Ktl-icon-tai-lieu

Hoàng đế Nội kinh Tố Vấn HVYHCT VN

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 2880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Thiên I : THƯỢNG CỔ THIÊN CHÂN LUẬN
Ngày xưa, Hoàng Đế khi sinh ra đã có tính thần linh, tuổi còn nhỏ đã biết nói, còn bé đã
xử lý mọi việc nhanh nhẹn và chu đáo. Khi lớn lên, tính tình ông đôn hậu, minh mẫn.
Khi thành nhân ông được lên ngôi vua [1]. Có lần ông hỏi Thiên Sư (Kỳ Bá) rằng : “Ta
nghe rằng người thì thượng cổ tuổi tác có đến trăm tuổi mà động tác vẫn không suy yếu,
người thì nay tuổi mới nửa trăm mà động tác đều suy yếu. Đó là vì thì thế khác nhau ư ?
Hay là con người sắp mất đi ( sự hòa điệu Âm Dương)?[2] - Kỳ Bá đáp : “ Người thì
thượng cổ đều biết đạo dưỡng, họ bắt chước theo lẽ (biến hóa) của Âm Dương, hòa hợp
được với thuật luyện tinh khí, Ăn uống có điều độ, thức ngủ theo lẽ thường, không lao
động mệt nhọc 1 cách cẩu thả, do đó hình thể và thần khí của họ đầy đủ để có thể sống
trọn tuổi trời, trăm tuổi mới chết [3]. Người thì nay thì không thế, họ lấy rượu làm thứ
uống, lấy sự cẩu thả làm lẽ thường, say sưa rồi giao hợp, lấy sắc dục làm cho tinh khí bị
hao kiệt, hao tổn đến chân khí, họ không biết giữ vững cái chén đầy, không theo đúng sự
thay đổi khí tiết bốn mùa để bảo dưỡng tinh thần, họ chỉ muốn làm cho khoái cái tâm,
làm nghịch lại cái vui chân thực, họ thức bgủ không điều độ, do đó mà tuổi mới nửa trăm
thì đã suy yếu vậy [4]. Ôi ! Thì thượng cổ, bậc thánh nhân dạy người dân dưới mình,
(muốn cho họ) đều phải rõ về (tai hại) của hư tà, tặc phong, muốn cho họ tùy theo thì tiết
mà tránh tà khí, phải giữ lòng điềm đạm, hư vô, phải sống đúng với chân khí mình [5].
Tinh thần có giữ được bên trong thì bệnh làm sao có thể đến được? [6] Được vậy thì chí
sẽ nhàn mà ít ham muốn, tâm được an mà không sợ sệt, hình thể nhọc nhằn mà không
mệt mỏi [7]. Khí được theo với lẽ thuận, mọi việc theo đúng ý muốn của mình và đều
được toại nguyện [8]. Nhờ vậy mọi người được ăn ngon, mặc theo ý muốn, vui với tập
tục nơi mình sống [9]. Kẻ ở vùng cao hay thấp không ham muốn cái gì ngoài nơi của
mình ở [10]. Nhờ vậy, ta gọi người dân này là “phúc” [11]. Nhờ vậy, sự ham muốn
không làm mắt bị mệt, điều dÂm tà không làm Tâm bị mê hoặc [12]. Tất cả kẻ ngu, bậc
trí, bậc hiền, người đúng đắn không bị ngoại vật làm cho kinh sợ [13]. Cho nên, ta gọi đó
là hợp với Đạo [14].
Lý do tại sao những người này có thể sống đến trăm tuổi mà động tác không suy yếu, đó
là nhờ họ đã giữ được cái Đức của mình toàn vẹn, nên không bị nguy (tính mạng )(15).
-Hoàng Đế hỏi : “Con người khi tuổi già không thể có con, đó là do tinh lực đã tận ư ?
Hay...
Thiên I : THƯỢNG C THIÊN CHÂN LUN
Ngày xưa, Hoàng Đế khi sinh ra đã có tính thn linh, tui còn nh đã biết nói, còn bé đã
x lý mi vic nhanh nhn và chu đáo. Khi ln lên, tính tình ông đôn hu, minh mn.
Khi thành nhân ông được lên ngôi vua [1]. Có ln ông hi Thiên Sư (K Bá) rng : “Ta
nghe rng người thì thượng c tui tác có đến trăm tui mà động tác vn không suy yếu,
người thì nay tui mi na trăm mà động tác đều suy yếu. Đó là vì thì thế khác nhau ư ?
