Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh Thận nước tiểu

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi gi¶ng

ThËn- níc tiÓu
Ts Phan H¶i Nam

®¹i c¬ng
+ CÊu t¹o: 2 thËn ~ 30g = 0,5% TLCT, nhá - Ho¹t ®éng m¹nh:
- Sö dông: 8-10% O2 cña c¬ thÓ
- Läc 1000- 1500 lÝt níc- 1 ngµy.
+ Chøc n¨ng thËn:
- Bµi tiÕt: chÊt cÆn b· (h¹i; ko cÇn thiÕt)-> ngoµi = läc & THT
- Tg ®iÒu hoµ CBAB = T¸i hÊp thu HCO3-, vµ bµi tiÕt H+
- Tg CH chÊt vµ tæng hîp 1 sè chÊt: a. hippuric, urocrom
- Chøc phËn néi tiÕt

Läc huyÕt t¬ng ë tiÓu cÇu thËn (TCT)


Sù bµi tiÕt NT: §¬n vÞ c.n thËn: Nephron (~1,3- 1,5.106 /1thËn).
CT: - CÇu thËn: bã mao m¹ch h×nh cÇu, ®îc bäc bëi Bawman.
- èng thËn: «.Lù¬n gÇn, quai Henle,
¤.L xa & ¤ gãp.
-> NT: - s¶n phÈm ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thËn;
- DÞch thÓ cã gi¸ trÞ ®Ó NC bÖnh thËn vµ 1 sè CQ, TC ≠...
+ T¹o NTban ®Çu- läc h.t¬ng ë TCT-> dÞch siªu läc/ khoang
Bawman.
ë ngêi bt: 1 min läc 1 lÝt m¸u -> ~ 120 ml NTB§.
+ Läc ë CT: siªu läc -> NTB§ (TP ~ h.t¬ng, trõ protein), PL.
PL = PM - (PK + PB)
PL: ¸p lùc läc. PM: ¸p lùc thñy tÜnh trong cÇu thËn (P m¸u)
PK: ¸p lùc keo cña m¸u.PB: ¸p lùc thñy tÜnh ë Bawman.

 : PM = 50 , PK= 25 , PB= 5 -> PL = 20 mmHg
NÕu: HA ↓, PM =1/2 HA = 30- 35 mmHg -> V« niÖu

PL cã thÓ ↓ do:
- ↓ PM: khi khèi lîng dÞch thÓ ↓, suy tim,...;
t¾c §M -> TiÓu cÇu thËn.
-  PK m¸u: khi m¸u bÞ c«,n«n nhiÒu, Øa ch¶y cÊp...
-  PB /Bawman: t¾c ®êng dÉn NT (t¾c ¤.T; viªm,
t¾c èng gãp, NQ & N§ viªm, sái, chÌn Ðp...)
PL cã thÓ  do:
- PM ë TCT: . khi  hormon -> co tiÓu §M thËn
(adrenalin,...);
. ®a qu¸ nhiÒu níc vµo c¬ thÓ....
- ↓ P K cña m¸u: do m¸u bÞ pha lo·ng, mÊt nhiÒu
protein,...

Q.t läc ë TCT phô thuéc:
- TÝnh thÊm cña mµng MM cña cÇu thËn
. cã nh÷ng lç läc nhá, §K ~ 75 - 100 A0 (7,5 - 10 nm),
. thÊm chän läc: cho chÊt cã KLPT < 70 000 qua..
- Khi thµnh m¹ch cña TCT dµy lªn, lç läc réng h¬n,
protein vµ TB m¸u -> NT, gÆp: viªm CT cÊp, THNM..
+ Läc h.t¬ng ë CT:
. ®µo th¶i c¸c SPCH, ®Æc biÖt lµ SO42-, HPO42. duy tr× c©n b»ng néi m«i.
+ Khi c.n läc ↓: c¸c SPCH tÝch tô/ m¸u (cã chÊt cã h¹i)
-> RL c©n b»ng néi m«i: Ptt, CBAB (NTCH).
+ §¸nh gi¸ chøc n¨ng läc CT-> XN:
Protein NT, §TL ure, creatinin..

1.2 Ho¹t ®éng ë èng thËn
Ho¹t ®éng ¤.T -> TP NT ®µo th¶i ≠ NTB§ (THT, BT).
1.2.1.T¸i hÊp thu ë èng thËn.
Thµnh phÇn NT ≠ NT B§ - 1 phÇn do THHT ë èng thËn.
* THT c¸c chÊt hßa tan:
+ C¸c chÊt ®îc THT gÇn hÕt:
- Glucose:
. GÇn nh hoµn toµn (100%) ë ¤.L gÇn;
. lµ chÊt cã ngìng thËn cao ( ~10 mmol/l).
. theo c¬ chÕ VCTC, kÌm theo sù t¸i hÊp thu Na+.
- Níc: THT ~ 99%; chñ yÕu ë èng lîn gÇn.
. ë ¤L gÇn, nh¸nh xuèng quai Henle:
lµ b¾t buéc kÌm the...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
ThËn- n íc tiÓu
ThËn- n íc tiÓu
Ts Phan H¶i Nam
Ts Phan H¶i Nam
Hóa sinh Thận nước tiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh Thận nước tiểu - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hóa sinh Thận nước tiểu 9 10 790