Ktl-icon-tai-lieu

Hoá sinh Gan Mật

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

Hãa Sinh Gan-mËt

TS Phan H¶i Nam

Néi dung:
§¹i c¬ng
I. §Æc ®iÓm, TP hãa häc nhu m« gan.
II. Chøc n¨ng ho¸ sinh cña Gan
2.1. Chøc n¨ng chuyÓn ho¸:
+ §Æc ®iÓm chuyÓn hãa glucid ë Gan:
+ §Æc ®iÓm CH lipid ë gan
+ §Æc ®iÓm CH protid ë gan.
2.2 Chøc n¨ng t¹o mËt: - T¹o acid mËt, muèi mËt
- T¹o bilirubi (Sắc Tố Mật – STM)

§¹i c¬ng
Gan: CQ lín nhÊt~ 2 kg, quan träng nhÊt, nhiÒu ch.n¨ng  :
- TuÇn hoµn: chuyÓn m¸u tõ hÖ thèng TMC-> HT tuÇn hoµn
chung, dù tr÷ M.
- Bµi tiÕt: bµi tiÕt mËt xuèng ruét-> Tiªu ho¸ lipid
- ChuyÓn hãa c¸c chÊt P,G,L...
- B¶o vÖ vµ khö ®éc: khö c¸c chÊt ®éc NS & ngo¹i sinh.
- HuyÕt häc: t¹o M¸u ë thêi kú bµo thai, sx yÕu tè ®«ng m¸u...
BÖnh G- M -> Rèi lo¹n chøc phËn c¬ thÓ -> xuÊt hiÖn TCLS.
Ph¸t hiÖn c¸c triÖu chøng ®ã = XN CLS ->  , theo dâi, tiªn lîng
bÖnh.

I. §Æc ®iÓm, TP hãa häc nhu m« gan
* TP hãa häc cña gan  : Níc- 70%, ChÊt kh«: 30%
ChÊt kh«: Protid – 18-22%
Glycogen/glucose – 3-7/ 0,1%
Triglycerid – 2, Cholesterol- 2,3%
P.Lipid- 2,5%.
- Protid: albumin, globulin, 1 Ýt nucleoproteid, collagen.
§Æc biÖt cã ferritin, 1 sè a.a tù do, nhiÒu nhÊt lµ Glu.
- Glucid: 200g glycogen ë gan ngêi trëng thµnh.
- Lipid: lipid kh¸ lín, ~ 4,8% khèi lîng gan.
- Enzym, vita: nhiÒu E, vita A, vita nhãm B; dù tr÷ vita
(A, B12).
* Thay ®æi theo ho¹t ®éng, & bÖnh lý: bÖnh gan nhiÔm mì,
bÖnh glycogen

2.1 Chøc n¨ng chuyÓn hãa
* §Æc ®iÓm chuyÓn hãa glucid/ Gan:
+TB gan cho glucose thÊm qua tù do.
+ kho dù tr÷ glucid/ glycogen.
+ CH glycogen: m¹nh, vai trß chñ chèt §H§M.
- Ph©n ly glycogen-> c.c glc cho m¸u, 2 c¸ch:
. Thuû ph©n nhê amylase vµ maltase.
. Phosphoryl ph©n: Glycogen-> G-1P <-> G-6P -> Glc
- Tæng hîp glycogen tõ:
. Glucose,
. C¸c ose : Ga, F, M ( c¬, TC kh¸c)
. tõ a.lactic, c¸c a.a sinh ®êng, glycerol..
+ phosphoryl hãa thiamin hydrochlorid = TPP (CoE cña
decarboxylase, xóc t¸c khö CO2 c¸c  .cetonic a).

+ HÖ thèng §H§M = hormon  vµo sù toµn vÑn c.n gan.
- Suy, x¬ G -> Rèi lo¹n §H§M dï hÖ thèng hormon  .
- Khi c¾t gan -> Glc m¸u ↓↓ -> tö vong.
+ Glc tho¸i biÕn theo vßng a. uronic -> acid glucuronic (vai trß
liªn hîp khö ®éc cña gan).
+ T.Hîp heparin: cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh chèng ®«ng m¸u.
Rèi lo¹n CH glucid ë gan: 2 bÖnh chÝnh:
+ BÖnh galactose m¸u: bÈm sinh
- Do thiÕu Ga-1P-uridyl transferase: Ga-1P ø ®äng, / m¸u -> NT.
Ga-1P -> NhiÔm ®éc, tæn th¬ng n·o (co giËt..), gan to, Gan
nhiÔm mì, x¬, ®ôc nh©n m¾t, acid amin niÖu..
+ BÖnh ø ®äng glycogen ë gan: RL di truyÒn glycogen ,tÝch tô ë
gan, -> 12-16% (3-7%)-> ga...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
Hãa Sinh Gan-mËt
Hãa Sinh Gan-mËt
TS Phan H¶i Nam
TS Phan H¶i Nam
Hoá sinh Gan Mật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá sinh Gan Mật - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hoá sinh Gan Mật 9 10 860