Ktl-icon-tai-lieu

Hỗn dịch uống paracetamol

Được đăng lên bởi Ni Ni
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7911 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CỐM PARACETAMOL 120mg, gói để pha hỗn dịch uống
Thành phần công thức cho 1 gói
Paracetamol......................................................................................... 0,1200 g
Aspartame ........................................................................................... 0,0450 g
Natri benzoate ..................................................................................... 0,0015 g
Tá dược chức năng ( x1, x2, x3 … xn )................................................... vđ
Chất điều màu, mùi ............................................................................. vđ
Saccarose (xay mịn) ............................................................................ vđ
1. Sơ lược về dạng thuốc
Cốm pha hỗn dịch là dạng thích hợp và thường sử dụng nhất cho trẻ em, nên chế phẩm
cần có mùi vị, màu sắc thích hợp với đối tượng dùng thuốc.
Paracetamol là hoạt chất giảm đau hạ sốt thông dụng, thường dùng qua đường uống.
Nhưng hoạt chất kém tan trong nước, vì vậy bào chế ở dạng cốm pha hỗn dịch sẽ góp phần
cải thiện sinh khả dụng của thuốc. Thích hợp với đối tượng là trẻ em.
2. Tính chất, vai trò từng chất trong công thức
2.1. Paracetamol[2]
Tính chất: bột kết tinh trắng không mùi, hơi tan trong nước, rất khó tan trong cloroform,
ete, dễ tan trong dung dịch kiềm, ethanol 96%, methylen clorid.
Công dụng: hạ nhiệt, giảm đau.
2.2. Aspartam[2]
Tính chất: bột kết tinh trắng, hơi hút ẩm.Khó tan hoặc hơi tan trong nước và ethanol 96%,
thực tế không tan trong hexan và dicloromethan.
Có vị ngọt gấp nhiều lần saccharose, giúp điều vị.
2.3. Natri benzoate[2]
Tính chất: bột kết tinh hay hạt hoặc mảnh màu trắng. Dễ tan trong nước, hơi tan trong
ethanol 90%.
Là chất bảo quản, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật.
2.4. Saccharose[2]
Tính chất: bột kết tinh màu trắng hay tinh thể trắng hoặc không màu, khô, bóng. Rất dễ
tan trong nước, khó tan trong ethanol 96%, thực tế không tan trong ethanol tuyệt đối.
Có nhiều chức năng: tá dược độn ở giai đoạn cốm, tá dược gây treo ở giai đoạn hỗn dịch
và là chất làm ngọt cho chế phẩm.
2.5. Các tá dược chức năng cần cho dạng bào chế[1]
Chất gây treo: phải có tác dụng đủ mạnh, giúp phân tán dược chất thành dạng hỗn dịch
chỉ bằng cách lắc. Một số chất gây treo: gôm arabic, natri carboxymethyl cellulose,
propylene glycol alginate, gôm xanthan, PVP…
Chất gây thấm: cần thiết trong trường hợp dược chất có tính sơ nước. Hoạt chất là
paracetamol, hơi tan trong nước. Vì vậy, không cần sử dụng chất gây thấm.
Ch...
1
CỐM PARACETAMOL 120mg, gói để pha hỗn dịch uống
Thành phần công thức cho 1 gói
Paracetamol......................................................................................... 0,1200 g
Aspartame ........................................................................................... 0,0450 g
Natri benzoate ..................................................................................... 0,0015 g
Tá dược chức năng ( x
1
, x
2
, x
3
… x
n
)...................................................
Chất điều màu, mùi .............................................................................
Saccarose (xay mịn) ............................................................................
1. Sơ lược về dạng thuốc
Cốm pha hỗn dịch là dạng thích hợp thường sử dụng nhất cho trẻ em, nên chế phẩm
cần có mùi vị, màu sắc thích hợp với đối tượng dùng thuốc.
Paracetamol hoạt chất giảm đau hạ sốt thông dụng, thường dùng qua đường uống.
Nhưng hoạt chất kém tan trong nước, v
ì vậy bào chế ở dạng cốm pha hỗn dịch sẽ góp phần
cải thiện sinh khả dụng của thuốc. Thích hợp với đối tượng là trẻ em.
2. Tính chất, vai trò từng chất trong công thức
2.1. Paracetamol
[2]
Tính chất: bột kết tinh trắng không mùi, hơi tan trong nước, rất khó tan trong cloroform,
ete, d
ễ tan trong dung dịch kiềm, ethanol 96%, methylen clorid.
Công d
ụng: hạ nhiệt, giảm đau.
2.2. Aspartam
[2]
Tính chất: bột kết tinh trắng, hơi hút ẩm.Khó tan hoặc hơi tan trong nước và ethanol 96%,
th
ực tế không tan trong hexan và dicloromethan.
Có v
ị ngọt gấp nhiều lần saccharose, giúp điều vị.
2.3. Natri benzoate
[2]
Tính chất: bột kết tinh hay hạt hoặc mảnh màu trắng. Dễ tan trong nước, hơi tan trong
ethanol 90%.
Là ch
ất bảo quản, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật.
2.4. Saccharose
[2]
Tính chất: bột kết tinh màu trắng hay tinh thể trắng hoặc không màu, khô, bóng. Rất dễ
tan trong nước, khó tan trong ethanol 96%, thực tế không tan trong ethanol tuyệt đối.
nhiều chức năng: dược độn giai đoạn cốm, dược gây treo giai đoạn hỗn dịch
và là chất làm ngọt cho chế phẩm.
2.5. Các tá dược chức năng cần cho dạng bào chế
[1]
Chất gây treo: phải tác dụng đủ mạnh, giúp phân tán dược chất thành dạng hỗn dịch
ch bằng cách lắc. Một số chất gây treo: gôm arabic, natri carboxymethyl cellulose,
propylene glycol alginate, gôm xanthan, PVP…
Ch
ất gây thấm: cần thiết trong trường hợp dược chất tính nước. Hoạt chất là
p
aracetamol, hơi tan trong nước. Vì vậy, không cần sử dụng chất gây thấm.
Chất gây dính: tạo ra môi trường trung gian giúp cho bột, hạt thuốc dễ liên kết thành
kh
ối, giúp xát hạt tạo cốm. Một số chất gây dính: gôm Arabic, gôm adragant, PVP, PEG…
2.6. Chất điều màu, mùi
[1]
Cốm pha hỗn dịch thích hợp với đối tượng là trem, cần phải thêm chất tạo màu, mùi
phù h
ợp với sở thích của đối tượng cho dễ uống.
Có thể dùng chất tạo mùi là tinh dầu dâu, chất tạo màu là đỏ Carmin.
Hỗn dịch uống paracetamol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỗn dịch uống paracetamol - Người đăng: Ni Ni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hỗn dịch uống paracetamol 9 10 921