Ktl-icon-tai-lieu

Hồi sức cấp cứu

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hμ Néi - 2002

Hμ Néi - 2002
Håi søc cÊp cøu
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cña häc viÖn qu©n y

bé m«n håi
søchåi søc
bé m«n

Häc viÖn qu©n yHäc viÖn qu©n y

häc viÖn qu©n y
Bé m«n Håi søc cÊp cøu

håi søc cÊp cøu
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cña häc viÖn qu©n y

Nhμ xuÊt b¶n qu©n ®éi nh©n d©n

Hμ Néi - 2002

Lêi giíi thiÖu
huyªn ngμnh Håi søc cÊp cøu ngμy nay ®· vμ ®ang ph¸t triÓn
Cm¹nh
trªn thÕ giíi còng nh− ë ViÖt Nam. Nhê tiÕn bé cña chuyªn
ngμnh Håi søc cÊp cøu ®· thóc ®Èy, hËu thuÉn cho c¸c chuyªn
ngμnh ngo¹i khoa, néi khoa, ®éc häc, truyÒn nhiÔm, s¶n khoa, nhi
khoa... vμ chuyªn khoa kü thuËt cao nh− ghÐp c¸c c¬ quan.
Bé m«n Håi søc cÊp cøu - Häc viÖn Qu©n y míi thμnh lËp do vËy
nhu cÇu vÒ gi¸o tr×nh, tμi liÖu tham kh¶o chuyªn ngμnh lμ vÊn ®Ò
mang tÝnh cÊp thiÕt.
Gi¸o tr×nh do TS: §ç TÊt C−êng chñ biªn cïng gi¸o viªn trong Bé
m«n Håi søc cÊp cøu - Häc viÖn Qu©n y kÕt hîp víi mét sè chuyªn
viªn HSCC trong Qu©n ®éi vμ bé m«n HSCC cña tr−êng §¹i häc y
khoa - Hμ Néi biªn so¹n.
TËp gi¸o tr×nh Håi søc cÊp cøu gåm 6 ch−¬ng: tuÇn hoμn - h« hÊp thËn - néi tiÕt - rèi lo¹n n−íc ®iÖn gi¶i, c©n b»ng kiÒm toan - ngé ®éc cÊp,
trong ®ã cã nh÷ng vÊn ®Ò míi nh−: héi chøng suy h« hÊp cÊp tiÕn triÓn
(ARDS), ghÐp thËn, t¸ch huyÕt t−¬ng vμ chÕt n·o vv... C¸c bμi viÕt ®Òu
cËp nhËt kiÕn thøc míi, c¬ b¶n vμ hÖ thèng. Gi¸o tr×nh nμy giμnh cho
sinh viªn y khoa, c¸n bé sau ®¹i häc, ®Æc biÖt cho b¸c sÜ chuyªn ngμnh
HSCC häc tËp vμ tham kh¶o.
Xin tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc cuèn gi¸o tr×nh Håi søc
cÊp cøu vμ mong nhËn ®−îc ý kiÕn quÝ b¸u ®ãng gãp ®Ó gi¸o tr×nh
tiÕp tôc ®−îc hoμn thiÖn.
Chóng t«i ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c t¸c gi¶ cïng sù hîp t¸c gióp ®ì
cña ban biªn tËp, nhμ xuÊt b¶n, nhμ in vμ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó cuèn
s¸ch ®Õn víi b¹n ®äc.
Gi¸m ®èc Häc ViÖn Qu©n Y

ThiÕu t−íng GS.TS. Ph¹m Gia Kh¸nh

Lêi nãi ®Çu
nh÷ng thËp kû qua vμ ®Æc biÖt nh÷ng n¨m gÇn ®©y chuyªn
T rong
ngμnh HSCC ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ ph−¬ng tiÖn hiÖn ®¹i
còng nh− kü thuËt chuyªn ngμnh. Ngoμi trung t©m Håi søc cÊp
cøu chung cßn cã nh÷ng ®¬n vÞ cÊp cøu håi søc chuyªn s©u vÒ
m¹ch vμnh, h« hÊp, thÇn kinh sä n·o, ngé ®éc vv...
Vai trß cña cÊp cøu lμ cùc kú quan träng v× tiÕp cËn bÖnh
nh©n ngay tõ ®Çu víi mäi lo¹i tai n¹n, bÖnh lý cÊp tÝnh ®e do¹
®Õn chøc phËn sèng cña c¬ thÓ. NÕu kh«ng cÊp cøu ban ®Çu
tèt th× nhiÒu tr−êng hîp ®· tö vong tr−íc khi vμo viÖn. CÊp cøu
sím ®óng kü thuËt, håi søc tèt vμ phèi hîp víi c¸c chuyªn khoa
®iÒu trÞ toμn diÖn sÏ tr¶ l¹i cuéc sèng vμ søc khoÎ hoμn h¶o cho
ng−êi bÖnh.
Gi¸o tr×nh Håi s...
häc viÖn qu©n y
Bé m«n Håi søc cÊp cøu
håi søc cÊp cøu
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cña häc viÖn qu©n y
Nhμ xuÊt b¶n qu©n ®éi nh©n d©n
Hμ Néi - 2002
Hμ Néi - 2002 Håi søc cÊp cøu Häc viÖn qu©n y
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cña häc viÖn qu©n y
bé m«n håi søc
Häc viÖn qu©n y
bé m«n håi søc
Hμ Néi - 2002
Hồi sức cấp cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồi sức cấp cứu - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Hồi sức cấp cứu 9 10 318