng bÖnh nh©n trong l©m sµng.

2- Chîng tr×nh m«n häc HS/ Dîc
*Lý thuyÕt 2 häc phÇn:
. HP 1: HS ®¹i c¬ng gåm (26t): k Thùc hµnh
+ Më ®Çu (2t), ho¸ häc (Protid-6t , Lipid -4t, Glucid-4t)
- C¬ së -> ChuyÓn ho¸ (CH)
+ Enzym (4t), Hormon (6t)
. HP2: HS l©m sµng gåm (48t):
- §¹i c¬ng CH & Oxy ho¸ khö SH (ATP).
- ChuyÓn ho¸ (P,L,G), Liªn quan §HCH
- CH níc & muèi, CH Xenobiotic, gan mËt, thËn & níc tiÓu,
HS m¸u vµ 1 sè dÞch thÓ kh¸c, c©n b»ng acid- base.
+Thùc hµnh: 7 bµi
Chó ý: Khi ®i TH mçi HV cã 1 quyÓn s¸ch TH

2- Chîng tr×nh m«n häc (BSDH & CS):
*Lý thuyÕt 2 phÇn:
. PhÇn 1: HS ®¹i c¬ng gåm:
+ Ho¸ häc (Protid , Lipid, Glucid)- C¬ së -> ChuyÓn ho¸ (CH)
+ Enzym, ®¹i c¬ng chuyÓn ho¸ & Oxy ho¸ khö SH (ATP).
+ ChuyÓn ho¸ (P,L,G), liªn quan vµ ®iÒu hoµ CH.
. PhÇn 2: HS l©m sµng gåm:
- HS thÇn kinh, Hormon, CH níc & muèi, HS tæ chøc c¬, HS
hÖ thèng gan mËt, CH Xenobiotic (DH), HS thËn vµ níc tiÓu,
HS m¸u vµ 1 sè dÞch thÓ kh¸c, c©n b»ng acid- base.
* Thùc hµnh: (DH & BSCS)- 7 bµi
Chó ý: Khi ®i TH mçi HV cã 1 quyÓn s¸ch TH (mîn TV..)

C¸c gi¸o viªn bé m«n HS
A- Gi¸o viªn:
1- Phan H¶i Nam: §¹i t¸, TS, PCNBM.
2- §oµn Träng Phô: §¹i t¸, BSCK2, CNK.
3- Bïi B¸ Minh: ThiÕu t¸, ThS, PCNK.
4- Lª Thanh Hµ: Thîng uý, ThS, BSCK1.
5- Huúnh Quang ThuËn: §¹i óy, ThS.
6- NguyÔn ThÞ UyÓn: ThS, BSCK2
B- Kü thuËt viªn :
1- NguyÔn §×nh Khang: ThiÕu t¸, DS trung cÊp.
2- NguyÔn ThÞ Hoµ: Y sü, CNV.

BSCKII. §oµn träng Phô – CN
Khoa

Ths. Bïi b¸ minh – Phã CN Khoa

Ths. bsck1. Lª thanh hµ

Ths.BSCK2. NguyÔn thÞ thu uyÓn

TµI liÖu tham kh¶o
* Lý thuyÕt:
1- Ho¸ sinh y häc- Häc viÖn Qu©n y, 1989 (2T); 2000.
2- Ho¸ sinh, Bé m«n HS, §H Y Hµ Néi, 1991; 2001.
“

* Thùc hµnh:
1- Thùc tËp Ho¸ sinh- Häc viÖn Qu©n y, 2003 & 2006
2-...
Chóc c¸c em mét n¨m häc míi
Chóc c¸c em mét n¨m häc míi
m¹nh khoÎ, thµnh ®¹t vµ thËt nhiÒu may m¾n!
m¹nh khoÎ, thµnh ®¹t vµ thËt nhiÒu may m¾n!
Hi
Hi
Nam
Nam
HOÁ SINH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ SINH 1 - Người đăng: tiendat110894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
HOÁ SINH 1 9 10 779