Hay là con người sp mt đi ( s hòa điu Âm Dương)?[2] - Kđáp : “ Người thì
thượng c đều biết đạo dưỡng, h bt chước theo l (biến hóa) ca Âm Dương, hòa hp
được vi thut luyn tinh khí, Ăn ung có điu độ, thc ng theo l thường, không lao
động mt nhc 1 cách cu th, do đó hình th và thn khí ca h đầy đủ để có th sng
trn tui tri, trăm tui mi chết [3]. Người thì nay thì không thế, h ly rượu làm th
ung, ly s cu th làm l thường, say sưa ri giao hp, ly sc dc làm cho tinh khí b
hao kit, hao tn đến chân khí, h không biết gi vng cái chén đầy, không theo đúng s
thay đổi khí tiết bn mùa để bo dưỡng tinh th
n, h ch mun làm cho khoái cái tâm,
làm nghch li cái vui chân thc, h thc bg không điu độ, do đó mà tui mi na trăm
thì đã suy yếu vy [4]. Ôi ! Thì thượng c, bc thánh nhân dy người dân dưới mình,
(mun cho h) đều phi rõ v (tai hi) ca hư tà, tc phong, mun cho h tùy theo thì tiết
mà tránh tà khí, phi gi lòng đim đạm, hư vô, phi sng đúng v
i chân khí mình [5].
Tinh thn có gi được bên trong thì bnh làm sao có th đến được? [6] Được vy thì chí
s nhàn mà ít ham mun, tâm được an mà không s st, hình th nhc nhn mà không
mt mi [7]. Khí được theo vi l thun, mi vic theo đúng ý mun ca mình và đều
được toi nguyn [8]. Nh vy mi người đưc ăn ngon, mc theo ý mun, vui vi tp
tc nơi mình sng [9]. K vùng cao hay thp không ham mun cái gì ngoài nơi ca
mình [10]. Nh vy, ta gi người dân này là “phúc” [11]. Nh vy, s ham mun
không làm mt b mt, điu dÂm tà không làm Tâm b mê hoc [12]. Tt c k ngu, bc
trí, bc hin, người đúng đắn không b ngoi vt làm cho kinh s [13]. Cho nên, ta gi đó
là hp vi Đạo [14].
Lý do ti sao nhng người này có th sng đến trăm tui mà động tác không suy yếu, đó
là nh h đã gi được cái Đức ca mình toàn vn, nên không b nguy (tính mng )(15).
-Hoàng Đế hi : “Con người khi tui già không th có con, đó là do tinh lc đã tn ư ?
Hay là do Thiên s khiến như vy ?”[16] - Kđáp : “Con gái 7 tui Thn khí thnh,
răng thay, tóc dài; tui mười bn (nh tht – 2 x 7) thì Thiên quý đến, Nhm mch thông,
Xung mch thnh, Nguyt s theo đúng thì chy xung, cho nên có th sinh con; tui hai
mươi mt (tam tht – 3 x 7) Thn khí sung mãn, cho nên răng thc mc lên và dài hn;
tui hai mươi tám (t tht – 4 x 7) thì gân và xương cng chc, tóc dài nht, thân th
thnh tráng; tui ba mươi lăm (ngũ tht – 5 x 7) mch Dương minh b suy, mt bt đầu
nhăn, tóc bt đầu rng; tui bn mươi hai (lc tht – 6 x 7) mch Tam dương b suy
trên, mt bt đầu nhăn, tóc bt đầu tr
ng; tui bn mươi chín (tht tht – 7 x 7) Nhm
mch b hư, mch Thái xung suy thiếu, Thiên quý kit, mch đạo h b không còn
thông, cho nên hình th b hoi và không còn sinh con na [17]. Trượng phu (con trai) 8
tui thì Thn khí thc, tóc dài, răng thay; tui mười sáu (nh bát – 2 x 8) Thn khí thnh,
Thiên quý đến, tinh khí (có th) chy tràn ra, Âm Dương được hòa, cho nên có th
con; tui hai mươi bn (tam bát – 3 x 8) Thn khí được sung mãn, gân xương thng cng,
cho nên răng th
c mc lên và dài hn; tui ba mươi hai (t bát – 4 x 8) gân xương đã to
và thnh, cơ nhc được đầy đủ và khe mnh; tui bn mươi (ngũ bát – 5 x 8) Thn khí
suy, tóc rng, răng b khô; tui lc bát Dương khí suy kit trên, mt nhăn, tóc bc hoa
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Hoàng đế Nội kinh Tố Vấn HVYHCT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàng đế Nội kinh Tố Vấn HVYHCT VN - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Hoàng đế Nội kinh Tố Vấn HVYHCT VN 9 10 838